30 free nástro­jov pre gra­fi­kov a dizaj­né­rov

Lukáš Gašparík jr. / 10. januára 2016 / Tools a produktivita

Zoznam šty­rid­sia­tich skve­lých toolov, ktoré uľah­čia prácu nejed­nému gra­fi­kovi či dizaj­né­rovi. Určite to checkni!

1. Fribbble

Ikony pre vaše weby, iphone moc­kupy alebo psd. na home­page.

2. Behance pro­ject tem­plate

Člá­nok, v kto­rom sa dozviete ako správne opí­sať svoj Behance pro­jekt.

3. psddd.co

Ďal­šia skvelá stránka kde zís­kate free PSD, roz­ma­zané poza­dia či UI prvky.

4. COLOUR­lo­vers

Sna­žíte sa dostať tú správnu farebnú kom­bi­ná­ciu? COLOUR­lo­vers je miesto, kde náj­dete tú správnu vizu­álnu ins­pi­rá­ciu.

5. CG tex­tu­res

Skvelá stránka, z kto­rej môžete čer­pať obrázky. Veľmi uži­točné pri maľo­vaní či dokre­slo­vaní.

6. Subtle Pat­terns 

V prí­pade, že hľa­dáte vysoko kva­litné pat­terny, práve ste našli to správne miesto. Náj­dete tu roz­ma­nitú galé­riu s viac ako 400 rôz­nymi pat­ter­nami.

7. Webydo

Pomo­cou tohto toolu vytvo­ríte stránky bez jedi­ného kódu — navyše všetko free!

8. Guide­Gu­ide

Stiah­nite si tie správne “guides” v prí­pade, že sa chys­táte na web­de­sign.

9. No more ban­ding

Nástroj, s kto­rým budú vaše pre­chody vo Pho­tos­hope vyze­rať ešte hlad­šie.

10. Gri­dzzly

Pomo­cou Gri­dzzly si môžete vytvo­riť vlastný štv­ro­če­kový papier, ktorý si môžete následne vytla­čiť.

11. Make­ap­pi­con

Nástroj, ktorý mení veľ­kosť a opti­ma­li­zuje návrhy ikon všet­kých for­má­tov nut­ných na iOS a Android apli­ká­cie.

12. Per­fect Effects 3

Navr­hnuté špe­ciálne pre foto­gra­fov. Nástroj, ktorý uľah­čuje pri­da­nie rôz­nych efek­tov, ktoré sú vo Pho­to­hope, Light­ro­ome či Aper­ture časovo náročné.

13. Cut & Slice

V prí­pade, že potre­bu­jete vybrať iba jednu vrstu z vášho pro­jektu, toto je pre vás to správne rie­še­nie.

14. Layrs Con­trol 2

Free roz­ší­re­nie pre Pho­tos­hop, ktoré spo­číva v pri­daní kolek­cie sied­mych skrip­tov, ktoré uro­bia únavnú prácu jed­no­duh­šou.

15. Hexy

Tento nástroj umož­ňuje vo Pho­to­sope pou­ží­vať “Eyed­rop­per” jed­no­duh­šie. Stačí ak kli­nete na želanú farbu a ta sa priamo sko­pí­ruje do vašej schránky.

16. WhatT­he­Font!

S týmto toolom sa vám už viac nestane, že nebu­dete vedieť o aký font ide.

17. Type­wolf

Uka­zuje aktu­álne pou­žitý font na web­strán­kach.

18. Size Marks

Je uži­točný skript pre web-desig­ne­rov a front-end inži­nie­rov. Tento skript pre­ve­die obdĺž­ní­kový rez na ozna­čom mieste.

19. Velo­si­tey Ver­sion 2

Umožní vytvo­riť webové stránky počas pár kli­kov vo Pho­tos­hope pomo­cou rôz­nych šab­lón.

20. Fon­tA­we­some 2

Náj­dite si ikonu a tú potom upra­vujte podľa vašich pred­stáv.

21. Lives­hare PS

Nástroj pre zdie­ľa­nie vašich Pho­tos­hop pro­jek­tov. Ak spra­víte nejakú zmenu, tá sa po ulo­žení ihneď zobrazí aj ostat­ným pou­ží­va­te­ľom.

22.Photoshop Share plu­gin

Zdie­ľajte svoje Pho­tos­hop návrhy okam­žite pomo­cou tohto toolu.

23. Pri­sma

Chý­bali vám farebné vzor­kov­níky z Illu­stra­toru vo Pho­tos­hope? Tu je rie­še­nie.

24. Free Lorem Ipsum gene­ra­tor

Naj­lepší lorem impsum gen­rá­tor pre Pho­tos­hop, Inde­sign, Illu­stra­tor či Dre­a­mwe­a­wer.

25. Free Behance Pre­sen­ta­tion Buil­der

Pomo­cou pár kli­kov vám pomôže vytvo­riť si svoje port­fó­lio na Behance.

26. Kaku

Jed­no­du­chý Pho­tos­hop plu­gin, ktorý pre­kladá texty do iných jazy­kov.

27. Ins­ta­gram fil­ters

Balí­ček 13 pred­na­sta­ve­ných Ins­ta­gram fil­trov pre Pho­tos­hop.

28. VSCO Cam Effects in Pho­tos­hop Tuto­rial 

Tuto­riál, pomo­cou kto­rého si môžete vytvo­riť VSCO efekt vo vašom Pho­tos­hope.

29. Social Kit

Pho­tos­hop plu­gin, ktorý zobra­zuje zdroje obráz­kov a ban­ne­rov na webe.

30. Mobile UI Blu­ep­rint psd files

Mobilné UI prvky v PSD od dizaj­néra Chro­me­tap­hore.

Zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)