Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­ličke Nesede: Ešte máme pred sebou mnoho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži

Nikola Brehová / 20. júna 2016 / Rozhovory

V dneš­nej dobe sa málo­ktorí z nás vyhnú nie­koľ­ko­ho­di­no­vému sede­niu počas pra­cov­ného dňa. Správne drža­nie tela pri sedení je doslova výzvou. Ale naozaj exis­tuje správny spô­sob sede­nia?

Vlado Zla­toš a Michal Tru­ban majú jasnú odpo­veď – neexis­tuje. Absen­cia ide­ál­neho a jedi­ného spô­sobu sede­nia je výcho­dis­ko­vou myš­lien­kou ich nápadu. Ľud­ské telo je stvo­rené na pohyb.

Neseda je inte­li­gentná sto­lička, ktorá v sebe spája sede­nie, pohyb a modernú tech­no­ló­giu. Okrem kla­sic­kého sede­nia bude možné na Nesede sedieť v turec­kom sede, v hlbo­kom drepe alebo sa o sto­ličku sa oprieť. Sto­lička má byť pre­po­jená s apli­ká­ciou v smart­fóne. Tento revo­lučný pro­dukt začali vyví­jať na jeseň roku 2015 a do pre­daja ho plá­nujú pus­tiť už tento rok. Na stránke veno­va­nej inte­li­gent­nej sto­ličke môžeš zadať emai­lovú adresu a dosta­neš upo­zor­ne­nie, kedy bude pro­dukt spus­tený do pre­daja. Ja som svoju už zadala. Star­tI­tUp ti už raz pri­nie­sol člá­nok o Nesede, pre­čí­taj si teraz ďalší roz­ho­vor s Vla­dom a Micha­lom o tom, ako sa im s pro­duk­tom darí.

neseda_navrh

foto: neseda.com

V akom štá­diu výroby je momen­tálne Neseda?

Aktu­álne sme v štá­diu dokon­čo­va­nia pro­to­typu, ktorý má už finálne dizaj­nové tvary. Naj­kom­pli­ko­va­nej­šie bolo zosta­viť pro­to­typ, kto­rého diely budú mať podobné para­metre a výrobné postupy, aké budú apli­ko­vané aj vo veľ­ko­vý­robe. Jeden kus vyro­biť nie je prob­lém, prob­lém je vytvo­riť správnu tech­nickú doku­men­tá­ciu pre veľ­ko­vý­robu 10, 100 a viac kusov. Záro­veň je potrebné pro­ces výroby jed­not­li­vých diel­cov opti­ma­li­zo­vať tak, aby sa daný pro­dukt opla­tilo vôbec pre­dá­vať z pohľadu zákaz­níka. Dnes (15.6.2016) sme boli u čalun­níka pre spra­co­vaný sedák a ope­radlo, zaj­tra rie­šime veľ­ko­vý­robu moli­tá­nov a v pia­tok skla­dáme celý pro­to­typ, aby sme ho mohli nafo­tiť na prvé pre­zen­tačné účely. Ešte však máme pred sebou veľmi mnoho kro­kov, kým sa dosta­neme do veľ­ko­vý­rob­nej linky, ale neza­dr­ža­teľne sa to blíži.

Na stránke máte zve­rej­nené návrhy vzhľadu. Ako bude vyze­rať sto­lička vo finál­nej ver­zii? A aké bude mať roz­mery?

Vzhľad, ktorý je na stránke bol iba kon­cep­tu­álny. Dodnes sedím na tomto prvom pro­to­type, aby som si ideu ove­ril na vlast­nej koži, či je to sku­točne to, čo sme od pro­duktu oča­ká­vali aj my sami. V prvom rade tým rie­šime vlastné prob­lémy, ale tento prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­nelý a máme mnoho záu­jem­cov o túto sto­ličku. Idea však v praxi fun­guje fan­tas­ticky a svoje staré kreslo som už dávno vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­platí (ne)sedieť. Ako asi viete, Neseda umož­ňuje strie­tať via­cero polôh sede­nia, pre­tože platí, že neexis­tuje žiadna jediná zdravá poloha na sede­nie. Zdravé je polohy strie­dať, ide­álne kaž­dých 30 minút inú. Vo finále sa však môžete tešiť na dizaj­novo veľmi uni­kátny a krásny pro­dukt. Na dizajn aj para­metre si treba počkať alebo prie­bežne sle­do­vať naše média (face­book, ins­ta­gram), prí­padne si zare­gis­tro­vať email na www.neseda.com. Občas posie­lame novinky o tom, čo sa práve deje vo vývoji sto­ličky a na čo sa ľudia môžu tešiť.

trubanStolicka

foto: facebook/Michal Tru­ban

Záu­jem budú mať muži aj ženy, v akých fareb­ných pre­ve­de­niach bude Neseda dostupná?

Na tieto aj podobné otázky budeme vedieť odpo­ve­dať až za mesiac. Budú samoz­rejme aj farebné kom­bi­ná­cie a tiež mož­nosť zvo­liť si nie­ktoré diely z luxus­nej­ších mate­riá­lov alebo v kva­lit­nej­šom pre­ve­dení. Z farieb si vhodnú kom­bi­ná­ciu pre seba nájdu rov­nako ženy aj muži.

Ako bude fun­go­vať komu­ni­ká­cia medzi sto­lič­kou a apli­ká­ciou?

