10 jed­no­du­chých (no účin­ných) spô­so­bov, ako nakop­núť svoju inte­li­gen­ciu

Michaela Líšková / 27. októbra 2016 / Tools a produktivita

Stačí naozaj málo, aby sa z teba stal hotový Sher­lock Hol­mes.

  1. Pozo­ruj

Nie­kedy máš pocit, že sa poze­ráš, ale nič nevi­díš. A mno­ho­krát máš pravdu. Pre­tože vidieť nie je to isté ako pozo­ro­vať. Pozo­ro­va­nie si vyža­duje určité ana­ly­tické mys­le­nie, vší­ma­nie si nových vecí a javov, kto­rým si pred­tým neve­no­val pozor­nosť. Začni si vší­mať veci okolo seba a budeš prek­va­pený, koľko ti toho pred­tým uniklo.

  1. Uč sa

Bez ohľadu na to, čo si mys­líš, na uče­nie člo­vek NIKDY nie je prí­liš starý. Vždy je čo zlep­šo­vať, a stačí, keď si spo­me­nieš na všet­kých svo­jich pria­te­ľov a zná­mych, ktorí vedia o veciach, o kto­rých netu­šíš. Priuč sa tro­chu. Buď začni s uče­ním sa nového jazyka alebo si vyber jed­not­livé témy, ktoré ťa zau­jí­majú, a štu­duj. Tvoj mozog si na pro­ces uče­nia zvykne a bude nasá­vať infor­má­cie ako špon­gia. Roz­šír si obzory a zvýš si inte­li­gen­ciu.

learningforward-org

foto: learningforward.org

  1. Počú­vaj

Nastraž uši a nauč sa počú­vať a vní­mať zvuky okolo seba. Hudba je všade, neig­no­ruj ju. Všetko, čo poču­ješ, či už pes šte­ka­júci u suse­dov, deti hra­júce sa na ihrisku blízko tvojho bytu…Počúvaním zvu­kov okolo seba záro­veň absor­bu­ješ kúsok sveta. A možno práve vďaka tomu môžeš zis­tiť, ako ľudia okolo teba roz­mýš­ľajú. Vyber sa na pre­chádzku a zapo­čú­vaj sa do roz­ho­vo­rov, ktoré poču­ješ po ceste. Alebo sa sku­točne zapo­čú­vaj do hudby, tre­bárs aj tej bez slov. Počú­vaj a rela­xuj.

  1. Skú­šaj

Ako sa všade veľa­krát rozo­be­ralo, a ešte sa veľa­krát rozo­be­rať bude – musíš vyjsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Pre­tože doma na gauči nič nové neza­ži­ješ. Vyskú­šaj veci, ktoré ťa vždy nad­chý­nali, no bál si sa alebo si na ne nikdy nemal čas. Objav nepoz­nané a priuč sa nie­čomu novému. Dá ti to viac ako iba pocit slo­body a nezá­vis­losti.

crosswalk-com

foto: crosswalk.com

  1. Expan­duj

Nikdy sa nezmier iba s jed­ným kús­kom infor­má­cie. Určite to poznáš- nie­kde od kamoša si počul jeho názor na vec, a tvoj mozog ju buď hneď kate­go­ricky odmietne, alebo si tento názor osvo­jíš a šíriš ho ďalej ako svoj bez toho, aby si si o danej sku­toč­nosti zis­til niečo viac. Čo by si mal ale sku­točne robiť je stále skú­mať zis­ťo­vať, infor­mo­vať sa, hľa­dať, učiť sa. Expan­duj svoje mož­nosti, svoje vedo­mosti. Inak pove­dané čítaj, čítaj, čítaj.

