Zla­toš a Tru­ban o svo­jej inte­li­gent­nej sto­lič­ke Nese­de: Ešte máme pred sebou mno­ho kro­kov, ale neza­dr­ža­teľ­ne sa to blí­ži

Nikola Brehová / 20. júna 2016 / Rozhovory

V dneš­nej dobe sa málo­kto­rí z nás vyhnú nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­mu sede­niu počas pra­cov­né­ho dňa. Správ­ne drža­nie tela pri sede­ní je doslo­va výzvou. Ale naozaj exis­tu­je správ­ny spô­sob sede­nia?

Vla­do Zla­toš a Michal Tru­ban majú jas­nú odpo­veď – neexis­tu­je. Absen­cia ide­ál­ne­ho a jedi­né­ho spô­so­bu sede­nia je výcho­dis­ko­vou myš­lien­kou ich nápa­du. Ľud­ské telo je stvo­re­né na pohyb.

Nese­da je inte­li­gent­ná sto­lič­ka, kto­rá v sebe spá­ja sede­nie, pohyb a moder­nú tech­no­ló­giu. Okrem kla­sic­ké­ho sede­nia bude mož­né na Nese­de sedieť v turec­kom sede, v hlbo­kom dre­pe ale­bo sa o sto­lič­ku sa oprieť. Sto­lič­ka má byť pre­po­je­ná s apli­ká­ci­ou v smart­fó­ne. Ten­to revo­luč­ný pro­dukt zača­li vyví­jať na jeseň roku 2015 a do pre­da­ja ho plá­nu­jú pus­tiť už ten­to rok. Na strán­ke veno­va­nej inte­li­gent­nej sto­lič­ke môžeš zadať emai­lo­vú adre­su a dosta­neš upo­zor­ne­nie, kedy bude pro­dukt spus­te­ný do pre­da­ja. Ja som svo­ju už zada­la. Star­tI­tUp ti už raz pri­nie­sol člá­nok o Nese­de, pre­čí­taj si teraz ďal­ší roz­ho­vor s Vla­dom a Micha­lom o tom, ako sa im s pro­duk­tom darí.

neseda_navrh

foto: neseda.com

V akom štá­diu výro­by je momen­tál­ne Nese­da?

Aktu­ál­ne sme v štá­diu dokon­čo­va­nia pro­to­ty­pu, kto­rý má už finál­ne dizaj­no­vé tva­ry. Naj­kom­pli­ko­va­nej­šie bolo zosta­viť pro­to­typ, kto­ré­ho die­ly budú mať podob­né para­met­re a výrob­né postu­py, aké budú apli­ko­va­né aj vo veľ­ko­vý­ro­be. Jeden kus vyro­biť nie je prob­lém, prob­lém je vytvo­riť správ­nu tech­nic­kú doku­men­tá­ciu pre veľ­ko­vý­ro­bu 10, 100 a viac kusov. Záro­veň je potreb­né pro­ces výro­by jed­not­li­vých diel­cov opti­ma­li­zo­vať tak, aby sa daný pro­dukt opla­ti­lo vôbec pre­dá­vať z pohľa­du zákaz­ní­ka. Dnes (15.6.2016) sme boli u čalun­ní­ka pre spra­co­va­ný sedák a ope­rad­lo, zaj­tra rie­ši­me veľ­ko­vý­ro­bu moli­tá­nov a v pia­tok skla­dá­me celý pro­to­typ, aby sme ho moh­li nafo­tiť na prvé pre­zen­tač­né úče­ly. Ešte však máme pred sebou veľ­mi mno­ho kro­kov, kým sa dosta­ne­me do veľ­ko­vý­rob­nej lin­ky, ale neza­dr­ža­teľ­ne sa to blí­ži.

Na strán­ke máte zve­rej­ne­né návrhy vzhľa­du. Ako bude vyze­rať sto­lič­ka vo finál­nej ver­zii? A aké bude mať roz­me­ry?

