Zomato.sk roz­ši­ruje tím. Plá­nuje nové služby a spo­lu­prácu s Ube­rom

Martin Faith / 8. novembra 2015 / Tools a produktivita

Pova­žu­jete sa za gur­má­nov a chcete sa vyva­ro­vať gas­tro­no­mic­kých kata­strof? Potom je Zomato služ­bou presne pre vás. Od vstupu na slo­ven­ský trh v roku 2014 akvi­zí­ciou Obedovať.sk sa Zomatu darí rásť a pri­pra­vuje mnohé zau­jí­mavé novinky. Viac vám v exklu­zív­nom roz­ho­vore povie Miguel Alves Ribe­iro, Head of Gro­wth pre Zomato Europe.

Zomato vstú­pilo na slo­ven­ský trh minulý rok akvi­zí­ciou obedovať.sk. Aký prie­beh mala táto zmena? 

V lete 2014 sme prvýk­rat infor­mo­vali kli­en­tov obedovať.sk o pre­chode na Zomato a v októbri náš obsa­hový tím po prvý raz nav­ští­vil všetky pod­niky v Bra­ti­slave. Samotnú data­bázu exis­tu­jú­cich a novo­vyt­vo­re­ných pro­fi­lov sme spus­tili 1. decem­bra 2014. 

Čo sa týka tímu – pra­cuje Zomato s pôvod­nými ľuďmi z Obedovať.sk alebo došlo ku väčšiemu strie­da­niu per­so­nálu? 

Pri pre­chode s nami zostali spo­lu­pra­co­vať aj nie­ktorí kole­go­via z obedovať.sk, no Zomato pri­jalo aj vlast­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov. Vytvo­rili sme tak mladý dyna­mický tím ľudí, ktorí mali skú­se­nosti s obedovať.sk, a záro­veň sme pri­niesli novú krv, ktorá nás obo­ha­tila o nový pohľad na to, ako pra­co­vať a robiť biz­nis v reštauračnom prie­mysle. 

Okrem kúp­nej ceny leje Zomato značné pros­triedky do svojho biz­nisu na Slo­ven­sku, aby pod­po­rilo jeho rast. Kam sme­rujú tieto inves­tí­cie? 

Na začiatku sme inves­to­vali do akvi­zí­cie Obedovať.sk na Slo­ven­sku, Lunch­time-u v Českej repub­like a Gas­tro­nauci v Poľsku. Sme presvedčení, že tieto kra­jiny majú skvelý poten­ciál pre spoločnosť ako je Zomato a postupne v týchto kra­ji­nách ras­tieme. Okrem toho sme inves­to­vali najmä do lokál­nych tímov. Momen­tálne pra­cuje na Slo­ven­sku sedem ľudí a do konca roka chceme pri­jať ďalších desať.

Sú Slo­váci naklo­není hod­no­te­niu svo­jích gas­tro­no­mic­kých zážit­kov online? Musí sa Zomato potý­kať na Slo­ven­sku s neja­kými špe­ci­fic­kými pre­káž­kami? 

V decem­bri 2014 sme cítili ako obrov­skú výzvu posme­liť Slo­vá­kov, aby svoje zážitky z reštau­rá­cií zdieľali s ostat­nými poten­ciál­nymi náv­štev­níkmi mimo svo­jich ofi­ciál­nych blo­gov. Tak­mer po roku cítime pod­statnú zmenu ­ počet recen­zii stú­pol niekoľkonásobne. V decem­bri alebo janu­ári sme mali za celý mesiac toľko recen­zii, čo dnes za štyri dni. 

Kôli sociál­nemu aspektu služby, ktorú ponú­kate, sa môžu nie­ktorí gas­tro­nó­mo­via dostať pod palbu kri­tiky. Stalo sa vám, že nie­kto žia­dal o vyma­za­nie hod­no­tení na jeho reštau­rá­ciu? 

Od nášho spus­te­nia sme zazna­me­nali niekoľko žia­dostí o vyma­za­nie recen­zií. Na Zomate ponú­kame mana­žé­rom reštau­rá­cií odpo­ve­dať na recen­zie. Na Slo­ven­sku je však stále veľa majiteľov pod­ni­kov, ktorí vytrvalo igno­rujú svo­jich zákaz­ní­kov. Nere­a­gujú na ich recen­zie, dobre mie­nené rady, či pod­nety a mys­lia si, že takéto sprá­va­nie prob­lém vyrieši. Potom je tu naopak druhá sku­pina majiteľov, ktorí chápu, že spätná väzba je pre zákaz­níka to, čo ho môže posme­liť, aby sa vrá­til. Ale späť k otázke, recen­zie na požia­da­nie nevy­ma­zá­vame. Máme však špe­ciálny tím, ktorý sa venuje výhradne recen­ziám. 

