10 typic­kých výho­vo­riek nepla­ti­čov

Jakub Greksa / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Firmy majú často prob­lémy s cashf­lo­wom a vtedy sa radi uchý­lia k všet­kým mož­ným tri­kom, ktoré majú neja­kým spô­so­bom “odlo­žiť” zapla­te­nie Vašej fak­túry. Ako sa s taký­mito “špe­ciál­nymi” kli­entmi vyspo­ria­dať?

Pri­ná­šame 10 naj­čas­tej­ších výho­vo­riek a k ním aj 10 správ­nych reak­cií, ktoré nepla­ti­čom dokážu zobrať vie­tor z pla­chiet.

Výho­vorka: “Nemô­žem si dovo­liť zapla­tiť Vám, pokiaľ moji zákaz­níci neza­pla­tia mne.”

Reak­cia: “Môžete vyko­nať čias­točnú úhradu cel­ko­vej sumy?”

Výho­vorka: “Šek bol poslaný poštou.”

Reak­cia: “Pop­ro­sím Vás číslo šeku a dátum jeho platby.”

Výho­vorka: ”Neob­dr­žali sme Vašu fak­túru.”

Reak­cia: ”Môžeme si ove­riť adresu, na ktorú som fak­túru posie­lal? Je to…?”

Výho­vorka: ”Sme práve v pro­cese zmeny banky.”

Reak­cia: ”Môžete zapla­tiť kre­dit­nou kar­tou?”

Výho­vorka: ”Neza­pla­tím Vám, pri doda­nom produkte/službe sú nejaké nezrov­na­losti.”

Reak­cia: ”Ako môžem pomôcť pri rie­šení daného prob­lému?”

Výho­vorka: ”Fak­túru sme Vám vrá­tili.”

Reak­cia: ”Môžem vedieť, čo treba na danej fak­túre opra­viť, aby mohla byť zapla­tená?”

Výho­vorka: ”Opráv­nená osoba nie je práve v kan­ce­lá­rii.”

Reak­cia: ”Je dostupný nie­kto iný, kto môže vyko­nať elek­tro­nickú platbu?”

Výho­vorka: ”Budete musieť počkať, kým neza­pla­tíme dodá­va­te­ľom s vyš­šou prioritou/veriteľom.”

Reak­cia: ”Môžem Vám pri­po­me­núť nami dohod­nuté pod­mienky úhrady? Pro­sím pošlite platbu ihneď! ”

Výho­vorka: ”Sme insolventní/v ban­krote.”

Reak­cia: ”Pop­ro­sím Vás kon­takt na spo­loč­nosť, ktorá sa touto zále­ži­tos­ťou zaoberá.”

Výho­vorka: ”Zme­nili sme maji­teľa.”

Reak­cia: ”Môžem hovo­riť s novým maji­te­ľom pre dorie­še­nie tejto zále­ži­tosti?”

Nech už si Vaši kli­enti vymys­lia čokoľ­vek, zákla­dom je sa odvo­lať na zmluvné pod­mienky, ktoré (v tom lep­šom prí­pade) medzi sebou máte dohod­nuté a pod­pí­sané. Následne už nie­kedy nepo­môže nič iné, ako rie­šiť celú zále­ži­tosť pro­stred­níc­tvom firmy na vymá­ha­nie pohľa­dá­vok.

Zdroj: miniblog.minifaktura.sk

Pridať komentár (0)