HTML5 už pomaly fini­šuje

Peter Kováč / 13. júl 2014 / Tools a produktivita

Po dvoch rokoch usi­lov­nej práce sa pomaly blí­žime do finále. HTML 5 bude prav­de­po­dobne ešte v tomto roku finál­nou ver­ziou. Vývo­jári webo­vých strá­nok sa o štan­dardy budú môcť oprieť. Každý pre­hlia­dač pod­po­ru­júci HTML 5 zobrazí obsah (skoro) rov­nako. Urobí sa aspoň tro­chu poria­dok v polo­vič­ných a rozdro­be­ných špe­ci­fi­ká­ciách.

Kon­zor­cium W3C na svo­jom blogu uviedlo, že nie­ktoré fun­kcie nako­niec z HTML 5 vypadnú, naprí­klad pod­pora pre pre­sú­va­nie súbo­rov pre­tia­hnu­tím. Čo sa ale nestihne doro­biť, pre­su­nie sa auto­ma­ticky do špe­ci­fi­ká­cie HTML 5.1. Skú­šobná sku­pina v kon­zor­ciu má cez 97 tisíc tes­tov, pri­čom k zly­ha­niu dôjde v 3,3% prí­pa­doch.

Podľa W3C sa jedná o drobné prob­lémy vyplý­va­júce z toho, že každý pre­hlia­dač zvláda rôzne chyby tro­chu odlišne. Nemal by to však byť prob­lém, na zobra­ze­nie alebo fun­kci­ona­lite webo­vej stránky sa tieto uda­losti nepre­ja­via. Podľa plánu bude do konca roku hotové HTML 5, zatiaľ čo HTML 5.1 príde do konca roku 2016.

Pridať komentár (0)