3 zaru­čené spô­soby, ako ochrá­niť svoj mobil počas dovo­lenky

Michal Sorkovský / 3. júla 2016 / Zaujímavosti

Je tu leto, čas, kedy sa väč­šina z nás vydáva pre­žiť aspoň pár dní pri mori, oddých­nuť si od roboty a zabud­núť na šéfov nie vždy prí­jemný face. Treba ale mys­lieť na to, že na dovo­lenke môžeš v koneč­nom dôsledku nechať oveľa viac, ako len sta­rosti a stres. 

Pre mno­hých ľudí je mobil na ceste naj­lep­ším kama­rá­tom. Nejde pri­tom len o to, že na ňom poze­rajú videá, sle­dujú sociálne siete alebo hrajú hry. Keď má totiž člo­vek GPS, mapu, turis­tic­kého sprie­vodcu a kameru umiest­nenú v jedi­nej veci, je pre neho viac než dôle­žité nestra­tiť ju. Nane­šťas­tie sú ale ročne na dovo­len­kách ukrad­nuté tisíce mobil­ných tele­fó­nov – sú totiž pre zlo­de­jov ľah­kým cie­ľom.

Keď si plá­vaš v mori, nie­kde ďaleko od brehu, a tvoj mobil zostane na pláži, môže byť mag­ne­tom pre zlo­de­jov.

Na to, aby tvoj mobil nezme­nil maji­teľa, mám pre teba zopár rád:

Ochráň si har­dware – scho­vaj si ho!

Beach Vault je pro­jekt, ktorý ešte v roku 2014 zahviez­dil na Kicks­tar­teri. Posky­tuje chrá­nený úložný pries­tor pre mobil a všetky tvoje cen­nosti. Úlo­žisko jed­no­du­cho zaskrut­ku­ješ do piesku, scho­váš pod deku, zakry­ješ van­kú­šom a máš vyhraté. Na prvý pohľad zby­toč­nosť, no toto je vec, ktorá ťa naozaj dokáže zachrá­niť v už spo­mí­na­nej situ­ácií, keď si ďaleko od brehu a veci si si nechal na pláži bez dozoru.

Keby tak niečo podobné exis­to­valo už pred desia­timi rokmi – mohol som si užiť viac z rodin­ných dovo­le­niek. Nane­šťas­tie sme nič ako Beach Vault nepoz­nali a tak som musel na brehu vždy strá­žiť veci, počkať kým ostatní vylezú z vody a až potom sa ísť kúpať – ale sám. Ach, staré dobré Chor­vát­sko.

Ochráň si soft­ware – zamkni si ho!

Jed­no­du­ché a pri­tom účinné – prvý zo spô­so­bov, kto­rými môžeš svoj mobil na dovo­lenke ochrá­niť, je naj­jed­no­duchší. Mať uzam­knutý tele­fón je vlastne úplný základ, nemys­lím tým ale pri­mi­tívny PIN v tvare: „1111“. Jed­nou z mož­ností je nasta­viť si silný kód pre odo­my­ka­nie obra­zovky resp. dvoj­fak­to­rovú auten­ti­fi­ká­ciu. Ak už nejaký podobný kód na mobile nasta­vený máš, zmeň si ho pred dovo­len­kou na sil­nejší. Pokojne si stiahni na uzam­knu­tie obra­zovky nejakú appku, naprí­klad Alarm Anti Theft Screen Lock, ktorá po neús­peš­nom zadaní hesla spustí alarm.

Ďal­šou mož­nos­ťou, ako ochrá­niť svoj mobil je uzam­knúť si ho tak, aby išiel odo­mknúť len tvo­jim odtlač­kom prsta. Nedô­ve­ry­hodná metóda? Práve naopak, v tomto článku si pre­čí­taš o tom, čo všetko doká­žeš odtlač­kom prsta ovlá­dať a koľko výhod ti to ponúkne.

iPhone-5S-hands-on-fingerprint-scanning-2

foto: digitaltrends.com

Stačí ti aj anti­ví­rus?

To, že si do mobilu stiah­neš anti­ví­rus, ti môže v koneč­nom dôsledku pomôcť v množ­stve iných situ­ácií, nie len vtedy, keď sur­fu­ješ po nezná­mych strán­kach a sťa­hu­ješ rôzne súbory. Tie naj­lep­šie anti­ví­ru­sové prog­ramy ti okrem sur­fo­va­nia umož­ňujú online bez­pečne naku­po­vať, tak­tiež ochrá­nia tvoj mobil, keď sa pri­hla­su­ješ na verejnú Wi-Fi a pomôžu ti vypát­rať tele­fón, keď sa ti stratí alebo ti ho nie­kto ukradne.
ESET Mobile Secu­rity ti dokonca pomôže nájsť tvoj stra­tený alebo ukrad­nutý mobil. A to mys­lím doslovne – pomo­cou teh­no­ló­gie Anti-Theft sa stáva tvo­jim par­tne­rom, ktorý ti pomáha pát­rať

keď tvoj mobil zrazu dostane “nohy”. Ako? Auto­ma­ticky sa zablo­kuje a urobí foto­gra­fie člo­veka, ktorý tvoj mobil ukra­dol alebo našiel. Následne ti ich zašle a ty tak poznáš tvár toho, kto tvoj mobil práve má. Ďalej ti umožní zis­tiť aktu­álnu polohu tvojho mobilu, ako aj napí­sať naň správu s pros­bou či žia­dos­ťou, aby ti ho člo­vek, ktorý ho našiel alebo ukra­dol, vrá­til.

Tak čo, si si istý, že tento rok svoj mobil necháš na dovo­lenke bez ochrany?

5S_iPhone_on_beach

foto: digitaltrends.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com/BeachVault

Pridať komentár (0)