10 tajomstiev komunikácie veľkých lídrov, ktoré by si si mal okamžite osvojiť

Ľubica Račeková / 2. decembra 2018 / Lifehacking

  • Lí­der­stvo je úzko späté s dob­rými ko­mu­ni­kač­nými zruč­nos­ťami
  • Po­zri sa na 10 bo­dov, ako byť dob­rým líd­rom a nauč sa ko­mu­ni­ko­vať ako oni
  • Lí­der­stvo je úzko späté s dob­rými ko­mu­ni­kač­nými zruč­nos­ťami
  • Po­zri sa na 10 bo­dov, ako byť dob­rým líd­rom a nauč sa ko­mu­ni­ko­vať ako oni

Lí­der­stvo a ko­mu­ni­kačné zruč­nosti spolu úzko sú­vi­sia. Nie je možné stať sa dob­rým líd­rom bez toho, aby bol člo­vek aj dob­rým reč­ní­kom. Ur­čite je pod­statné ve­dieť sa spi­sovne vy­jad­ro­vať a ne­ro­biť chyby, mať ši­rokú slovnú zá­sobu. Byť dob­rým reč­ní­kom a líd­rom vy­ža­duje ešte viac. Mu­síš po­znať tých, kto­rým svoju reč ad­re­su­ješ.

Efek­tívna ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad­nou sú­čas­ťou pro­fe­si­onál­neho úspe­chu či už na in­ter­per­so­nál­nej, me­dzi­pod­ni­ko­vej, vnút­ro­pod­ni­ko­vej, or­ga­ni­zač­nej alebo ex­ter­nej úrovni. Jed­nou z vecí, ktoré majú kva­litní ko­mu­ni­ká­tori spo­ločnú je, že sú skve­lými po­slu­cháčmi a sú dob­rými vo svo­jich po­zo­ro­va­niach. Nie­lenže čí­tajú svoje pro­stre­die, ale majú aj skvelú schop­nosť pris­pô­so­biť sa mu bez toho, aby stra­tili smer ko­mu­ni­ká­cie.

10 ko­mu­ni­kač­ných ta­jom­stiev líd­rov

1. Ho­vor pravdu

Vo väč­šine prí­pa­dov sa ľu­dia ne­ot­vo­ria tým, kto­rým ne­dô­ve­rujú. Keď majú ľu­dia po­cit, že lí­der si za­slúži ich dô­veru, budú pre neho ris­ko­vať a obe­tujú pre neho čas, čo by ni­kdy ne­uro­bili, ak by mal ich lí­der zlú po­vesť, kla­mal by alebo by ho­vo­ril jedno a ro­bil druhé. Dô­vera je zá­kla­dom a naj­lep­šie sa bu­duje tak, že to, čo po­vieš na­ozaj spl­níš.

2. Ko­mu­ni­kuj osobne

Ak bu­deš ľudí oslo­vo­vať priamo a za­pá­jať ich do ko­mu­ni­ká­cie, bude váš roz­ho­vor efek­tív­nejší. Ta­kouto ko­mu­ni­ká­ciou je možné lep­šie spoz­nať ľudí, s kto­rými člo­vek pra­cuje a do­sa­ho­vať omnoho lep­šie vý­sledky.

3. Buď kon­krétny

Špe­ci­fic­kosť je lep­šia ako ne­jed­noz­nač­nosť. Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať s jas­nos­ťou. Jed­no­du­ché a stručné je vždy lep­šie ako zlo­žité a mä­túce. Čas ni­kdy ne­bol cen­nej­šou ko­mo­di­tou, akou sa stal dnes. Cie­ľom je preto ko­mu­ni­ko­vať tak, aby si sa ľahko a zro­zu­mi­teľne do­stal k veci.

4. Za­me­raj sa na dá­va­nie

Za­me­ria­vaj sa na to, čo po­tre­buje druhá strana, na jej po­treby a túžby. Zís­kaš viac, ako keď sa bu­deš úzko sú­stre­diť len na vlastnú agendu. Naj­lepší ko­mu­ni­ká­tori nie sú dobrí len v zhro­maž­ďo­vaní in­for­má­cií pri ko­mu­ni­ká­cii, ale aj v pri­ná­šaní ná­pa­dov a in­špi­ro­vaní os­tat­ných.

