Zdravý dizaj­nér 102: Zrak máme len jeden, preto si ho chráňme

Róbert Suja - Sketcher.sk / 27. mája 2015 / Tools a produktivita

Napí­šem to ešte raz – zrak máme len jeden a preto si ho treba chrá­niť. Každý, kto pra­cuje dlho­dobo s PC vysta­vuje svoj zrak nepri­ro­dze­ným vply­vom a tým pádom sa náš zrak rých­lej­šie opot­re­buje. Možno v rámci evo­lú­cie, ak budeme robiť dlho­dobo na PC po nie­koľko gene­rá­cií, tak si na tento typ práce naše oči zvyknú, no zatiaľ tomu tak nie je.

Výskumy uká­zali, že očné prob­lémy spô­so­bené nad­mer­nou prá­cou pri pc sú naozaj časté, zhruba až 50 – 90 % pra­cu­jú­cich s počí­ta­čom, sa vysky­tujú aspoň nie­ktoré prí­znaky pat­riace do syn­drómu počí­ta­čo­vého vide­nia (o tomto syn­dróme sa dočí­tate ďalej). Našťas­tie ale exis­tuje rie­še­nie, ako si zdra­vie našich očí zacho­vať. Čítajte ďalej a zis­títe ako na to.

PRI PC ŽMUR­KÁME 4 – 8 KRÁT MENEJ AKO PRI BEŽ­NÝCH ČIN­NOS­TIACH

Krásne kreslené oči

Prečo práca s PC náš zrak ničí ?

Prvý dôvod je taký, že disp­lej vyža­ruje žia­re­nie, ktoré pre naše oko nie je pri­ro­dzené. Toto žia­re­nie naše oči rýchej­šie una­vuje a pri dlho­do­bom vysta­vo­vaní sa môže náš zrak zhor­šiť. Toto ale platí len pre star­šie moni­tory, pre­dov­šet­kým staré CRT moni­tory. Dnešné moderné LCD moni­tory, tieto žia­re­nia už viac-menej nevy­ža­rujú.

Ďalší dôvod, prečo našim očiam dlho­dobá práca na PC škodí je ten, že oči zaos­trujú dlho iba na jednu plo­chu. Aj keď sa nám na prvý pohľad zdá, že vidíme 3D pries­tor na moni­tore, naprí­klad keď poze­ráme film, naše oči zaos­trujú iba na jednu vzdia­le­nosť (na jednu plo­chu). Toto je veľmi nepri­ro­dzené. V bež­nom živote naše oči stále pre­os­trujú podľa vzdia­ľe­nosti, na ktorú sa práve poze­ráme.

Zabú­dame žmur­kať a toto vysu­šuje naše oči. Výskumy uka­zujú že pri PC žmur­káme 4 – 8 krát menej ako pri bež­ných čin­nos­tiach. Keď sú naše oči suché, sadá na ne prach a sú oveľa viac náchylné na podráž­de­nie a únavu. Dá vôbec natré­no­vať pra­vi­del­nej­šie žmur­ka­nie? Ako väč­šina vecí, áno. Najprv to ale treba tré­no­vať vedome. Po čase sa to vaše telo naučí a už auto­ma­ticky bude žmur­kať viac. Nová doba si vyža­duje nové skillz, ktoré sme v minu­losti nemu­seli roz­ví­jať.

Syn­dróm počí­ta­čo­vého vide­nia

Nová doba zo sebou pri­náša aj nové prob­lémy. Jeden z nich je syn­dróm počí­ta­čo­vého vide­nia (ďalej len SPV). SPV vzniká dlho­do­bým vyse­dá­va­ním pred moni­to­rom. Spra­vidla tento syn­dróm nie je dlho­dobý, pre­ja­vuje sa len krátko (nie­koľko hodín, výni­močne nie­koľko dní).

Aké sú teda prí­znaky? Je to začer­ve­na­nie očí, pálivý pocit, bolesti hlavy, šije a ramien. Ďalej je to reza­nie pod vieč­kami, zdvo­jené vide­nie (hlavne do diaľky), hmlisté vide­nie a slze­nie očí. Ak sa tieto prí­znaky u vás začnú pre­ja­vo­vať, je čas oddých­nuť si od PC. Ide­álne kým tieto prob­lémy nepo­minú. SPV je naj­čas­tejší prob­lém, ktorý dlho­do­bou prá­cou s PC vzniká. Kedže je to krát­ko­dobý prob­lém, nejaví sa ako niečo dra­ma­tické, no keď budú vaše oči trpieť moc často, môže sa tento prob­lém stať dlho­do­bým.

PRE­CVI­ČO­VA­NÍM OČÍ A SPRÁV­NYM STRA­VO­VA­NÍM MÔŽETE UPRA­VIŤ AJ POŠKO­DENÝ ZRAK

Čo teda robiť, aby sme si zacho­vali svoj zrak?

  • Moni­tor

Mini­málna vzdia­le­nosť očí od moni­tora je 60 až 80 cm. Moni­tor vo výške očí. Nie je dobré, ak sa oči musia dlho­dobo poze­rať dole alebo naprí­klad vľavo, naj­lep­šie je pre ne poze­rať sa rovno. V pod­state cel­kovo na oči vplýva správna poloha pri pc, ktorú sme rie­šili v prvom diely tohto seriálu – odkaz tu. V noci treba zni­žo­vať jas, tak aby svet­losť moni­tora nebila do očí. Pri lesk­lých disp­le­joch nikdy neotá­čať disp­lej oproti oknu, aby sa netvo­ril odlesk. Odlesk spô­so­buje, že oči majú prob­lém zaos­tro­vať.

