Zahoďte otravné vizitky, je tu Zap

Tomáš Kahn / 5. marca 2015 / Business

To, že vizitky sú už pomaly na ústupe je asi kaž­dému jasné, avšak čo s tými, ktoré už máme? Rie­še­ním do smartp­hone veku je appka Zap.

Táto appka dokáže vytvá­rať vir­tu­álne vizitky. Ako je to možné? Jed­no­du­cho, stačí ju spá­ro­vať s vašim pro­fi­lom na Face­bo­oku či Lin­ke­dIn. Takto vytvo­renú vizitku viete ďalej v prí­pade potreby upra­viť a následne sha­ro­vať či posie­lať ostat­ným. V prí­pade, že daná osoba, kto­rej chcete svoju vizitku poslať, nemá appku Zap, je možné takto vytvo­renú vizitku poslať aj pro­stred­níc­tvom SMS, emailu či sociál­nej siete.

Výho­dou je, že ako náhle vám nie­kto pošle svoju vizitku cez Zap, tak appka auto­ma­ticky sle­duje pro­fil danej osoby a auto­ma­ticky dete­kuje zmeny v jeho pro­file, takže vždy budete mať iba aktu­álne vizitky. Jed­nou s ďal­ších fun­kcii Zapu, je aj pre­d­ik­cia osôb, s kto­rými by ste sa mali zozná­miť. Toto celé fun­guje na prin­cípe, že sle­duje kon­takty ľudí, kto­rých máte v zozname a podľa záuj­mov, vám dokáže odpo­ru­čiť pre vás uži­točný kon­takt.

Je jasné, že takýchto poku­sov o e-vizitky bolo už via­cej, avšak táto sa mi páči so všet­kých naj­viac. Čo si mys­líte, ako dlho ešte pre­žijú kla­sické papie­rové vizitky?

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)