10 jed­no­du­chých (no účin­ných) spô­so­bov, ako nakop­núť svo­ju inte­li­gen­ciu

Michaela Líšková / 27. októbra 2016 / Lifehacking

Sta­čí naozaj málo, aby sa z teba stal hoto­vý Sher­lock Hol­mes.

  1. Pozo­ruj

Nie­ke­dy máš pocit, že sa poze­ráš, ale nič nevi­díš. A mno­ho­krát máš prav­du. Pre­to­že vidieť nie je to isté ako pozo­ro­vať. Pozo­ro­va­nie si vyža­du­je urči­té ana­ly­tic­ké mys­le­nie, vší­ma­nie si nových vecí a javov, kto­rým si pred­tým neve­no­val pozor­nosť. Začni si vší­mať veci oko­lo seba a budeš prek­va­pe­ný, koľ­ko ti toho pred­tým unik­lo.

  1. Uč sa

Bez ohľa­du na to, čo si mys­líš, na uče­nie člo­vek NIKDY nie je prí­liš sta­rý. Vždy je čo zlep­šo­vať, a sta­čí, keď si spo­me­nieš na všet­kých svo­jich pria­te­ľov a zná­mych, kto­rí vedia o veciach, o kto­rých netu­šíš. Priuč sa tro­chu. Buď začni s uče­ním sa nové­ho jazy­ka ale­bo si vyber jed­not­li­vé témy, kto­ré ťa zau­jí­ma­jú, a štu­duj. Tvoj mozog si na pro­ces uče­nia zvyk­ne a bude nasá­vať infor­má­cie ako špon­gia. Roz­šír si obzo­ry a zvýš si inte­li­gen­ciu.

learningforward-org

foto: learningforward.org

  1. Počú­vaj

Nastraž uši a nauč sa počú­vať a vní­mať zvu­ky oko­lo seba. Hud­ba je vša­de, neig­no­ruj ju. Všet­ko, čo poču­ješ, či už pes šte­ka­jú­ci u suse­dov, deti hra­jú­ce sa na ihris­ku blíz­ko tvoj­ho bytu…Počúvaním zvu­kov oko­lo seba záro­veň absor­bu­ješ kúsok sve­ta. A mož­no prá­ve vďa­ka tomu môžeš zis­tiť, ako ľudia oko­lo teba roz­mýš­ľa­jú. Vyber sa na pre­chádz­ku a zapo­čú­vaj sa do roz­ho­vo­rov, kto­ré poču­ješ po ces­te. Ale­bo sa sku­toč­ne zapo­čú­vaj do hud­by, tre­bárs aj tej bez slov. Počú­vaj a rela­xuj.

  1. Skú­šaj

Ako sa vša­de veľa­krát rozo­be­ra­lo, a ešte sa veľa­krát rozo­be­rať bude – musíš vyjsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Pre­to­že doma na gau­či nič nové neza­ži­ješ. Vyskú­šaj veci, kto­ré ťa vždy nad­chý­na­li, no bál si sa ale­bo si na ne nikdy nemal čas. Objav nepoz­na­né a priuč sa nie­čo­mu nové­mu. Dá ti to viac ako iba pocit slo­bo­dy a nezá­vis­los­ti.

crosswalk-com

foto: crosswalk.com

  1. Expan­duj

Nikdy sa nezmier iba s jed­ným kús­kom infor­má­cie. Urči­te to poznáš- nie­kde od kamo­ša si počul jeho názor na vec, a tvoj mozog ju buď hneď kate­go­ric­ky odmiet­ne, ale­bo si ten­to názor osvo­jíš a šíriš ho ďalej ako svoj bez toho, aby si si o danej sku­toč­nos­ti zis­til nie­čo viac. Čo by si mal ale sku­toč­ne robiť je stá­le skú­mať zis­ťo­vať, infor­mo­vať sa, hľa­dať, učiť sa. Expan­duj svo­je mož­nos­ti, svo­je vedo­mos­ti. Inak pove­da­né čítaj, čítaj, čítaj.

