10 webov, kto­ré ti pomô­žu vzde­lá­vať sa mimo ško­ly

Dominika Kassová / 2. júna 2016 / Lifehacking

Dnes už zrej­me nenáj­deš mla­dé­ho člo­ve­ka, kto­rý by netrá­vil čas na Face­bo­oku či Ins­ta­gra­me. Sociál­ne sie­te vedia byť tak veľ­mi návy­ko­vé, že na nich doká­že­me strá­viť hodi­ny bez toho, aby sme si to vôbec uve­do­mi­li. Pre naše dob­ro je s tým ale nut­né nie­čo robiť. 

V živo­te je totiž dôle­ži­té sa naučiť uži­toč­nej­ším veciam, ako sle­do­vať súkro­mie svo­jich pria­te­ľov na nete. Ponú­ka­me ti 10 skve­lých webov, kto­ré vám pomô­žu žiť plno­hod­not­nej­ší život plný vedo­mos­tí, inšpi­rá­cie a rados­ti.

1. Cour­se­ra

Ten­to sve­to­vo­zná­my ile­ar­ning web ponú­ka obrov­ské množ­stvo onli­ne kur­zov na rôz­ne témy. Vyučo­va­nie pre­bie­ha pro­stred­níc­tvom videí od uzná­va­ných vzde­lá­va­cích inšti­tú­cií ako je MIT, Har­vard, Ber­ke­ley .… Nut­nos­ťou je ovlá­da­nie anglič­ti­ny, v kto­rej sa väč­ši­na kur­zov rea­li­zu­je. Hodi­ny vedú reno­mo­va­ní pro­fe­so­ri, kto­rí ti zadá­va­jú aj dob­ro­voľ­né ese­je, či vedo­most­né úlo­hy. Vďa­ka Cour­se­re môžeš zís­kať kva­lit­né vzde­la­nie a to z pohod­lia tvoj­ho domo­va. Ešte k tomu sú kur­zy úpl­ne zadar­mo.

2.Lumosity

Skve­lá webo­vá strán­ka, kto­rá zlep­ší tvo­ju pamäť, pozor­nosť a ana­ly­tic­ké mys­le­nie. Svoj mozog môžeš na tom­to por­tá­li tré­no­vať vďa­ka zábav­ným hrám. Okrem toho ti Lumo­si­ty ponú­ka osob­né tré­nin­go­vé prog­ra­my zame­ra­né na zlep­še­nie schop­nos­tí, v kto­rých môžeš mať ešte res­ty. Moti­vá­ci­ou je i to, že sa tu dá sle­do­vať i aké­si men­tál­ne napre­do­va­nie.

3.Codeacademy

Na Code­a­ca­de­my sa môžeš naučiť prog­ra­mo­vať jazy­ky ako HTML, CSS, PHP a Phy­ton veľ­mi ľah­kou a inte­rak­tív­nou ces­tou. Na tej­to strán­ke je prog­ra­mo­va­nie zábav­nou akti­vi­tou. Jedi­nou nevý­ho­dou Code­a­ca­de­my je, že sa zame­ria­va na základ­né zruč­nos­ti v prog­ra­mo­va­ní a pre­to je vhod­ná skôr pre začia­toč­ní­kov.

4.eHow

Aj keď sa strán­ka podo­bá na zná­my Pin­te­rest, vie ťa naučiť ove­ľa viac zruč­nos­tí, a to krok za kro­kom. Obsah na eHow je tvo­re­ný tímom pro­fe­si­onál­nych redak­to­rov, kto­rí vytvo­ri­li sprie­vod­cov napo­má­ha­jú­cich orien­to­vať sa v témach ako osob­ná hygie­na, penia­ze, recep­ty, býva­nie a v mno­hých ďal­ších.

5.Wikihow

Ten­to onli­ne vzde­lá­va­cí por­tál nie je iba o tom, aby ťa nie­čo naučil. Wiki­how fun­gu­je na prin­cí­pe kla­sic­kej onli­ne „encyk­lo­pé­die“ Wiki­pé­die, kde obsah môže hocik­to upra­vo­vať, pri­dá­vať tam nové tex­ty, či dokon­ca mazať nespráv­ne úda­je. Tým­to spô­so­bom sa môžeš o svo­je vedo­mos­ti aj ty pode­liť s iný­mi ľuď­mi a nie­čo im pre­dať z toho, čo vieš.