  • Žmur­ka­nie + kvapky

O žmur­kaní sme si už vra­veli, no pri­po­me­niem to ešte raz. Nesmieme zabud­núť žmur­kať. Je to jeden z naj­čas­tej­ších prob­lé­mov. Často sa to stáva aj mne. Pre­dov­šet­kým, keď som zau­jatý prá­cou, ktorú práve robím. No sna­žím sa vedome žmur­kať vždy, keď to ide. Telo sa postupne učí žmur­kať viac (toľko, koľko je treba). V nie­kto­rých prí­pa­doch, ak máte nad­merne suché oči, exis­tujú aj kvapky na zvlh­če­nie očí. Je to tiež rie­še­nie. (Môžete skú­siť pozrieť tu)

  • Krátke pre­stávky + pre­os­tro­vať

Naozaj základná vec je robiť si krátke pre­stávky, kedy sa nepo­ze­ráte na moni­tor. Počas tejto pre­stávky je naj­lep­šie tro­chu očiam dopriať pre­os­tro­va­nie. To zna­mená pozrieť sa aj do diaľky, aj na blízko. Je doká­zané, že našim očiam pro­spieva pohľad na zeleň. Takže ak máte mož­nosť, pozrite sa z okna na stromy alebo trávu. Čo sa týka tých pre­stá­vok, odpo­rú­čam pra­co­vať Pomo­doro Tech­ni­kou. 25 minút pra­cu­jete, 5 minút oddy­chu­jete. Počas týchto 5 minút môžete dopriať očiam oddych. Prí­padne ešte exis­tuje aj apli­ká­cia (Eyes Relax), ktorá vás upo­zorní, kedy máte oddy­cho­vať podľa vopred nasta­ve­ných para­met­rov – náj­dete tu.

  • Pra­vi­delne svoje oči pre­cvi­čujte

Nie len svaly, ale aj oči a očné svaly sa dajú cvi­čiť. Takýmto pre­cvi­čo­va­ním si môžete napra­viť aj poško­dený zrak. Tro­chu som na túto tému pát­ral a našiel som nie­koľko ľudí, ktorí sa doká­zali zba­viť oku­lia­rov. Je to skvelá správa pre tých, ktorý majú s očami prob­lémy. Nej­dem žiadne kon­krétne cvi­če­nia odpo­rú­čať, nemám s tým vlastné skú­se­nosti. Okrem toho, týchto cvi­čení je obrov­ské množ­stvo, treba si vybrať také, ktoré bude mať ozaj­stný efekt. Môžete sa skú­siť pozrieť tualebo tu.

  • V prí­pade cit­li­vých očí skúste oku­liare pre prácu s LCD moni­tormi

Je to ešte cel­kom novinka, firma Gun­nar, ale aj iné firmy sa sna­žia vyrá­bať oku­liare pre prácu s PC. Tieto oku­liare zvy­šujú kon­trast, fil­trujú zby­točné žia­re­nie, odstra­ňujú odlesky na moni­tore a pod. Okolo týchto oku­lia­rov sa vedú dis­ku­sie, či reálne vedia očiam pomôcť, alebo je to len taký výstre­lok. Na túto tému si môžete viac pre­čí­tať v tomto článku – klik­nite tu.

  • Pra­covné pro­stre­die

Pro­stre­die, v kto­rom pra­cu­jete sa tiež môže pod­pí­sať pod váš zrak. V skratke. Miest­nosť by mala byť skôr tmav­šia, aby nevzni­kali zby­točné odlesky na moni­tore, ide­álne izbová tep­lota (ani moc chladno, ani moc teplo) a správna vlh­kosť (aj moc veľká vlh­kosť aj moc nízka ško­dia nášmu zraku a vlastne aj cel­ko­vému zdra­viu).

  • Správna strava

A posledná vec, ktorá náš zrak ovplyv­ňuje je strava. Treba si uve­do­miť, že je to zas iba jeden z fak­to­rov, ktoré vedia pozi­tívne náš zrak ovplyv­niť. Samotná zdravá strava nám neza­ručí, že náš zrak bude navždy v poriadku. Uve­diem nie­koľko základ­ných potra­vín, vhod­ných pre náš zrak. Vše­obecne platí, čím viac ovo­cia a zele­niny tým lep­šie. Patrí tu naprí­klad stará známa mrkva. Ďalej sú to vaj­cia. Žĺtok obsa­huje lutein, cys­tein a leci­tín. Všetky tieto látky nás chrá­nia pred vzni­kom šedého zákalu. Ryby z chlad­ných morí ako sú sar­dinky, treska, mak­rela alebo tuniak sú vyni­ka­júci zdroj DHA mastný kyse­lín. Tak­tiež pôso­bia bla­ho­dárne na náš zrak. Je množ­stvo ďal­ších potra­vín vhod­ných pre náš zrak, no to by bolo na celý člá­nok. Len som vás chcel usmer­niť. Skúste tro­chu pogo­og­liť, možno niečo obja­víte.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)