Zau­jí­ma­va IoT kon­fe­ren­cia, kde sa dozvieš nie­čo viac o digi­ta­li­zá­cii

/ 18. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: archív ecointernational.at

23. mája 2017 sa exper­ti s vami pode­lia o dote­raj­šie skú­se­nos­ti v oblas­ti IoT. Dozvie­te sa, ako sa pro­ce­sy a pro­duk­ty môžu digi­ta­li­zo­vať, kto­rý hard­vér a soft­vér sa na to dá využiť a bude­te mať mož­nosť k tej­to téme dis­ku­to­vať.

IoT obchod­né mode­ly

Spo­loč­nosť Mic­rot­ro­nics (www.microtronics.at) sa vyvi­nu­la z oblas­ti sen­zo­ri­ky a má viac ako 10-roč­né skú­se­nos­ti v digi­ta­li­zá­cii pro­duk­tov. Táto spo­loč­nosť sa môže pochvá­liť pro­jek­ta­mi ako PaketBut­ler pre Zalan­do, vývo­jom prvej „smart“ kosač­ky až po inte­li­gent­né ovlá­da­nie kom­plet­nej domác­nos­ti. Mic­rot­ro­nics ponú­ka kom­plex­né rie­še­nie – od vývo­ja mode­lu, cez výber hard­vé­ru a soft­vé­ru až po výro­bu pro­to­ty­pu, a to do 3 týž­dňov.

Line­met­rics má prvé Plug & Play rie­še­nie na sle­do­va­nie sta­ci­onár­nych prí­stro­jov, stro­jov ale­bo budov. Sen­zo­ry, komu­ni­kač­né boxy ako aj soft­vér sú štan­dar­di­zo­va­né a môžu byť osa­de­né u veľ­kých či malých kli­en­tov doslo­va do pár minút. Vďa­ka tým­to pro­duk­tom môže zákaz­ník merať tep­lo­tu, vlh­kosť, ale aj mno­ho ďal­ších rele­vant­ných para­met­rov.

Smar­te log­sit­ka a skla­do­va­nie

Ako pro­ti­klad k sta­ci­onár­nej kon­tro­le a sle­do­va­niu, ponú­ka Token­cu­be kon­tro­lu pre­prav­ných ciest. Sen­zo­ry a GPS dáta pomá­ha­jú aby sa pres­ne urči­la polo­ha tova­ru na urče­nej pre­prav­nej ces­te.

foto: archív ecointernational.at

TEDa­los má rie­še­nie pre auto­ma­tic­ké skla­do­va­nie. Dodá­va­te­lia môžu vďa­ka tomu ponúk­nuť prie­mys­lu a obcho­du nové služ­by a gene­ro­vať viac obra­tu, tým že pre­be­ra­jú skla­do­va­nie pria­mo u zákaz­ní­ka. Sen­sor­pa­dy od TEDa­lo­su posky­tu­jú infor­má­cie o množ­stve a sta­ve tova­ru, kto­rý sa nachá­dza na skla­de zákaz­ní­ka a umož­ňu­jú tak jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie plá­no­va­nie, čo pri­ná­ša úspo­ry na stra­ne zákaz­ní­ka a doda­toč­ný obrat pre dodá­va­te­ľa.

Indus­try: smart, glo­bal, effi­cient

Pre glo­bál­ny prie­my­sel má mim.365 uni­kát­ne rie­še­nie k sle­do­va­niu zaria­de­ní po celom sve­te. Vďa­ka bench­mar­kom pro­duk­ti­vi­ty sa spo­loč­nos­tiam daria vypra­co­vať kon­ku­renč­né výho­dy. Spo­loč­nos­ti ako Coca Cola, ale aj mno­ho malých spo­loč­nos­tí toto rie­še­nie už úspeš­ne pou­ží­va.

foto: archív ecointernational.at

Vša­de pou­ži­teľ­né sú digi­tál­ne auto­ma­ty od Der Auto­mat, kto­ré sú vďa­ka novým tech­no­ló­giám pou­ži­teľ­né pre veľ­mi širo­kú šká­lu pro­duk­tov, pre­dov­šet­kým v oblas­ti non-food. Pre­vádz­ko­va­te­lia auto­ma­tov môžu onli­ne pri­stu­po­vať ku kaž­dé­mu auto­ma­tu a vidia stav zásob, pohy­by ako aj stav auto­ma­tu a tým efek­tív­nej­šie vedia plá­no­vať dopl­ne­nie. Ako nad­stav­bu vyvi­nu­la táto spo­loč­nosť aj Plug & Play rie­še­nie pre plat­bu mobi­lom a NFC.

Od výrob­nej auto­ma­ti­zá­cie cez logis­ti­ku auto­ma­ti­zá­cie až po pro­ces­nú auto­ma­ti­zá­ciu, toto je Sick.

Sick pat­rí k pop­red­ným výrob­com sen­zo­rov a úspeš­ne spo­lu­pra­cu­je aj pri mno­hých IoT rie­še­niach.

Keď sú už raz infor­má­cie digi­ta­li­zo­va­né musia sa aj pre­niesť. Weid­mül­ler vyrá­ba konek­to­ry na pre­nos infor­má­cii a pre­po­je­nie ako ana­ló­go­vé­ho tak aj digi­tál­ne­ho sve­ta.

Logi.cals vyví­ja soft­vé­ry a plat­for­my pre prie­my­sel­nú auto­ma­ti­zá­ciu už viac ako 30 rokov. Dnes už viac ako 30.000 inži­nie­rov po celom sve­te pou­ží­va logi.cals soft­vér.

Táto web kon­fe­ren­cia je orga­ni­zo­va­ná nezis­ko­vou spo­loč­nos­ťou ecop­lus Inter­na­ti­onal z Rakús­ka a regis­trá­cia ako aj sle­do­va­nie je zdar­ma.

Pri­hlá­siť sa môže­te tu

Pridať komentár (0)