6.Ted

TED je kaž­do­roč­ná kon­fe­ren­cia s hes­lom „myš­lien­ky, kto­ré sto­ja za šíre­nie“. Kon­fe­ren­cia sa skla­dá sa z pred­ná­šok nazva­ných TED Talks, na kto­ré sú pozva­ní zau­jí­ma­ví hos­tia z rôz­no­ro­dých oblas­tí vedy, tech­ni­ky, ume­nia, dizaj­nu, poli­ti­ky, vzde­la­nia, kul­tú­ry, biz­ni­su, glo­bál­nych otá­zok, tech­no­ló­gie a roz­vo­ja a zába­vy. Úlo­hou por­tá­lu s rov­no­men­ným náz­vom je potom tie­to ich myš­lien­ky roz­ši­ro­vať ďalej. Odbor­ní­ci a maj­stri vo svo­jich odbo­roch potom na TEDe zdie­ľa­jú svo­je nápa­dy, vízie a skú­se­nos­ti pro­stred­níc­tvom video­roz­ho­vo­rov. Náj­deš tam i blog, štú­die a novin­ky o podu­ja­tiach.

foto: ted.com

7.Duolingo

Sní­vaš o tom, naučiť sa efek­tív­ne roz­prá­vať po anglic­ky, špa­niel­sky, nemec­ky ale­bo dokon­ca po fran­cúz­sky? Duolin­go je oce­ne­ná plat­for­ma, kto­rá ti pomô­že rých­lo sa naučiť nové jazy­ky s mini­mál­nym úsi­lím. Duolin­go doká­že z cudzích jazy­kov spra­viť zábav­ný pro­ces uče­nia a naj­lep­šie na ňom je, že je úpl­ne zadar­mo. Tak sme­lo do toho. Učiť sa môžeš aj na svo­jom smart­fó­ne vďa­ka šikov­nej apli­ká­cii.

8.Digital Pho­tog­rap­hy Scho­ol

Onli­ne ško­la digi­tál­nej foto­gra­fie je zrej­me jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších strá­nok o uče­ní sa foto­gra­fo­vať, kto­rá ponú­ka nápo­moc­né inštruk­tá­že ako si zlep­šiť foto­gra­fic­ké zruč­nos­ti. Nezá­le­ží na tom, či máš na kon­te nie­koľ­ko­roč­né skú­se­nos­ti ale­bo si s foto­gra­fo­va­ním prá­ve iba začal. Táto strán­ka ti pomô­že pro­fe­si­onál­ne rásť. Okrem toho sa vďa­ka tej­to i-ško­le môžeš dať do reči i s iný­mi foto­graf­mi.

9. Seduo

Počul si už o pro­jek­te Seduo.cz? Jed­ná sa o nový onli­ne por­tál pochá­dza­jú­ci z diel­ne našich čes­kých bra­tov. Uží­va­te­ľom umož­ňu­je z pohod­lia domo­va absol­vo­vať pro­fes­ne orien­to­va­né kur­zy napr. o networ­kin­gu, human-cen­te­red desig­nu, pro­jek­to­vom ria­de­ní, pre­zen­tač­ných doved­nos­tiach a ďal­ších atrak­tív­nych témach. Plu­som je, že nemu­síč ovlá­dať anglič­ti­nu (ak si s ňou už na Duolin­go neza­čal, prav­da­že).

10. Web­re­bel

Nakop­ni sa a začni tvo­riť weby! To je hes­lo prvé­ho slo­ven­ské­ho onli­ne video­kur­zu, kto­rý je zame­ra­ný na web­de­sign. Naučiť sa môžeš code­ig­ni­ter, jQu­e­ry či wordp­ress. Vedel si, že HTML kód spo­lu s CSS a JavaSc­rip­tom tvo­ria základ kaž­dej strán­ky? Prá­ve toto sú totiž tie tech­no­ló­gie, kto­ré sa môžeš v rám­ci web­de­sign kur­zu naučiť. Web­re­bel je sna­ha z diel­ne slo­ven­ských tvor­cov, ako ťa nakop­núť! Ak si sa to vždy chcel naučiť, no chý­bal ľud­ský jazyk, v kto­rom by ti to nie­kto vysvet­lil, web­re­bel je to pra­vé ore­cho­vé pre teba. Jeden kurz sto­jí oko­lo 180 eur.

foto: web­re­bel

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cpr.org

Pridať komentár (0)