Zabudni na orga­nickú bavlnu. Obchod­níci upred­nost­ňujú “udr­ža­teľnú bavlnu”

Rudolf Nečas / 31. október 2016 / Eko

Bavlna, naj­roz­ší­re­nej­šie prí­rodné vlákno, je kvôli čas­tému pou­ží­va­niu pes­ti­cí­dov pri jej pes­to­vaní pova­žo­vaná za sve­tovo naj­špi­nav­šiu plo­dinu. Tieto pes­ti­cídy podľa nie­kto­rých odha­dov tvo­ria glo­bálne až 17,5 per­centa tržieb z insek­ti­cí­dov.

Preto v posled­ných rokoch nie­koľko spo­loč­ností vyrá­ba­jú­cich odevy a výrobky pre domác­nosti, vrá­tane Eileen Fis­her, Pata­go­nia a Nike pou­žíva orga­nickú bavlnu pes­to­vanú far­mármi, ktorí sa vyhý­bajú pes­ti­cí­dom a obo­ha­cujú ich pôdu kom­pos­tom. To je dobré pre životné pro­stre­die, ale tiež to vyvo­láva ďalší veľký prob­lém: orga­nická bavlna je pre prie­mer­ných kupu­jú­cich prí­liš drahá.

cotton

foto: soilassociation.com

Orga­nické vlákno vo vege­tač­nom období 2015/2016 stálo pri­bližne 4 eurá za kilo, ale cena kon­venč­nej bavlny sa pohy­bo­vala okolo jed­ného eura za kilo. Vyš­šia cena orga­nic­kej bavlny ovplyv­nila dopyt a vo sve­to­vej pro­duk­cii bavlny má orga­nická zastú­pe­nie menej ako 1 per­cento.

Za posled­ných deväť rokov Ikea, Inti­dex (mater­ská spo­loč­nosť značky Zara) a H&M, spolu s ďal­šími, pod­pí­sali na ini­cia­tívu za lep­šiu bavlnu (Bet­ter Cot­ton Ini­tia­tive — BCI), ktorá zdru­žuje poľ­no­hos­po­dá­rov, výrob­cov ode­vov a malo­ob­chod­ní­kov a zavä­zuje ich k výrobe a pou­ží­va­niu udr­ža­teľ­nej bavlny za prí­stupnú cenu. Poľ­no­hos­po­dári sa učia, ako pes­to­vať udr­ža­teľnú bavlnu s pou­ži­tím menej pes­ti­cí­dov za cenu podobnú kla­sic­kej bavlne.

bettercotton_1-2

foto: ouryear.ikea.com

Jed­ným z cie­ľov je spra­viť lep­šiu bavlnu mains­tre­a­movú a dostupnú pre masy,” hovorí Ulrika Hvis­ten­dahl, hovor­kyňa udr­ža­teľ­nosti pre Ikea. Od roku 2009 Ikea zvy­šo­vala per­cento “lep­šej bavlny” pou­ži­tej vo svo­jich pro­duk­toch, od posteľ­ných oblie­čok až po náby­tok. Vo fiš­kál­nom roku 2015 tvo­rila “lep­šia bavlna” 70 per­cent pou­ži­tej bavlny v Ikea.

V roku 2015 Nike a H&M prvý­krát pou­žili viac udr­ža­teľ­nej bavlny ako orga­nic­kej bavlny. Lep­šia bavlna podľa BCI v roku 2015 pred­sta­vo­vala asi 12 per­cent sve­to­vej pro­duk­cie bavlny, zatiaľ čo orga­nická bavlna len pol per­centa. “Do roku 2020 je naším cie­ľom zastre­šo­vať 5 mili­ó­nov poľ­no­hos­po­dá­rov na svete a tvo­riť 30 per­cent celo­sve­to­vej pro­duk­cie bavlny,” pove­dala Lena Sta­af­gard z BCI.

d30d09_c881200142804f3e8b1970995f8945b9

foto: bubbygrubs.com

zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cotton-source.com

Pridať komentár (0)