Zjazdy Mostu SNP nebudú Národnou kultúrnou pamiatkou, pod mostom môže vzniknúť pešia zóna

Soňa Otajovičová / 20. februára 2019 / Architektúra

  • Mi­nis­ter­stvo kul­túry roz­hodlo, že zjazdy Mostu SNP sa ne­za­píšu do zo­znamu Ná­rod­ných kul­túr­nych pa­mia­tok
  • Mesto má tak voľnú ruku na trans­for­má­ciu pries­toru
  • Jed­nou z mož­ností je ok­rem lep­šej do­pravy, aj pe­šia zóna
  • Mi­nis­ter­stvo kul­túry roz­hodlo, že zjazdy Mostu SNP sa ne­za­píšu do zo­znamu Ná­rod­ných kul­túr­nych pa­mia­tok
  • Mesto má tak voľnú ruku na trans­for­má­ciu pries­toru
  • Jed­nou z mož­ností je ok­rem lep­šej do­pravy, aj pe­šia zóna

Ne­dávno sa za­čali ozý­vať te­órie, podľa kto­rých by sa mohli ná­jazdy a zjazdy na Moste SNP stať Ná­rod­nou kul­túr­nou pa­miat­kou. Av­šak Mi­nis­ter­stvo kul­túry sa de­fi­ni­tívne roz­hodlo, že ňou ne­budú a Bra­ti­slava si môže vy­dých­nuť. Ná­jazdy a zjazdy to­tiž pred­sta­vujú dô­le­žitú sú­časť in­fra­štruk­túry v meste a po­kiaľ by sa na­ozaj stali Ná­rod­nou kul­túr­nou pa­miat­kou, Bra­ti­slava by túto stavbu už viac ne­mohla me­niť.

„Ak by tieto stavby os­tali v re­žime NKP, vý­razne by sa sťa­žili mož­nosti zá­sad­nej­ších zá­sa­hov, ktoré sú ne­vy­hnutné, ak sa má do­siah­nuť hu­ma­ni­zá­cia pries­toru pod mos­tov­kou Mostu SNP a lep­šie pre­po­je­nie me­dzi his­to­ric­kým jad­rom a bu­dú­cim Pod­hra­dím,“vy­jad­ril sa pre Star­ti­tup geo­graf Ad­rian Gubčo.

Ok­rem toho, že táto časť mostu je pre do­pravu kľú­čová, nemá rov­naké ar­chi­tek­to­nické kva­lity ako mos­tovka mostu SNP. Ak by sa ná­jazdy a zjazdy na moste upra­vili, vý­razne by uľah­čili do­pravnú si­tu­áciu a lep­šie by pre­po­jili mest­ské časti.

„Roz­hod­nu­tie Mi­nis­ter­stva kul­túry teda treba pri­ví­tať, ak máme sku­točne zá­u­jem na pre­po­jení roz­tr­hnu­tých častí mesta. Pô­vodný pro­jekt Mostu SNP to­tiž ne­rie­šil ur­ba­nis­tické za­čle­ne­nie stavby do mest­ského or­ga­nizmu a k to­muto sa už po­tom ni­kdy ne­pris­tú­pilo,“ po­tvr­dil Gubčo.

Pri­má­tor Bra­ti­slavy Ma­túš Vallo už te­raz vy­hlá­sil ar­chi­tek­to­nickú sú­ťaž a veľký zá­u­jem ma o pre­po­je­nie de­ve­lo­per Vy­drica, ktorý pra­cuje aj na fa­kulte ar­chi­tek­túry STU.

„Pred­po­kla­dám, že v ho­ri­zonte nie­koľ­kých ro­kov by sme sa mohli te­šiť na prí­jemné a kva­litné pre­po­je­nie his­to­ric­kého jadra a jeho najk­raj­šieho ná­mes­tia – Hviez­do­sla­vovho – s náb­re­žím a no­vou Vy­dri­cou.“

Mno­hých Bra­ti­slav­ča­nov ur­čite po­teší aj fakt, že de­ve­lo­per pra­cuje s myš­lien­kou vý­stavby pe­šej zóny, takže by sa mohlo roz­ší­riť his­to­rické cen­trum. „Pre Hlavné mesto to bude zna­me­nať vý­razné zvý­še­nie kva­lity ve­rej­ného pries­toru, ná­pravu pre­ru­še­ných vzťa­hov, po­sil­ne­nie mest­skej iden­tity a zvý­še­nie at­rak­ti­vity. Ide tak o veľmi zá­sadné a dobré roz­hod­nu­tie,“ verí Gubčo.

Pries­tory pod mos­tom by v tomto prí­pade mohlo mať hneď nie­koľko vy­užití, oby­va­te­lia mesta by ho na­prí­klad mohli vy­uží­vať na kul­túrne či gars­tro­no­mické po­du­ja­tia, mo­hol by tu vznik­núť trh či od­dy­chová zóna. O pár met­rov by sa tiež mohli  pre­su­núť za­stávky MHD, aby sa tak uvoľ­nilo viac miesta pre chod­cov

Pridať komentár (0)