Z 0 na 100 pod 2 sekun­dy? Žiad­ny 16-val­co­vý špor­tiak, ale pri­pra­vo­va­ná elek­tric­ká Tes­la Road­ster 2!

Dávid Hrabčák / 15. júna 2017 / Auto

zdroj: Instagram/peisertdesign

Už je to neja­ký ten pia­tok odke­dy Tes­la pred­sta­vi­la svo­je dvoj­miest­ne špor­to­vé vozid­lo Road­ster. V najb­liž­ších rokoch sa však oča­ká­va jeho nástup­ca, kto­rý by mohol byť opäť riad­ne žihad­lo.

To, že pred­sta­ve­nie novej Tes­ly Road­ster sa k nám blí­ži, potvr­dil aj samot­ný Elon Musk. Pod­ľa neho je prí­chod toh­to superš­por­tu otáz­kou nie­koľ­kých najb­liž­ších rokov. Čím bliž­šie sme k dátu­mu pred­sta­ve­nia, tým viac infor­má­cií z poza­dia príp­ra­vy vyplá­va na povrch. Ten­to­raz nám nové infor­má­cie pre­zra­dil lodi­vod Tes­ly pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­ti Twit­ter. Na otáz­ku, či nová gene­rá­cia Road­ste­ra bude schop­ná dosiah­nuť zrých­le­nie z 0 na 100 km/h pod 2 sekun­dy, Elon odpo­ve­dal, že by to bol vskut­ku zau­jí­ma­vý cieľ.

To však bude pod­ľa neho zau­jí­ma­vé len vte­dy, keď bude také­to zrých­le­nie dosia­hnu­té ihneď po výstu­pe vozid­la z výrob­nej lin­ky a na legál­nych pneuma­ti­kách. Pred časom tak­tiež nepria­mo naz­na­čil, že Road­ster 2. gene­rá­cie prí­de v takz­va­nom „Maxi­mum Plaid“ reži­me, čo je v pod­sta­te moder­nej­šie pokra­čo­va­nie star­šie­ho reži­mu „Ludic­rous“. V ňom dosia­hol dvoj­to­no­vý Model S zrých­le­nie z 0 na 100 km/h za 2,5 sekun­dy. Prá­ve pre­to sa cieľ dosiah­nuť spo­mí­na­né zrých­le­nie ešte ľah­šej Tes­ly Road­ster javí ako veľ­mi reál­na šan­ca.


zdroj foto­gra­fie: Tes­la

zdroj: fontech.startiutp.sk

Pridať komentár (0)