Inter­net Explo­rer nahra­dil Mic­ro­soft Edge!

Lukáš Gašparík jr. / 29. apríl 2015 / Tools a produktivita

A je to vonku, to čo bolo dopo­siaľ nazý­vané pro­jekt Spar­tan, už pozná svoj názov. Na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cií Mic­ro­softu “Build 2015” pred­sta­vil Joe Bel­fi­ore, vice pre­zi­dent Mic­ro­softu pre ope­račné sys­témy, dlho oča­ká­vaný názov nové webo­vého pre­hlia­dača. Zoznámte sa s Mic­ro­soft Edge.

Mic­ro­soft Edge je nový webový pre­hlia­dač, ktorý bude auto­ma­ticky dostupný už na všet­kých zaria­de­niach s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10. To zna­mená, že ho náj­deme v PC, tab­le­toch, ale aj smartp­ho­noch. Bel­fi­ore pri svo­jom pre­jave ozrej­mil aj názov nového pre­hlia­dača, kto­rého názov Edge má evo­ko­vať “balan­so­va­nie na hrane vytvá­ra­nia a kon­zu­mo­va­nia”. Mic­ro­soft Edge nahradí známy a roky pou­ží­vaný Inter­net Explo­rer, ktorý ale úplne nevy­mizne. Ešte stále ho budeme môcť nájsť vo Win­do­wse 10, avšak už iba ako dopl­n­kovú súčasť sys­tému. Nový webový pre­hlia­dač Edge je posta­vený na úplne novom základe, takže by mal byť oveľa sta­bil­nejší a najmä rých­lejší ako jeho pred­chodca.

Mic­ro­soft Edge bude auto­ma­ticky pre­d­in­šta­lo­va­ným webo­vým pre­hlia­da­čom na všet­kých zaria­de­niach s Win­do­wsom 10, čo zna­mená obrov­ský pries­tor pre vývo­já­rov, ktorý tak môžu pre­pá­jať jed­not­livé zaria­de­nia. Svo­jim pou­ží­va­te­ľom má Edge ponúk­nuť úplne nové fun­kcie, ako naprí­klad písa­nie si pozná­mok priamo k jed­not­li­vým webo­vým strán­kam, lep­šiu čita­teľ­nosť a naj­väč­šou novin­kou je integ­rá­cia Cor­tany. Jed­ným z naj­väč­ších plu­sov nového webo­vého pre­hlia­dača je fakt, že vývo­jári budú môcť zobrať už exis­tu­júce roz­ší­re­nia, ktoré poznáme z webo­vých pre­hlia­da­čov Chrome či Fire­fox a jed­no­du­cho, len pro­stred­níc­tvom pár zmien, ich apli­ko­vať aj do nového Win­dow Edge.

Beta­tes­teri už mali tú mož­nosť vyskú­šať si nový webový pre­hlia­dač, avšak ten bol ešte pod kry­cím náz­vom Spar­tan. Vzhľad nového pre­hlia­dača ste tak už mohli vidieť vo Win­do­wse 10 od marca na PC a od apríla aj na smartp­ho­noch. V najb­liž­šej aktu­ali­zá­cií Wndo­wsu už bude nepo­chybne názov Spar­tan nahra­dený náz­vom Edge a tým pádom aj uve­dený ofi­ciálne do pre­vádzky.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)