Zákaz­níci volajú po integ­ro­va­nej službe doná­šok jedál. V iných kra­ji­nách začína Zomato posky­to­vať túto službu, môžeme sa na ňu tešiť aj u nás? 

V súčasnosti tes­tu­jeme Zomato Order v Indii a v Dubaji a čoskoro tieto služby spus­tíme aj v ďalších kra­ji­nách. Momen­tálne na Slo­ven­sku hľadáme nových ľudí, aby sme zväčšili tím a plá­nu­jeme tieto pro­dukty spus­tiť v prie­behu budú­ceho roka. 

Glo­bálne sa Zomato snaží dostať do sveta B2B, skrz par­tner­stvá ako naprí­klad s Wendy’s v Indii. Kedy môžeme očakávať prvé veľké par­tner­stvo u nás alebo v Čechách? 

Náš mar­ke­tin­gový tím úzko spo­lu­pra­cuje so sve­to­vými značkami a čoskoro budeme mať novinky pre majiteľov reštau­rá­cií a používateľov. Máme v pláne roz­ší­riť našu spo­lu­prácu, ako naprí­klad so Sam­sun­gom a Ube­rom na Slo­ven­sku a v Českej repub­like. 

Zomato je jed­nou z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich firiem posled­ných rokov. Od vstupu na trh v Indii v roku 2008 a prvej expan­zie za jej hra­nice v roku 2012 si doká­zala zais­tiť glo­bálnu prí­tom­nosť. Aké kroky vede­nia podľa vás viedli k úspe­chu tejto expan­zie? 

Jednoznačne silný pro­dukt. Pre Zomato je naj­dô­le­ži­tej­ším uží­va­teľ ­ on poháňa vývoj všet­kých Zomato pro­duk­tov. Napriek tomu, že sme v 22 kra­ji­nách sveta, Zomato sa vždy snaží pris­pô­so­biť trhu, v kto­rom pôsobí. Na Slo­ven­sku sú to práve obe­dové menu a pro­dukty s tým súvi­siace. 

Ako aktívne ras­túca spoločnosť sa Zomato vyvíja s trhom. Kam sme­ruje seg­ment online gas­tro­nó­mie? Inak pove­dané, ako budú ľudia jedá­vať za pár rokov? 

Ako líder v tech­gastronomickom prie­mysle sa sna­žíme podľa sprá­va­nia sa užívateľov pred­po­ve­dať, čo bude tren­dom počas nasle­du­jú­cich mesia­cov a rokov. Preto pri­pra­vu­jeme kom­plexný pro­dukt, ktorý uspo­kojí aj tých najnáročnejších labuž­ní­kov, pre kto­rých sú reštau­rá­cie a jedlo najväčším koníčkom. 

Zomato je jed­ným z naj­sexi zamestnávateľov na Slo­ven­sku. Práca v dyna­mic­kej celo­sve­to­vej spoločnosti je snom mno­hých ľudí. O akých ľudí má pre­dov­šet­kým záu­jem? Kde sa naši čitatelia môžu o týchto pozí­ciach dozve­dieť viac? 

Jed­no­du­cho pove­dané ­ Zomato hľadá ľudí, ktorí sa neboja výziev, pre­ká­žok, dokážu sa rýchlo pris­pô­so­biť situ­ácii, nachá­dzať rie­še­nia a chápu dole­ži­tosť pria­mej a čestnej komu­ni­ká­cie s kli­en­tom. O tom, aké pozí­cie momen­tálne ponú­kame nájdu záu­jemci viac infor­má­cií tu

Ďakujeme za roz­ho­vor. Je niečo, čo by ste radi odká­zali naším čitateľom? 

My ďakujeme :) Zomato nie je len o samot­nom pro­dukte, ale aj o komu­nite ľudí, kto­rých spája vášeň pre jedlo a pre kto­rých Zomato orga­ni­zuje tzv. foodie mee­tupy v reštau­rá­ciách, presne za účelom pochu­tiť si na dob­rom jedle a spoz­nať ľudí s rov­na­kými záuj­mami. 

Stáva sa ti, že pri náv­šet­vách reštau­rá­cií na Slo­ven­sku sa ti namiesto prí­jem­ného gas­tro­no­mic­kého zážitku za tvoje peniaze dostane neprí­jem­ného bre­keke? Rád si záj­deš na dobré jedlo a neto­le­ru­ješ nič iné než top kva­litu? Skús Zomato! Jed­nak budeš mať lepší pre­hľad a tiež môžeš dať maji­te­ľom reštau­rá­cií vedieť, ako si u nich bol spo­kojný.

Pridať komentár (0)