5. Maj ot­vo­renú my­seľ

Uzav­retá my­seľ je jed­ným z naj­viac li­mi­tu­jú­cich fak­to­rov. Lí­der ne­musí hľa­dať len tých ľudí, ktorí s ním sú­hla­sia. Hľa­daj ta­kých, ktorí majú ne­sú­hlasné ná­zory a pro­ti­chodné po­stoje, cie­ľom nie je pre­sved­čiť dru­hých, aby zme­nili ná­zor, ale po­ro­zu­mieť im a prísť na nové možné rie­še­nia spo­lu­práce. Na­učíš sa viac ako stra­tíš.

6. Buď ti­cho a po­čú­vaj

Veľkí lídri ve­dia, kedy majú roz­prá­vať a kedy zo­stať ti­cho. Zmys­lu­plný roz­ho­vor má oveľa väč­šiu šancu na úspech, než mo­no­tónny dia­lóg bez pries­toru pre os­tat­ných.

7. Na­hraď ego em­pa­tiou

Keď bu­deš ko­mu­ni­ko­vať s úp­rim­nos­ťou, em­pa­tiou a sta­rost­li­vos­ťou a nie s pý­chou, aro­gan­ciou a nad­merne na­fúk­nu­tým egom, za­čnú sa diať dobré veci. Em­pa­tickí lídri pre­uka­zujú veľkú úro­veň au­ten­ti­city a trans­pa­ren­tnosti. Tá však chýba tým, ktorí sa roz­hodnú ko­mu­ni­ko­vať za sta­rost­livo vy­tvo­re­nou fa­sá­dou a svo­jím egom.

8. Čí­taj me­dzi riad­kami

Za­mysli sa na chvíľu nad kaž­dým veľ­kým vod­com, ktorý ti príde na um. Zis­tíš, že sú známi tým, že mnoho vecí ob­ja­vili tam, kde os­tatní zly­hali. Všimli si to­tiž sú­vis­losti ukryté me­dzi riad­kami. Majú vý­ni­močnú schop­nosť po­ro­zu­mieť tomu, čo nie je po­ve­dané. Maj oči a uši na­stra­žené a ústa je po­trebné ne­chať nie­kedy za­vreté.

9. Cháp to, čomu ho­vo­ríš

Ak sám ne­vieš, o čom ho­vo­ríš, ne­ho­vor o tom. Na­učené po­učky ťa ne­za­chrá­nia. Ak ne­ro­zu­mieš téme a ne­vieš k nej pri­dať vlastný ná­zor a po­stoj, bu­deš pô­so­biť ne­dô­ve­ry­hodne a hlúpo.

10. Pri­ho­vá­raj sa k sku­pi­nám ako k jed­not­liv­com

Ako lí­der bu­deš mať len má­lo­kedy lu­xus času na to, aby si sa roz­prá­val s jed­not­liv­cami. Veľkí ko­mu­ni­ká­tori však do­kážu pris­pô­so­biť správu tak, aby vy­znela aj v miest­nosti, kde je ti­síc ľudí, akoby bola ad­re­so­vaná de­sia­tim. Vy­bu­duj si dô­veru a ko­mu­ni­kuj osobne aj so sku­pi­nami ľudí.

11. Bo­nus – Buď pri­pra­vený na zmenu témy v prí­pade po­treby

Ďal­šou dô­le­ži­tou zlož­kou ko­mu­ni­kač­nej stra­té­gie, o kto­rej sa zriedka dis­ku­tuje je spô­sob, ako za­brá­niť tomu, aby pred­náška či dis­ku­sia skĺzla zlým sme­rom, a čo ro­biť, keď sa tak stane. Člo­vek je dobre pri­pra­vený vtedy, keď má vy­pra­co­vaný plán aj pre ne­pred­ví­dané uda­losti. Po­kiaľ po­čas tvo­jej pred­nášky pre pub­li­kum uvi­díš, že ľu­dia o ňu ne­majú zá­u­jem, ne­chápu ju, alebo si sa ty vy­dal zlým sme­rom, ne­vadí. Za­mysli sa, za­čni sa pý­tať otázky, sme­ruj viac k veci, po­uži hu­mor a prí­klady či presné dáta. Ne­za­budni sa za­me­rať na svoj cieľ a pri­po­me­núť ho. Nie každý, kto sedí pred te­bou v ja­visku či na po­rade musí presne ve­dieť, aké sú tvoje zá­mery.

Ne­za­bú­daj, že ko­mu­ni­ká­cia nie je o tebe, tvo­jich ná­zo­roch, a po­sto­joch. Ide najmä o to, aby si sa ve­no­val po­tre­bám a po­žia­dav­kám dru­hých.

Zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)