3 zaru­če­né spô­so­by, ako ochrá­niť svoj mobil počas dovo­len­ky

Michal Sorkovský / 3. júla 2016 / Zaujímavosti

Je tu leto, čas, kedy sa väč­ši­na z nás vydá­va pre­žiť aspoň pár dní pri mori, oddých­nuť si od robo­ty a zabud­núť na šéfov nie vždy prí­jem­ný face. Tre­ba ale mys­lieť na to, že na dovo­len­ke môžeš v koneč­nom dôsled­ku nechať ove­ľa viac, ako len sta­ros­ti a stres. 

Pre mno­hých ľudí je mobil na ces­te naj­lep­ším kama­rá­tom. Nej­de pri­tom len o to, že na ňom poze­ra­jú videá, sle­du­jú sociál­ne sie­te ale­bo hra­jú hry. Keď má totiž člo­vek GPS, mapu, turis­tic­ké­ho sprie­vod­cu a kame­ru umiest­ne­nú v jedi­nej veci, je pre neho viac než dôle­ži­té nestra­tiť ju. Nane­šťas­tie sú ale roč­ne na dovo­len­kách ukrad­nu­té tisí­ce mobil­ných tele­fó­nov – sú totiž pre zlo­de­jov ľah­kým cie­ľom.

Keď si plá­vaš v mori, nie­kde ďale­ko od bre­hu, a tvoj mobil zosta­ne na plá­ži, môže byť mag­ne­tom pre zlo­de­jov.

Na to, aby tvoj mobil nezme­nil maji­te­ľa, mám pre teba zopár rád:

Ochráň si har­dwa­re – scho­vaj si ho!

Beach Vault je pro­jekt, kto­rý ešte v roku 2014 zahviez­dil na Kicks­tar­te­ri. Posky­tu­je chrá­ne­ný úlož­ný pries­tor pre mobil a všet­ky tvo­je cen­nos­ti. Úlo­žis­ko jed­no­du­cho zaskrut­ku­ješ do pies­ku, scho­váš pod deku, zakry­ješ van­kú­šom a máš vyhra­té. Na prvý pohľad zby­toč­nosť, no toto je vec, kto­rá ťa naozaj doká­že zachrá­niť v už spo­mí­na­nej situ­ácií, keď si ďale­ko od bre­hu a veci si si nechal na plá­ži bez dozo­ru.

Keby tak nie­čo podob­né exis­to­va­lo už pred desia­ti­mi rok­mi – mohol som si užiť viac z rodin­ných dovo­le­niek. Nane­šťas­tie sme nič ako Beach Vault nepoz­na­li a tak som musel na bre­hu vždy strá­žiť veci, počkať kým ostat­ní vyle­zú z vody a až potom sa ísť kúpať – ale sám. Ach, sta­ré dob­ré Chor­vát­sko.

Ochráň si soft­wa­re – zamkni si ho!

Jed­no­du­ché a pri­tom účin­né – prvý zo spô­so­bov, kto­rý­mi môžeš svoj mobil na dovo­len­ke ochrá­niť, je naj­jed­no­duch­ší. Mať uzam­knu­tý tele­fón je vlast­ne úpl­ný základ, nemys­lím tým ale pri­mi­tív­ny PIN v tva­re: „1111“. Jed­nou z mož­nos­tí je nasta­viť si sil­ný kód pre odo­my­ka­nie obra­zov­ky resp. dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu. Ak už neja­ký podob­ný kód na mobi­le nasta­ve­ný máš, zmeň si ho pred dovo­len­kou na sil­nej­ší. Pokoj­ne si stiah­ni na uzam­knu­tie obra­zov­ky neja­kú app­ku, naprí­klad Alarm Anti Theft Scre­en Lock, kto­rá po neús­peš­nom zada­ní hes­la spus­tí alarm.

Ďal­šou mož­nos­ťou, ako ochrá­niť svoj mobil je uzam­knúť si ho tak, aby išiel odo­mknúť len tvo­jim odtlač­kom prs­ta. Nedô­ve­ry­hod­ná metó­da? Prá­ve naopak, v tom­to člán­ku si pre­čí­taš o tom, čo všet­ko doká­žeš odtlač­kom prs­ta ovlá­dať a koľ­ko výhod ti to ponúk­ne.

iPhone-5S-hands-on-fingerprint-scanning-2

foto: digitaltrends.com

Sta­čí ti aj anti­ví­rus?

To, že si do mobi­lu stiah­neš anti­ví­rus, ti môže v koneč­nom dôsled­ku pomôcť v množ­stve iných situ­ácií, nie len vte­dy, keď sur­fu­ješ po nezná­mych strán­kach a sťa­hu­ješ rôz­ne súbo­ry. Tie naj­lep­šie anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my ti okrem sur­fo­va­nia umož­ňu­jú onli­ne bez­peč­ne naku­po­vať, tak­tiež ochrá­nia tvoj mobil, keď sa pri­hla­su­ješ na verej­nú Wi-Fi a pomô­žu ti vypát­rať tele­fón, keď sa ti stra­tí ale­bo ti ho nie­kto ukrad­ne.
ESET Mobi­le Secu­ri­ty ti dokon­ca pomô­že nájsť tvoj stra­te­ný ale­bo ukrad­nu­tý mobil. A to mys­lím doslov­ne – pomo­cou teh­no­ló­gie Anti-Theft sa stá­va tvo­jim par­tne­rom, kto­rý ti pomá­ha pát­rať

keď tvoj mobil zra­zu dosta­ne “nohy”. Ako? Auto­ma­tic­ky sa zablo­ku­je a uro­bí foto­gra­fie člo­ve­ka, kto­rý tvoj mobil ukra­dol ale­bo našiel. Násled­ne ti ich zašle a ty tak poznáš tvár toho, kto tvoj mobil prá­ve má. Ďalej ti umož­ní zis­tiť aktu­ál­nu polo­hu tvoj­ho mobi­lu, ako aj napí­sať naň sprá­vu s pros­bou či žia­dos­ťou, aby ti ho člo­vek, kto­rý ho našiel ale­bo ukra­dol, vrá­til.

Tak čo, si si istý, že ten­to rok svoj mobil necháš na dovo­len­ke bez ochra­ny?

5S_iPhone_on_beach

foto: digitaltrends.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com/BeachVault

Pridať komentár (0)