Vzhľad, kto­rý je na strán­ke bol iba kon­cep­tu­ál­ny. Dodnes sedím na tom­to prvom pro­to­ty­pe, aby som si ideu ove­ril na vlast­nej koži, či je to sku­toč­ne to, čo sme od pro­duk­tu oča­ká­va­li aj my sami. V prvom rade tým rie­ši­me vlast­né prob­lé­my, ale ten­to prob­lém (ne)sedenia nie je oje­di­ne­lý a máme mno­ho záu­jem­cov o túto sto­lič­ku. Idea však v pra­xi fun­gu­je fan­tas­tic­ky a svo­je sta­ré kres­lo som už dáv­no vyho­dil. Na ničom inom sa už neo­pla­tí (ne)sedieť. Ako asi vie­te, Nese­da umož­ňu­je strie­tať via­ce­ro polôh sede­nia, pre­to­že pla­tí, že neexis­tu­je žiad­na jedi­ná zdra­vá polo­ha na sede­nie. Zdra­vé je polo­hy strie­dať, ide­ál­ne kaž­dých 30 minút inú. Vo finá­le sa však môže­te tešiť na dizaj­no­vo veľ­mi uni­kát­ny a krás­ny pro­dukt. Na dizajn aj para­met­re si tre­ba počkať ale­bo prie­bež­ne sle­do­vať naše média (face­bo­ok, ins­ta­gram), prí­pad­ne si zare­gis­tro­vať email na www.neseda.com. Občas posie­la­me novin­ky o tom, čo sa prá­ve deje vo vývo­ji sto­lič­ky a na čo sa ľudia môžu tešiť.

trubanStolicka

foto: facebook/Michal Tru­ban

Záu­jem budú mať muži aj ženy, v akých fareb­ných pre­ve­de­niach bude Nese­da dostup­ná?

Na tie­to aj podob­né otáz­ky bude­me vedieť odpo­ve­dať až za mesiac. Budú samoz­rej­me aj fareb­né kom­bi­ná­cie a tiež mož­nosť zvo­liť si nie­kto­ré die­ly z luxus­nej­ších mate­riá­lov ale­bo v kva­lit­nej­šom pre­ve­de­ní. Z farieb si vhod­nú kom­bi­ná­ciu pre seba náj­du rov­na­ko ženy aj muži.

Ako bude fun­go­vať komu­ni­ká­cia medzi sto­lič­kou a apli­ká­ci­ou?

Aktu­ál­ne sa foku­su­je­me naj­mä na 1.0 ver­ziu Nese­dy, čiže bez sen­zo­rov a apli­ká­cie. Logi­ku komu­ni­ká­cie medzi sen­zor­mi, či apli­ká­ci­ou máme však navr­hnu­tú i otes­to­va­nú. Aktu­ál­ne nás pro­ces vývo­ja samot­nej sto­lič­ky natoľ­ko zaťa­žu­je (časo­vo, finanč­né, kapa­cit­ne,) že vývoj sen­zo­ric­kých ele­men­tov jed­no­du­cho nie je v tej­to fáze mož­ný. Ak by sme mali fab­ri­ku na výro­bu sto­li­čiek, asi by to bola iná situ­ácia, ale v tom­to pro­jek­te sa musí­me učiť mno­ho vecí, s kto­rý­mi sa bež­ne nestre­tá­va­me. Nese­da 1.5 ver­zia už bude mať apli­ká­ciu aj jed­no­du­chý sen­zor. Ten si budú môcť na svo­ju 1.0 ver­ziu Nese­dy inšta­lo­vať prak­tic­ky všet­ci. Na sto­ja­ne sto­lič­ky sa jeden klzák vyme­ní za špe­ciál­ny sen­zor, kto­rý bude komu­ni­ko­vať s apli­ká­ci­ou (v mobi­le ale­bo na desk­to­pe). Pôj­de však o jed­no­du­chú for­mu dáto­vej komu­ni­ká­cie: sedí / nese­dí + mera­nie času strá­ve­né­ho na sto­lič­ke.

