10 tipov na vyhľa­dá­va­nie v Googli, o kto­rých 96% ľudí prav­de­po­dobne nevie

vedelisteze.sk / 9. november 2016 / Zaujímavosti

Google je naším pomoc­ní­kom v mno­hých situ­áciach. Zdá sa, že dnes tam náj­deš už sku­točne všetko.

Ako však nájsť presne to, čo potre­bu­ješ len cez nie­koľko jed­no­du­chých kli­kov? Tieto tipy ti pomôžu vyse­lek­to­vať všetko nad­by­točné.

Jedno alebo druhé

Nie­kedy si počas vyhľa­dá­va­nia nie si istý, či máš dobré meno, res­pek­tíve dobrú infor­má­ciu. Tento prob­lém môžeš jed­no­du­cho vyrie­šiť tým, že via­cero slov alebo jeho variá­cií napí­šeš v rade za sebou a odde­líš ich týmto sym­bo­lom “|”. Namiesto neho môžete využiť aj anglické “or”.

7415760-screenshot2016-11-03at110715-1478160463-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Vyhľa­dá­va­nie využi­tím syno­ným

Táto pomôcka sa dá využiť najmä vtedy, ak potre­bu­ješ nájsť web­stránky zame­rané na kon­krétnu vec. V tomto prí­pade využi­ješ pred slo­vom sym­bol “~”. Naprí­klad, pri hľa­daní infor­má­cií o zdra­vom jedle, môžeš ísť cez anglický pojem healthy food, ktorý zapí­šeš do vyhľa­dá­vača ako healthy ~food. Výsledky sa budú týkať len jedla a prí­buz­ných vecí ako rôz­nych recep­tov, tipov ako sa zdravo stra­vo­vať a podobne.

7415810-screenshot2016-11-03at111127-1478160708-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Keď potre­bu­ješ vyhľa­da­nie na kon­krét­nej stránke

Ak je vaším cie­ľom kon­krétna inter­ne­tová stránka, môžete si to takto uľah­čiť. Jed­no­du­cho napíšte adresu web­stránky a slovo alebo frázu, ktorú na nej potre­bu­jete nájsť.

b4

Sila hviez­dičky

Nie­kedy sa pokú­šame nájsť kon­krétny dátum alebo frázu a stále nám časť z nich chýba. V tejto situ­ácii pomôže jed­no­du­chá hviez­dička. Nahra­díte ňou slovo alebo číslo, ktoré si, žiaľ, už nepa­mä­táte a Google to za teba vyrieši.

7415910-screenshot2016-11-03at111737-1478161076-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Keď chýba via­cero slov

V hor­šom prí­pade, že si neza­bu­dol len jedno kľú­čové slovo, ale via­cero slov, ponúka Google tak­tiež odpo­veď. Pokús sa spo­me­núť si na začia­točné a možno posledné slová a medzi ne vlo­žíš “AROUND + (pri­bližný počet slov na vyhľa­da­nie)”. Naprí­klad pri snahe nájsť text, ktorý nemô­žeš dostať z hlavy, to bude vyze­rať takto: “I wan­de­red AROUND(4) cloud”.

7415960-screenshot2016-11-03at112307-1478161411-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Využi­tie časo­vého rámca

Pri hľa­daní uda­lostí v kon­krét­nom časo­vom období stačí napí­sať pri­bližné roky a celý záber tak v urči­tom pásme ohra­ni­číš tromi bod­kami. Naprí­klad pri vyhľa­dá­vaní vedec­kých obja­vov v 20. sto­ročí to bude vyze­rať “1900…2000”.

b2

Pát­ra­nie po titulku

Pokiaľ chceš nájsť svoje kľú­čové slovo v kon­krét­nom titulku alebo adrese, využi­jete for­mulku “intitle:” alebo “inurl:”. Následne bez medzery dopí­šeš slovo, ktoré ťa zau­jíma.

7416060-screenshot2016-11-03at112604-1478161588-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Hľa­da­nie podob­ných web­strá­nok

Našiel si online niečo, čo sa ti sku­točne páči a chceš ešte pát­rať po podob­nom obsahu? Jed­no­du­cho daj do vyhľa­dá­vača pojem “rela­ted:” a za tým názov stránky, ku kto­rej chceš nájsť ďal­šie alter­na­tívy.

7416110-screenshot2016-11-03at112711-1478161644-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Celé frázy

Pri vyhľa­dá­vaní kon­krét­nych poj­mov je naj­jed­no­duch­ším spô­so­bom, dať pojem alebo vetu do úvo­dzo­viek. Takto máš istotu, že ti Google vyhľa­dá­vač vyhodí len taký sled slov, aký si zadal. Ak totiž danú frázu napí­šeš bez úvo­dzo­viek, vyhľadá ti aj kon­krétne slová samos­tatne a rôzne pop­re­ha­dzo­vané. Týmto spô­so­bom si to uľah­číš.

7416160-screenshot2016-11-03at113146-1478162019-650-32e9147584-1478172290img: brightside.me

Vyha­dzo­va­nie nepod­stat­ných slov

Vo vyhľa­dá­vaní exis­tuje aj taká fun­kcia, kto­rou nežia­duce slová jed­no­du­cho vyho­díš, a to tak, že pred nech­cené slovo zadáš zna­mienko mínus. Naprí­klad hľa­dáš nové zau­jí­mavé knihy, no nech­ceš ich kupo­vať.

b3vedelisteze

zdroj článku, foto­gra­fií: vedelistze.sk, zdroj titul­nej fotografie:marylouiseeklund.com

Pridať komentár (0)