  1. Roz­prá­vaj

Uč sa, vzde­lá­vaj, a potom neza­bud­ni svo­je vedo­mos­ti šíriť ďalej. Podeľ sa s pria­teľ­mi o novú kni­hu, kto­rú si čítal, zdie­ľaj svoj názor, vysvet­li im, ak nie­čo­mu nero­zu­me­jú, a takis­to nasá­vaj nové infor­má­cie, kto­ré môžeš spo­jiť so svo­ji­mi a opäť ich šíriť ďalej. Vytvá­raj si názo­ry a neboj sa vyjad­riť svo­je myš­lien­ky.

  1. Cvič a pre­cvi­čuj

Veľa ľudí tomu neve­rí, ale­bo skôr neve­nu­je dosta­toč­nú pozor­nosť, že naše telo a myseľ sú jed­no. Ak sa necí­tiš dob­re fyzic­ky, aj men­tál­ne to pôj­de dolu vodou. A rov­na­ko je to aj naopak. Náj­di si aspoň zopár minút na to, aby si našiel cvi­če­nia, kto­ré ti tro­chu zamest­na­jú myseľ. Môžu to byť hádan­ky, krí­žov­ky, mate­ma­tic­ké prí­kla­dy, pouč­ná kni­ha, skrát­ka čokoľ­vek, čo ti „roz­hý­be moz­go­vé závi­ty“.

7283560-3300060-9-01-650-53c212670e-1470318270-1476932658-650-32e9147584-1477377225

foto: brightside.me

  1. Medi­tuj

V dneš­nej unáh­le­nej dobe niet divu, že je kaž­dý nevr­lý, podráž­de­ný a netr­pez­li­vý. Náj­di si ráno čas na tro­chu medi­tá­cie. Zis­ti, čo ťa roz­ču­ľu­je a upo­koj svo­ju myseľ. Tak­to spoz­náš o tro­chu lep­šie sám seba a čo je lep­šie, ako keď robíš dôle­ži­té roz­hod­nu­tia s chlad­nou hla­vou?

  1. Ana­ly­zuj všet­ky mož­nos­ti

Dnes je kre­a­ti­vi­ta dôle­ži­tým fak­to­rom, ak chceš pre­žiť vo sve­te biz­ni­su. Snaž sa pre­mýš­ľať inak. Pozri sa na veci z inej per­spek­tí­vy, ana­ly­zuj a pre­mýš­ľaj nad nový­mi mož­nos­ťa­mi a lep­ší­mi spô­sob­mi. A nikdy nepres­tá­vaj. Neus­po­ko­juj sa s tým, čo je zau­ží­va­né, mies­to toho skús stá­le prí­sť s nie­čím novým. Daj pries­tor svo­jej fan­tá­zií, kto­rú si tak dlho držal na uzde, a ukáž všet­kým svo­je kre­a­tív­ne mys­le­nie.

brain-plus-com

foto: brain-plus.com

  1. Pohraj sa so svo­jou mys­ľou

Stá­va sa ti nie­ke­dy, že si začneš v hla­ve pred­sta­vo­vať rôz­ne sce­ná­re mož­ných situ­ácií, občas vytvo­ríš celú kon­ver­zá­ciu, ino­ke­dy vyrie­šiš prob­lém, kto­rý dote­raz ťažil celé ľud­stvo, ale­bo si skrát­ka iba pred­sta­víš, ako sa tvoj pes pre­me­ní na mimo­zemš­ťa­na, kto­rý ťa celý život ochra­ňo­val? Uká­za­lo sa, že také­to vytvá­ra­nie si ves­mí­rov, v kto­rom je všet­ko mož­né, je pre tvo­ju myseľ dob­ré, pre­to­že si tým pre­cvi­ču­ješ mozog. Tak­že nepres­tá­vaj a sme­lo ďalej do toho.

Samoz­rej­me, tých­to 10 vecí je jed­no­du­chých a dajú sa naučiť, ale neza­bud­ni, že to nie je jed­no­ra­zo­vá zále­ži­tosť, ale nie­čo, čomu musíš veno­vať aspoň pár minúť den­ne. Nič nie je zadar­mo, no ak sa chceš cítiť lep­šie, obe­to­vať kúsok svoj­ho času ti môže pros­pieť viac ako si si mys­lel. Tak­že ak sa roz­hod­neš vydať tou­to ces­tou, neza­bud­ni so sebou zobrať aj pria­te­ľov :)

Zdroj: brightside.me , zdroj titul­nej foto­gra­fie: ibtimes.com

Pridať komentár (0)