Za filan­tro­pic­kou cro­wd­fun­din­go­vou plat­for­mou stojí desať­ročná pod­ni­ka­teľka

Šandi / 25. októbra 2014 / Tools a produktivita

Vivienne Har­rovú pod­po­rujú aj hviezdy zo Sili­con Val­ley, pri­čom je to je už jej druhý pod­ni­ka­teľ­ský zámer.

Každý deň výjde na svetlo sveta nejaká nová cro­wd­fun­din­gová plat­forma. Táto je ale predsa len tro­chu iná. Stan­dApp je plat­forma navr­hnutá pre mobilné zaria­de­nia a jej cie­ľom je zbie­rať peniaze pre nezis­kovky. Od ostat­ných sa odli­šuje aj tým, že ju zalo­žilo desať­ročné dievča.

Ako kopec ďal­ších detí začí­nala Vivienne Har­rová zará­bať pre­dá­va­ním limo­nády. Jej cieľ sa ale od cie­ľov iných detí pod­statne líšil. Nech­cela zaro­biť peniaze, aby ich potom mohla sama minúť. Zavia­zala sa k tomu, že všetky zaro­bené peniaze pôjdu na ukon­če­nie det­ského otroc­tva, a limo­nádu bude pre­dá­vať až dokým tento cieľ nesplní. Po 173 dňoch a za veľ­kej pozor­nosti médií zaro­bila 101 000 dolá­rov. Vivienne dokonca pozvali, aby zazvo­nila pri IPO Twit­teru na newy­or­skej burze.

Začiat­kom roka 2014 dal Eric Harr, Vivien­nin otec, v práci výpo­veď, aby pomo­hol svo­jej dcére s pod­ni­ka­ním. Výsled­kom bola spo­loč­nosť Make A Stand lemon-aid, ktorá z kaž­dého pre­daja venuje 5% na svoju nadá­ciu a v súčas­nosti je rozp­tý­lená po celých Spo­je­ných štá­toch. Har­rovci však chceli uro­biť ešte viac.

Ozb­ro­jená inves­tí­ciami od najvp­lyv­nej­ších ľudí, vrá­tane zakla­da­te­ľov Twit­teru Jacka Dor­se­yho a Biza Sto­nea, spus­tila rodina 1. októbra apli­ká­ciu Stan­dApp. „Chceli by sme vypl­niť prie­pasť medzi empa­tiou a sku­toč­nou akciou. Chceme, aby mali ľudia rýchly prí­stup k cro­wd­fun­din­go­vým kam­pa­niam vo svo­jom tele­fóne,“ hovorí pán Harr. „Cro­wd­fun­ding si ľudia spá­jajú so stre­som, my chceme, aby bolo zábavné pomá­hať ľuďom.“

V súčas­nosti môžu pou­ží­va­te­lia spus­tiť kam­paň na Stan­dApp apli­ká­cii iba pre 25 manu­álne vybra­ných nezis­ko­viek, akými sú naprí­klad Donors Cho­ose, Doc­tors wit­hout Bor­ders alebo Wil­dAid. Čoskoro pri­budnú ďal­šie.

Celú kos­tru apli­ká­cie naprog­ra­mo­vali v Col­lege Code Campe, v prog­rame zame­ra­nom pre diev­čatá-vývo­járky. Vivienne vysvet­lila diev­ča­tám svoj zámer, ako by mala apli­ká­cia vyze­rať, a ony začali Stan­dApp kódo­vať.

Dá sa pove­dať, že som v nej videla seba, keď som bola malá. Čo sa mi na tejto apli­ká­cii a celej myš­lienke páči je, že aj keď ste len decko, môžete zme­niť celý svet,“ hovorí Bri Con­ne­ly­ová, ktorá pomá­hala pri vytvá­raní apli­ká­cie.

Vivienne Harr by s týmto tvr­de­ním roz­hodne súhla­sila. Hovorí, že ju naj­viac teší myš­lienka, že jej apli­ká­cia má poten­ciál umož­niť „komu­koľ­vek, aby sa anga­žo­val a zme­nil svet.“

Momen­tálne sa však Vivien­nin otec po veľ­kom tlaku zo strany médií snaží o to, aby mala jeho dcéra nor­málny život. Chodí do školy (pred­tým sa učila doma) a nechystá sa byť tvá­rou Stan­dApp tak, ako to bolo v začiat­koch pod­ni­ka­nia s limo­ná­dou. Namiesto toho bude v spo­loč­nosti zastá­vať pozí­ciu „Vedúca Inšpi­rá­cie“.

Zdroj: fasctcoexist.com

Pridať komentár (0)