Aktu­álne sa foku­su­jeme najmä na 1.0 ver­ziu Nesedy, čiže bez sen­zo­rov a apli­ká­cie. Logiku komu­ni­ká­cie medzi sen­zormi, či apli­ká­ciou máme však navr­hnutú i otes­to­vanú. Aktu­álne nás pro­ces vývoja samot­nej sto­ličky natoľko zaťa­žuje (časovo, finančné, kapa­citne,) že vývoj sen­zo­ric­kých ele­men­tov jed­no­du­cho nie je v tejto fáze možný. Ak by sme mali fab­riku na výrobu sto­li­čiek, asi by to bola iná situ­ácia, ale v tomto pro­jekte sa musíme učiť mnoho vecí, s kto­rými sa bežne nestre­tá­vame. Neseda 1.5 ver­zia už bude mať apli­ká­ciu aj jed­no­du­chý sen­zor. Ten si budú môcť na svoju 1.0 ver­ziu Nesedy inšta­lo­vať prak­ticky všetci. Na sto­jane sto­ličky sa jeden klzák vymení za špe­ciálny sen­zor, ktorý bude komu­ni­ko­vať s apli­ká­ciou (v mobile alebo na desk­tope). Pôjde však o jed­no­du­chú formu dáto­vej komu­ni­ká­cie: sedí / nesedí + mera­nie času strá­ve­ného na sto­ličke.

Neskôr 2.0 vez­ria Nesedy bude omnoho zau­jí­ma­vej­šia. Sen­zo­rika a všetky ele­menty budú ukryté v samot­nom sedáku, ktorý sa bude dať nain­šta­lo­vať opäť aj na 1.0 ver­ziu (jed­no­du­cho odskrut­ko­va­ním sta­rého sedáku a výme­nou za nový so sen­zo­ri­kou). Aj túto logiku máme otes­to­vanú, vyskú­šanú a naprog­ra­mo­vanú. Ale tu je rov­naký prob­lém ako pri vyvoji samot­nej 1.0 ver­zii. Vytvo­riť pro­to­typ je výzva, ale tá naj­ľah­šia. Iná výzva je vytvo­riť z toho tech­nickú doku­men­tá­ciu a vyro­biť 10 alebo 100 kusov. Ale ver­zie 1.5 či 2.0 budú závi­sieť aj od pre­daj­ných čisiel ver­zie 1.0. Už samotná idea sede­nia v rôz­nych polo­hách je dosť silná a veríme, že si nájde svo­jich záu­jem­cov.

Neseda je neštan­dardná a inovatívna..predpokládam, že bude asi cenovo nároč­nej­šia než bežné sto­ličky. Viete už cenu?

Cenová nároč­nosť je pri­me­raná hod­note, ktorú sto­lička posky­tuje. Sna­žíme sa dostať na cenu 500 eur, ale je to náročné. Finálnu cenu uvi­díme, v nie­kto­rých ver­ziách Nesedy to môže byť aj pod 500 eur, v nie­kto­rých aj nad. Cenu za výmenné časti (1.5 či 2.0) ver­zie v tomto momente nevieme sta­no­viť a ozná­mime ich až neskôr.

Kedy a kde bude možné si sto­ličku zakú­piť?

Najprv spus­tíme pred­pre­daj. Dúfame že sa nám ho podarí spus­tit na pre­lome mesia­cov júl/august, pre­tože bez dôsled­nej tech­nic­kej doku­men­tá­cie a vhod­ných par­tne­rov to nebude možné. Doru­čo­va­nie prvým zákaz­ní­kom je naplá­no­vané, orien­tačne, od sep­tem­bra 2016. Aktu­álne dola­ďu­jeme veľmi dôle­žité dohody s par­tnermi, ktorí nám majú zabez­pe­čo­vať veľ­ko­vý­robu a veríme, že sa nám potrebné detaily podarí dola­diť v týchto týžd­ňoch.

Čo bola pre vás naj­väč­šia výzva pri rea­li­zá­cii tohto pro­jektu?

Celý pro­jekt je jedna veľká výzva. Je to však revo­lučný pro­dukt, kto­rým vstu­pu­jeme do seg­mentu, kde sa nikto nepo­zerá na túto prob­le­ma­tiku (ne)sedenia tak, ako my. Výzva je mana­žo­vať všet­kých dodá­va­te­ľov, pro­fe­sis­tov a par­tne­rov tak, aby na konci vyšiel uni­kátny pro­dukt, ktorý má zmys­lu­plnú cenu a vysokú pri­danú hod­notu. Preto opi­so­vať detaily z vývoja a kom­pli­ká­cie, ktoré nás denno — denne stre­tá­vajú asi nemá zmy­sel. Pro­jektu veríme a všetky prob­lémy sú výzvy, ktoré treba jed­no­du­cho vyrie­šiť. Dnes je výzva vývoj, pro­to­ty­pi­zá­cia, či opti­ma­li­zá­cia výroby, zaj­tra bude výzva apli­ká­cia a sen­zo­rika (pro­to­typ či veľ­ko­vý­roba) a neskôr bude výzva pre­nik­núť na zahra­ničné trhy, kde je poten­ciál pro­duktu naozaj veľký.

Zdroj: neseda.com, zdroj titul­nej foto: vladozlatos.com

Pridať komentár (0)