Z Bratislavy do Košíc na jedno nabitie? Hyundai Kona Electric

Startstop.sk / 4. januára 2019 / Auto

Po­da­rilo sa nám prejsť z Bra­ti­slavy do Ko­šíc s elek­tric­kým Hy­un­dai Kona na jedno na­by­tie?

zdroj: Startstop.sk

Po­da­rilo sa nám prejsť z Bra­ti­slavy do Ko­šíc s elek­tric­kým Hy­un­dai Kona na jedno na­by­tie?

Zhruba 400 ki­lo­met­rov dlhú cestu po diaľ­nici aj ok­res­kách, sme ab­sol­vo­vali s elek­tric­kou Ko­nou po­čas zimy. Nízke alebo na­opak vy­soké tep­loty majú ne­ga­tívny vplyv na ba­té­rie elek­tro­mo­bi­lov a teda aj ich vý­sledný do­jazd. Vý­robca dekla­ruje, podľa no­vej me­to­diky, do­jazd 449 km. Mali by sme tak mať do­sta­točnú re­zervu aby sme zvládli prejsť z hlav­ného mesta do met­ro­poly vý­chodu, no ako to bolo v sku­toč­nosti?!

  • Po­zri si aj našu ga­lé­riu!

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)