10 webov, ktoré ti pomôžu vzde­lá­vať sa mimo školy

Dominika Kassová / 2. júna 2016 / Tools a produktivita

Dnes už zrejme nenáj­deš mla­dého člo­veka, ktorý by netrá­vil čas na Face­bo­oku či Ins­ta­grame. Sociálne siete vedia byť tak veľmi návy­kové, že na nich doká­žeme strá­viť hodiny bez toho, aby sme si to vôbec uve­do­mili. Pre naše dobro je s tým ale nutné niečo robiť. 

V živote je totiž dôle­žité sa naučiť uži­toč­nej­ším veciam, ako sle­do­vať súkro­mie svo­jich pria­te­ľov na nete. Ponú­kame ti 10 skve­lých webov, ktoré vám pomôžu žiť plno­hod­not­nejší život plný vedo­mostí, inšpi­rá­cie a radosti.

1. Cour­sera

Tento sve­to­vo­známy ile­ar­ning web ponúka obrov­ské množ­stvo online kur­zov na rôzne témy. Vyučo­va­nie pre­bieha pro­stred­níc­tvom videí od uzná­va­ných vzde­lá­va­cích inšti­tú­cií ako je MIT, Har­vard, Ber­ke­ley .… Nut­nos­ťou je ovlá­da­nie anglič­tiny, v kto­rej sa väč­šina kur­zov rea­li­zuje. Hodiny vedú reno­mo­vaní pro­fe­sori, ktorí ti zadá­vajú aj dob­ro­voľné eseje, či vedo­mostné úlohy. Vďaka Cour­sere môžeš zís­kať kva­litné vzde­la­nie a to z pohod­lia tvojho domova. Ešte k tomu sú kurzy úplne zadarmo.

2.Lumosity

Skvelá webová stránka, ktorá zlepší tvoju pamäť, pozor­nosť a ana­ly­tické mys­le­nie. Svoj mozog môžeš na tomto por­táli tré­no­vať vďaka zábav­ným hrám. Okrem toho ti Lumo­sity ponúka osobné tré­nin­gové prog­ramy zame­rané na zlep­še­nie schop­ností, v kto­rých môžeš mať ešte resty. Moti­vá­ciou je i to, že sa tu dá sle­do­vať i akési men­tálne napre­do­va­nie.

3.Codeacademy

Na Code­a­ca­demy sa môžeš naučiť prog­ra­mo­vať jazyky ako HTML, CSS, PHP a Phy­ton veľmi ľah­kou a inte­rak­tív­nou ces­tou. Na tejto stránke je prog­ra­mo­va­nie zábav­nou akti­vi­tou. Jedi­nou nevý­ho­dou Code­a­ca­demy je, že sa zame­riava na základné zruč­nosti v prog­ra­mo­vaní a preto je vhodná skôr pre začia­toč­ní­kov.

4.eHow

Aj keď sa stránka podobá na známy Pin­te­rest, vie ťa naučiť oveľa viac zruč­ností, a to krok za kro­kom. Obsah na eHow je tvo­rený tímom pro­fe­si­onál­nych redak­to­rov, ktorí vytvo­rili sprie­vod­cov napo­má­ha­jú­cich orien­to­vať sa v témach ako osobná hygiena, peniaze, recepty, býva­nie a v mno­hých ďal­ších.

5.Wikihow

Tento online vzde­lá­vací por­tál nie je iba o tom, aby ťa niečo naučil. Wiki­how fun­guje na prin­cípe kla­sic­kej online „encyk­lo­pé­die“ Wiki­pé­die, kde obsah môže hocikto upra­vo­vať, pri­dá­vať tam nové texty, či dokonca mazať nesprávne údaje. Týmto spô­so­bom sa môžeš o svoje vedo­mosti aj ty pode­liť s inými ľuďmi a niečo im pre­dať z toho, čo vieš.

6.Ted

TED je kaž­do­ročná kon­fe­ren­cia s hes­lom „myš­lienky, ktoré stoja za šíre­nie“. Kon­fe­ren­cia sa skladá sa z pred­ná­šok nazva­ných TED Talks, na ktoré sú pozvaní zau­jí­maví hos­tia z rôz­no­ro­dých oblastí vedy, tech­niky, ume­nia, dizajnu, poli­tiky, vzde­la­nia, kul­túry, biz­nisu, glo­bál­nych otá­zok, tech­no­ló­gie a roz­voja a zábavy. Úlo­hou por­tálu s rov­no­men­ným náz­vom je potom tieto ich myš­lienky roz­ši­ro­vať ďalej. Odbor­níci a maj­stri vo svo­jich odbo­roch potom na TEDe zdie­ľajú svoje nápady, vízie a skú­se­nosti pro­stred­níc­tvom video­roz­ho­vo­rov. Náj­deš tam i blog, štú­die a novinky o podu­ja­tiach.

foto: ted.com

7.Duolingo

Sní­vaš o tom, naučiť sa efek­tívne roz­prá­vať po anglicky, špa­niel­sky, nemecky alebo dokonca po fran­cúz­sky? Duolingo je oce­nená plat­forma, ktorá ti pomôže rýchlo sa naučiť nové jazyky s mini­mál­nym úsi­lím. Duolingo dokáže z cudzích jazy­kov spra­viť zábavný pro­ces uče­nia a naj­lep­šie na ňom je, že je úplne zadarmo. Tak smelo do toho. Učiť sa môžeš aj na svo­jom smart­fóne vďaka šikov­nej apli­ká­cii.

8.Digital Pho­tog­raphy School

Online škola digi­tál­nej foto­gra­fie je zrejme jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších strá­nok o učení sa foto­gra­fo­vať, ktorá ponúka nápo­mocné inštruk­táže ako si zlep­šiť foto­gra­fické zruč­nosti. Nezá­leží na tom, či máš na konte nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti alebo si s foto­gra­fo­va­ním práve iba začal. Táto stránka ti pomôže pro­fe­si­onálne rásť. Okrem toho sa vďaka tejto i-škole môžeš dať do reči i s inými foto­grafmi.

9. Seduo

Počul si už o pro­jekte Seduo.cz? Jedná sa o nový online por­tál pochá­dza­júci z dielne našich čes­kých bra­tov. Uží­va­te­ľom umož­ňuje z pohod­lia domova absol­vo­vať pro­fesne orien­to­vané kurzy napr. o networ­kingu, human-cen­te­red designu, pro­jek­to­vom ria­dení, pre­zen­tač­ných doved­nos­tiach a ďal­ších atrak­tív­nych témach. Plu­som je, že nemu­síč ovlá­dať anglič­tinu (ak si s ňou už na Duolingo neza­čal, prav­daže).

10. Web­re­bel

Nakopni sa a začni tvo­riť weby! To je heslo prvého slo­ven­ského online video­kurzu, ktorý je zame­raný na web­de­sign. Naučiť sa môžeš code­ig­ni­ter, jQu­ery či wordp­ress. Vedel si, že HTML kód spolu s CSS a JavaSc­rip­tom tvo­ria základ kaž­dej stránky? Práve toto sú totiž tie tech­no­ló­gie, ktoré sa môžeš v rámci web­de­sign kurzu naučiť. Web­re­bel je snaha z dielne slo­ven­ských tvor­cov, ako ťa nakop­núť! Ak si sa to vždy chcel naučiť, no chý­bal ľud­ský jazyk, v kto­rom by ti to nie­kto vysvet­lil, web­re­bel je to pravé ore­chové pre teba. Jeden kurz stojí okolo 180 eur.

foto: web­re­bel

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cpr.org

Pridať komentár (0)