Neskôr 2.0 vez­ria Nese­dy bude omno­ho zau­jí­ma­vej­šia. Sen­zo­ri­ka a všet­ky ele­men­ty budú ukry­té v samot­nom sedá­ku, kto­rý sa bude dať nain­šta­lo­vať opäť aj na 1.0 ver­ziu (jed­no­du­cho odskrut­ko­va­ním sta­ré­ho sedá­ku a výme­nou za nový so sen­zo­ri­kou). Aj túto logi­ku máme otes­to­va­nú, vyskú­ša­nú a naprog­ra­mo­va­nú. Ale tu je rov­na­ký prob­lém ako pri vyvo­ji samot­nej 1.0 ver­zii. Vytvo­riť pro­to­typ je výzva, ale tá naj­ľah­šia. Iná výzva je vytvo­riť z toho tech­nic­kú doku­men­tá­ciu a vyro­biť 10 ale­bo 100 kusov. Ale ver­zie 1.5 či 2.0 budú závi­sieť aj od pre­daj­ných čisiel ver­zie 1.0. Už samot­ná idea sede­nia v rôz­nych polo­hách je dosť sil­ná a verí­me, že si náj­de svo­jich záu­jem­cov.

Nese­da je neštan­dard­ná a inovatívna..predpokládam, že bude asi ceno­vo nároč­nej­šia než bež­né sto­lič­ky. Vie­te už cenu?

Ceno­vá nároč­nosť je pri­me­ra­ná hod­no­te, kto­rú sto­lič­ka posky­tu­je. Sna­ží­me sa dostať na cenu 500 eur, ale je to nároč­né. Finál­nu cenu uvi­dí­me, v nie­kto­rých ver­ziách Nese­dy to môže byť aj pod 500 eur, v nie­kto­rých aj nad. Cenu za výmen­né čas­ti (1.5 či 2.0) ver­zie v tom­to momen­te nevie­me sta­no­viť a ozná­mi­me ich až neskôr.

Kedy a kde bude mož­né si sto­lič­ku zakú­piť?

Najprv spus­tí­me pred­pre­daj. Dúfa­me že sa nám ho poda­rí spus­tit na pre­lo­me mesia­cov júl/august, pre­to­že bez dôsled­nej tech­nic­kej doku­men­tá­cie a vhod­ných par­tne­rov to nebu­de mož­né. Doru­čo­va­nie prvým zákaz­ní­kom je naplá­no­va­né, orien­tač­ne, od sep­tem­bra 2016. Aktu­ál­ne dola­ďu­je­me veľ­mi dôle­ži­té doho­dy s par­tner­mi, kto­rí nám majú zabez­pe­čo­vať veľ­ko­vý­ro­bu a verí­me, že sa nám potreb­né detai­ly poda­rí dola­diť v tých­to týžd­ňoch.

Čo bola pre vás naj­väč­šia výzva pri rea­li­zá­cii toh­to pro­jek­tu?

Celý pro­jekt je jed­na veľ­ká výzva. Je to však revo­luč­ný pro­dukt, kto­rým vstu­pu­je­me do seg­men­tu, kde sa nikto nepo­ze­rá na túto prob­le­ma­ti­ku (ne)sedenia tak, ako my. Výzva je mana­žo­vať všet­kých dodá­va­te­ľov, pro­fe­sis­tov a par­tne­rov tak, aby na kon­ci vyšiel uni­kát­ny pro­dukt, kto­rý má zmys­lu­pl­nú cenu a vyso­kú pri­da­nú hod­no­tu. Pre­to opi­so­vať detai­ly z vývo­ja a kom­pli­ká­cie, kto­ré nás den­no — den­ne stre­tá­va­jú asi nemá zmy­sel. Pro­jek­tu verí­me a všet­ky prob­lé­my sú výzvy, kto­ré tre­ba jed­no­du­cho vyrie­šiť. Dnes je výzva vývoj, pro­to­ty­pi­zá­cia, či opti­ma­li­zá­cia výro­by, zaj­tra bude výzva apli­ká­cia a sen­zo­ri­ka (pro­to­typ či veľ­ko­vý­ro­ba) a neskôr bude výzva pre­nik­núť na zahra­nič­né trhy, kde je poten­ciál pro­duk­tu naozaj veľ­ký.

Zdroj: neseda.com, zdroj titul­nej foto: vladozlatos.com

Pridať komentár (0)