Žena s nulo­vým odpa­dom zalo­žila vlastný biz­nis Sim­ply Co.

Lucia Jánošíková / 22. mája 2016 / Tools a produktivita

Možno si už o Lau­ren Sin­ger počula. Ak nie tak sa zoznám so ženou, ktorá za rok dokáže vypro­du­ko­vať tak málo odpadu, že sa vôjde do ske­le­nej nádoby. Pre nie­koho možno extrém no kaž­do­pádne je táto žena nesku­točne kre­a­tívna. Lau­ren momen­tálne roz­bieha spo­loč­nosť Sim­ply Co. kde si jej výrobky môžeš kúpiť.

Lau­ren Sin­ger je meno tejto neuve­ri­teľ­nej ženy, ktorá nemá skoro žia­den odpad. Sama pod­po­ru­jem rôzne eco friendly pro­jekty a záujmy. Túto ženu a jej vlogy mi pred­sta­vila moja kama­rátka, ktorá si tiež vyrába veci z bež­ného života sama. Nie­komu možno príde prí­stup Lau­ren až prí­liž extrémny. Doká­zala zre­du­ko­vať pro­duk­ciu odpadu na mini­mum. Jej odpad za rok sa zmestí do smo­ot­hie pohára. Lau­ren si väč­šinu kaž­do­den­ných pro­duk­tov vyrába sama. Aj to jej pomáha udr­žia­vať odpad na minime. Okrem toho má takáto zmena priaz­nivé účinky aj na zdra­vie. V pro­duk­toch sa nena­chá­dzajú škod­livé látky a v dneš­nej dobe sú tieto látky tak­mer všade.

maxresdefault

Lau­ren náj­deš tiež na jej blogu Trash is for Tos­sers, kde náj­deš skvelé rady, ako zlep­šiť svoj život a žiť viac eko. Už počas štú­dia sa veno­vala envi­ro­men­tál­nym prob­lé­mom, ktoré trá­pia celý svet. V jej živote nastali dva momenty, ktoré ovplyv­nili Lau­ren. Prvý­krát to bolo pri pred­náške pro­fe­sora Jeff­re­yho Hol­len­dera, ktorý roz­prá­val o hod­no­tách života. Druhý krát ju ovplyv­nil jej kamoš zo školy, ktorý si nosil obed každý týž­den v jed­no­rá­zo­vej plas­to­vej taške. K tomu si pri­ba­lil plas­tovú fľašu na jedno pou­ži­tie. To v Lau­ren zane­chalo myš­lienku, že sme to práve my, kto tvorí túto budúc­nosť plnú odpadu.

Plastic-Beach-Waste-Litter-Aruba-Corbis-Paul-Souders

Laruen okrem blogu tvo­rila video tuto­riály, kde náj­deš tiež dobré rady, ako zlep­šiť svoj život. Po pri­bližne roku blo­go­va­nia si všimla, že sa týmto prob­lé­mom začalo veno­vať čoraz viac ľudí. Pri­bú­dali otázky, ľudia chceli vedieť viac. Stal sa z toho akýsi trend. Ľudia začali pre­mýš­ľad nad tým koľko odpadu vlastne pro­du­kujú. Mnoho z jej číta­te­ľov písalo o tom, ako by chceli aj oni pros­triedky na čis­te­nie bez che­mi­ká­lii. Chceli vedieť, kde v obchode kúpiť podobné čis­tiace pro­dukty ako tie, ktoré si mohli vytvo­riť aj doma. Takto Lau­ren začala pre­hľa­dá­vať obchody. Pre­chá­dzala každý ští­tok čis­tia­ceho pros­triedku a skú­mala všetky ich vlast­nosti. Potom sa ale naučila pár vecí, ktoré navždy zme­nili jej život.
home-slider-slide-1

Exis­tuje viac ako 85.000 prie­my­sel­ných che­mi­ká­lií a väč­šina z nich ani nie je tes­to­vaná z hľa­diska bez­peč­nosti. Dokonca naj­lepší výrob­co­via čis­tia­ceho pros­triedku nie sú zo zákona povinní uviesť ich všetky prí­sady na obale. Teda možno v inýc kra­ji­nách. Lau­ren vedela, že toto nie je v poriadku. Opus­tila svoju prácu ako Sus­tai­na­bi­lity Mana­ger v the New York City Depart­ment of Envi­ron­men­tal Pro­tec­tion. Začala ako mnohý pro­jek­tom na Kickstarter.com, kde sa The Sim­ply Co. zro­dilo. V Sim­ply Co. náj­deš vždy všetky zložky popí­sane na obale. Jej pro­dukty sú nie len šetrné k ľudom ale domovu a envi­ro­men­ta­lis­tiké.

The-Simply-Co-Packaging.jpg.650x0_q70_crop-smart

Filo­zo­fiou je nie len robiť “menej zlé” pro­dukty, ale práve naopak, robiť ich naozaj dobre. Momen­tálne náj­deš tento orga­nický prací prá­šok v e-shope za 20$(simply.co zatiaľ však mimo USA tovar nepo­siela). Medzi ingren­dien­cie pat­ria :

Jedlá sóda
Sóda na pra­nie
Orga­nické vegan Cas­tile mydlo (vyro­bené tiež s oli­vo­vých ole­jov a ďal­ších rast­lin­ných ole­jov)
Orga­nické esen­ciálne oleje

Všetko pone­chá­vajú jed­no­du­ché. Žiadne far­bivá . Žiadne pet­ro­ché­mie. Bez chlóru. Bez fos­fá­tov. Bez for­mal­de­hydu. Žiadne optické zjas­ňo­vače. Žiadne syn­te­tické kon­zer­vačné látky. A hlavne žiadne pokusy na zvie­ra­tách!!

http _o.aolcdn.com_hss_storage_midas_1d6b60e4159c843eae646a1ce928a2eb_201514720_Kickstarter+Still1

Tak­tiež sa sna­žia pone­chať bale­nie eco friendly. Veľmi sa mi páči poznámka pri objed­návke :
*** Sna­žíme sa byť PLAS­TIC FREE — budeme baliť a dodá­vať všetko z recyk­lo­va­nej lepenky a papie­ro­vej pásky. Zachráňme pla­nétu ! ***

Kaž­do­pádne na inter­nete exis­tuje dnes už oveľa viac ľudí zau­jí­ma­jú­cich sa o túto prob­le­ma­tiku. Sama okolo seba takích ľudí mám. Bolo by na čase, aby sa každý z nás začal zamýš­lať nad sku­toč­ným množ­stvom odpadu, ktorý pro­du­kuje. Možno by sme tejto pla­néte doká­zali pomôcť s prob­lé­mom, ktorý sme si vlastne spô­so­bili sami. Mňa osobne zau­jala výroba vlast­nej zub­nej pasty s pou­ži­tím koko­so­vého oleja. Postup náj­deš aj ty v tomto videu. Pomôž aj ty zlep­šiť život na tejto pla­néte.

Zdroj: thesimply.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thesimply.co

Pridať komentár (0)