Zákaz vstupu do kaviarní so psom je podľa hygienikov obmedzovanie podnikania

  • Už aj hygienici chcú zmeniť slovenský byrokratický nezmysel
  • Podľa nich by malo byť na rozhodnutí majiteľov gastronomických prevádzok, či budú mať zákazníci so zvieraťom povolený vstup do gastronomických prevádzok
dgo
pexels.com
  • Už aj hygienici chcú zmeniť slovenský byrokratický nezmysel
  • Podľa nich by malo byť na rozhodnutí majiteľov gastronomických prevádzok, či budú mať zákazníci so zvieraťom povolený vstup do gastronomických prevádzok

By­rok­ra­tic­kým ne­zmys­lom roka 2018 je ne­exis­tu­júca mož­nosť ma­ji­teľa gas­tro­no­mic­kej pre­vádzky (napr. ka­viarne) umož­niť zá­kaz­ní­kom vstup so zvie­ra­tami. Svojho do­má­ceho mi­lá­čika tak ne­môžu vziať zo se­bou ani na letnú te­rasu, a to ani v prí­pade, že by bola pre­vádzka ur­čená na­prí­klad vý­lučne pre psíč­ka­rov.

„Ví­ťaz toh­to­roč­nej an­kety je prí­kla­dom opat­re­nia, ktoré ne­úmerne za­sa­huje do slo­body pod­ni­ka­nia a zby­točne ob­me­dzuje ma­ji­te­ľov gas­tro­no­mic­kých pre­vá­dzok. Na­vyše Slo­ven­sko aj v tomto prí­pade za­ka­zuje niečo, čo je v za­hra­ničí bežne po­vo­lené,“  ho­vorí Ján So­lík zo Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, ktoré je vy­hla­so­va­te­ľom an­kety.

„Rie­še­ním je umož­niť ma­ji­te­ľom ozna­čiť, či do ich pre­vádzky majú zvie­ratá po­vo­lený vstup a ne­chať zá­kaz­ní­kom mož­nosť slo­bodne sa roz­hod­núť, či ta­kúto pre­vádzku nav­ští­via. Ob­dobne, ako sú zre­teľne ozna­čené možné ri­ziká pri kon­zu­má­cii ta­ta­ráku a je na zá­kaz­ní­kovi, či si ho dá,“ do­dáva So­lík.

Hygienci pracujú na možnosti povoliť vstup zákazníkom s domácim zvieraťom do gastro prevádzky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky už niekoľko týždňov pracuje na príprave zmeny legislatívy, ktorou sa umožní zákazníkom vstup napríklad do kaviarní, alebo letných terás s domácim zvieraťom (napr. so psom), a tým zároveň reaguje na diskusiu, ktorá vznikla po vyhlásení výsledkov ankety Byrokratický nezmysel roka 2018.

Súčasťou prebiehajúcej odbornej diskusie k pripravovanej legislatíve bude v najbližších dňoch rokovanie so Združením mladých podnikateľov Slovenska, ako aj s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska.

„Je potrebné reflektovať na diskusiu, ktorá v súvislosti so spomínaným obmedzením vznikla v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že pred časom ÚVZ SR vyšiel v ústrety verejnosti a vyriešil podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách novelizáciou vyhlášky, pri súčasnom zabezpečení požiadaviek na ochranu zdravia konzumentov.

Hlavný hygienik SR bude v problematike vstupu domáceho zvieraťa do gastronomickej prevádzky postupovať podobne. Riešenie si vyžaduje novelizáciu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

„Z nášho pohľadu je prvoradá ochrana verejného zdravia a zachovanie hygienického štandardu prevádzky. Bude na rozhodnutí majiteľov gastronomických prevádzok, či napríklad do kaviarní alebo na letné terasy, budú mať zákazníci so zvieraťom vstup povolený. Zákazník sa rozhodne, či takúto prevádzku navštívi.“ uviedol Ján Mikas.

 

zdroj:facebook/uvzsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech