Za filan­tro­pic­kou cro­wd­fun­din­go­vou plat­for­mou sto­jí desať­roč­ná pod­ni­ka­teľ­ka

Šandi / 25. októbra 2014 / Lifehacking

Vivien­ne Har­ro­vú pod­po­ru­jú aj hviez­dy zo Sili­con Val­ley, pri­čom je to je už jej dru­hý pod­ni­ka­teľ­ský zámer.

Kaž­dý deň výj­de na svet­lo sve­ta neja­ká nová cro­wd­fun­din­go­vá plat­for­ma. Táto je ale pred­sa len tro­chu iná. Stan­dApp je plat­for­ma navr­hnu­tá pre mobil­né zaria­de­nia a jej cie­ľom je zbie­rať penia­ze pre nezis­kov­ky. Od ostat­ných sa odli­šu­je aj tým, že ju zalo­ži­lo desať­roč­né diev­ča.

Ako kopec ďal­ších detí začí­na­la Vivien­ne Har­ro­vá zará­bať pre­dá­va­ním limo­ná­dy. Jej cieľ sa ale od cie­ľov iných detí pod­stat­ne líšil. Nech­ce­la zaro­biť penia­ze, aby ich potom moh­la sama minúť. Zavia­za­la sa k tomu, že všet­ky zaro­be­né penia­ze pôj­du na ukon­če­nie det­ské­ho otroc­tva, a limo­ná­du bude pre­dá­vať až dokým ten­to cieľ nespl­ní. Po 173 dňoch a za veľ­kej pozor­nos­ti médií zaro­bi­la 101 000 dolá­rov. Vivien­ne dokon­ca pozva­li, aby zazvo­ni­la pri IPO Twit­te­ru na newy­or­skej bur­ze.

Začiat­kom roka 2014 dal Eric Harr, Vivien­nin otec, v prá­ci výpo­veď, aby pomo­hol svo­jej dcé­re s pod­ni­ka­ním. Výsled­kom bola spo­loč­nosť Make A Stand lemon-aid, kto­rá z kaž­dé­ho pre­da­ja venu­je 5% na svo­ju nadá­ciu a v súčas­nos­ti je rozp­tý­le­ná po celých Spo­je­ných štá­toch. Har­rov­ci však chce­li uro­biť ešte viac.

Ozb­ro­je­ná inves­tí­cia­mi od najvp­lyv­nej­ších ľudí, vrá­ta­ne zakla­da­te­ľov Twit­te­ru Jac­ka Dor­se­y­ho a Biza Sto­nea, spus­ti­la rodi­na 1. októb­ra apli­ká­ciu Stan­dApp. „Chce­li by sme vypl­niť prie­pasť medzi empa­ti­ou a sku­toč­nou akci­ou. Chce­me, aby mali ľudia rých­ly prí­stup k cro­wd­fun­din­go­vým kam­pa­niam vo svo­jom tele­fó­ne,“ hovo­rí pán Harr. „Cro­wd­fun­ding si ľudia spá­ja­jú so stre­som, my chce­me, aby bolo zábav­né pomá­hať ľuďom.“

V súčas­nos­ti môžu pou­ží­va­te­lia spus­tiť kam­paň na Stan­dApp apli­ká­cii iba pre 25 manu­ál­ne vybra­ných nezis­ko­viek, aký­mi sú naprí­klad Donors Cho­ose, Doc­tors wit­hout Bor­ders ale­bo Wil­dAid. Čosko­ro pri­bud­nú ďal­šie.

Celú kos­tru apli­ká­cie naprog­ra­mo­va­li v Col­le­ge Code Cam­pe, v prog­ra­me zame­ra­nom pre diev­ča­tá-vývo­jár­ky. Vivien­ne vysvet­li­la diev­ča­tám svoj zámer, ako by mala apli­ká­cia vyze­rať, a ony zača­li Stan­dApp kódo­vať.

Dá sa pove­dať, že som v nej vide­la seba, keď som bola malá. Čo sa mi na tej­to apli­ká­cii a celej myš­lien­ke páči je, že aj keď ste len dec­ko, môže­te zme­niť celý svet,“ hovo­rí Bri Con­ne­ly­o­vá, kto­rá pomá­ha­la pri vytvá­ra­ní apli­ká­cie.

Vivien­ne Harr by s tým­to tvr­de­ním roz­hod­ne súhla­si­la. Hovo­rí, že ju naj­viac teší myš­lien­ka, že jej apli­ká­cia má poten­ciál umož­niť „komu­koľ­vek, aby sa anga­žo­val a zme­nil svet.“

Momen­tál­ne sa však Vivien­nin otec po veľ­kom tla­ku zo stra­ny médií sna­ží o to, aby mala jeho dcé­ra nor­mál­ny život. Cho­dí do ško­ly (pred­tým sa uči­la doma) a nechys­tá sa byť tvá­rou Stan­dApp tak, ako to bolo v začiat­koch pod­ni­ka­nia s limo­ná­dou. Namies­to toho bude v spo­loč­nos­ti zastá­vať pozí­ciu „Vedú­ca Inšpi­rá­cie“.

Zdroj: fasctcoexist.com

Pridať komentár (0)