10 inšpi­ra­tív­ných biz­nis nápa­dov, ktoré musíte poznať

Ľubomír Tereš / 6. január 2015 / Tools a produktivita

Dva hna­cie motory posú­va­júce ľud­stvo o level vyš­šie sú ino­vá­cie a kre­a­ti­vita. Každý deň sa zro­dia desiatky nápa­dov a myš­lie­nok, ktoré majú poten­ciál zlep­šo­vať a uľah­čo­vať životy ľudom. Keďže asi každý z nás chce,aby aj Slo­ven­sko neus­tálo napre­do­valo, vybrali sme pre Vás 10 nápa­dov, kto­rými sa môžete nechať inšpi­ro­vať a niečo nové vymys­lieť.

1. Mel­lo­wcabs

Mel­lo­wcabs je nápad, ktorý umož­ňuje oby­va­te­ľom Juho­af­ric­kej repub­liky ces­to­vať pohodlne a zadarmo v takýchto špe­ciálne upra­ve­ných bicyk­loch. Aj vy sa čudu­jete, že je ešte v súčas­nosti možné dostá­vať nejakú službu for free? Keďže sú na nich umiest­nené reklamné pútače, všetky náklady na pre­vádzku a údržbu sú pla­tené zo zis­kov z reklamy. Toto by sa zišlo aj u nás, čo poviete?

2. Hello Ruby

Hello Ruby je knižka určená des­tkým čita­te­ľom vo veku medzi 4 – 7 rokom života. Jej hlav­ným cie­ľom je inšpi­ro­vať a viesť deti k prog­ra­mo­va­niu. Možno sa budete čudovať,ale práve tento nápad rai­sol na Kicks­tar­teri viac ako 380 000 dolá­rov z jeho počia­toč­ného cieľu len 10 000 dolá­rov.

3. OBD­Link MX WIFI

OBD­Link MX WIFI je zábavný prístroj,ktorý Vám umož­ňuje pro­stred­níc­tvom smart­fónu komu­ni­ko­vať s Vašim autom v reál­nom čase. Túto malú“vecičku“ nain­šta­lu­jete do troch minút pomo­cou OBD roz­hra­nia, ktoré je štan­dar­dom vo všet­kých auto­mo­bi­loch pre­da­ných v USA od roku 1996. Fun­guje na ope­rač­ných sys­té­moch iOS, Android a Win­dows plat­for­mách.

4. Sigmo

Cie­ľom audio-pre­kla­dača s náz­vom SIGMO je revo­lú­cia v komu­ni­ká­cii a doro­zu­mie­vaní sa v cudzích jazy­koch. Prí­stroj SIGMO,ktorý hravo zmes­títe do dlane,dokáže pre­lo­žiť komu­ni­ká­ciu z 25 jazy­kov a tak umož­ňuje komu­ni­ká­ciu medzi pou­ží­va­teľmi z roz­lič­ných kra­jín v reál­nom čase.

5. Höv­ding hel­met

Ak vás už omr­zeli kla­sické nepo­hodlné helmy na bicy­kel, tak by ste si mali určite zaob­sta­rať takúto netra­dičnú alter­na­tívu. Táto helma je vymys­lená na prin­cípe air­bagu, ktorý sa v prí­pade nehody akti­vuje a pokryje oveľa väč­šiu plo­chu ako kla­sická helma.

6. YrStore(your store)

Yrs­tore je vôbec prvý kamenný obchod také­hoto druhu na svete. Nachá­dza sa v Lon­dýne a umož­ňuje si zákaz­ní­kom navr­hnúť dizajn aké­ho­koľ­vek kusu oble­če­nia, podľa ich vlast­ných pred­stáv, pred­tým ako si ho vytla­čia. Cie­ľom Yrs­tore je väč­šia anga­žo­va­nosť zákaz­ní­kov pri tvo­rení pro­duktu, ktorý pou­ží­vajú.

7. Modern Mea­dow

Modern Mea­dow kom­bi­nuje 3D tlač a tka­ni­vové inži­nier­stvo pre výrobu živo­číš­nych pro­duk­tov od kože až po “hovä­dzinku“. Ochran­co­via prí­rody sa určite potešia,keďže na výrobu nie je potrebné zabí­ja­nie zvie­rat a tak isto sa mini­ma­li­zuje aj využi­tie prí­rod­nych zdro­jov ako voda a pôda.

8. Wickr

Ak by ste chceli nie­komu poslať naprí­klad Vaše “pikantné“ fotky alebo iné podobné súbory, tak pre bez­peč­nosť využite rad­šej Wickr. Táto apli­ká­cia umož­ňuje posie­la­nie obráz­kov, správ, videií a zvu­ko­vých nahrá­vok bez­pečne a ano­nymne bez aké­ho­koľ­vek zálo­ho­va­nia. Súbory sú zba­vené meta­dát a zašif­ro­vané podob­nou zabez­pe­čo­va­cou tech­no­ló­giou ako pou­žíva ame­rická NSA.

9. GoCycle

GoCycle je ultra­ľahký elek­trický bicy­kel schopný na jediné nabi­tie prejsť viac ako 20 km. Na trh ho uviedla anglická firma Kar­bon Kine­tics, ktorá zaň zís­kala množ­stvo oce­není.

10. Coelux

More, pláž, slnko alebo dokonca hory a rovno u Vás doma? Falošné okná Coelux vytvá­rajú svetlo podobné tomu v exo­tic­kých kra­ji­nách alebo vysoko v chlad­ných horách a tak Vám pri­nesú atmo­sféru ako keby ste tam sku­točne boli. Umož­ňuje to špe­ciálna optika, ktorá kopí­ruje spô­sob, akým sa svetlo láme v urči­tých situ­áciach.

Zdroj: alltopstartups.com

Pridať komentár (0)