  1. Roz­prá­vaj

Uč sa, vzde­lá­vaj, a potom neza­budni svoje vedo­mosti šíriť ďalej. Podeľ sa s pria­teľmi o novú knihu, ktorú si čítal, zdie­ľaj svoj názor, vysvetli im, ak nie­čomu nero­zu­mejú, a takisto nasá­vaj nové infor­má­cie, ktoré môžeš spo­jiť so svo­jimi a opäť ich šíriť ďalej. Vytvá­raj si názory a neboj sa vyjad­riť svoje myš­lienky.

  1. Cvič a pre­cvi­čuj

Veľa ľudí tomu neverí, alebo skôr neve­nuje dosta­točnú pozor­nosť, že naše telo a myseľ sú jedno. Ak sa necí­tiš dobre fyzicky, aj men­tálne to pôjde dolu vodou. A rov­nako je to aj naopak. Nájdi si aspoň zopár minút na to, aby si našiel cvi­če­nia, ktoré ti tro­chu zamest­najú myseľ. Môžu to byť hádanky, krí­žovky, mate­ma­tické prí­klady, poučná kniha, skrátka čokoľ­vek, čo ti „roz­hýbe moz­gové závity“.

7283560-3300060-9-01-650-53c212670e-1470318270-1476932658-650-32e9147584-1477377225

foto: brightside.me

  1. Medi­tuj

V dneš­nej unáh­le­nej dobe niet divu, že je každý nevrlý, podráž­dený a netr­pez­livý. Nájdi si ráno čas na tro­chu medi­tá­cie. Zisti, čo ťa roz­ču­ľuje a upo­koj svoju myseľ. Takto spoz­náš o tro­chu lep­šie sám seba a čo je lep­šie, ako keď robíš dôle­žité roz­hod­nu­tia s chlad­nou hla­vou?

  1. Ana­ly­zuj všetky mož­nosti

Dnes je kre­a­ti­vita dôle­ži­tým fak­to­rom, ak chceš pre­žiť vo svete biz­nisu. Snaž sa pre­mýš­ľať inak. Pozri sa na veci z inej per­spek­tívy, ana­ly­zuj a pre­mýš­ľaj nad novými mož­nos­ťami a lep­šími spô­sobmi. A nikdy nepres­tá­vaj. Neus­po­ko­juj sa s tým, čo je zau­ží­vané, miesto toho skús stále prísť s nie­čím novým. Daj pries­tor svo­jej fan­tá­zií, ktorú si tak dlho držal na uzde, a ukáž všet­kým svoje kre­a­tívne mys­le­nie.

brain-plus-com

foto: brain-plus.com

  1. Pohraj sa so svo­jou mys­ľou

Stáva sa ti nie­kedy, že si začneš v hlave pred­sta­vo­vať rôzne sce­náre mož­ných situ­ácií, občas vytvo­ríš celú kon­ver­zá­ciu, ino­kedy vyrie­šiš prob­lém, ktorý dote­raz ťažil celé ľud­stvo, alebo si skrátka iba pred­sta­víš, ako sa tvoj pes pre­mení na mimo­zemš­ťana, ktorý ťa celý život ochra­ňo­val? Uká­zalo sa, že takéto vytvá­ra­nie si ves­mí­rov, v kto­rom je všetko možné, je pre tvoju myseľ dobré, pre­tože si tým pre­cvi­ču­ješ mozog. Takže nepres­tá­vaj a smelo ďalej do toho.

Samoz­rejme, týchto 10 vecí je jed­no­du­chých a dajú sa naučiť, ale neza­budni, že to nie je jed­no­ra­zová zále­ži­tosť, ale niečo, čomu musíš veno­vať aspoň pár minúť denne. Nič nie je zadarmo, no ak sa chceš cítiť lep­šie, obe­to­vať kúsok svojho času ti môže pros­pieť viac ako si si mys­lel. Takže ak sa roz­hod­neš vydať touto ces­tou, neza­budni so sebou zobrať aj pria­te­ľov :)

Zdroj: brightside.me , zdroj titul­nej foto­gra­fie: ibtimes.com

Pridať komentár (0)