30 free nástro­jov pre gra­fi­kov a dizaj­né­rov

Lukáš Gašparík jr. / 10. januára 2016 / Lifehacking

Zoznam šty­rid­sia­tich skve­lých toolov, kto­ré uľah­čia prá­cu nejed­né­mu gra­fi­ko­vi či dizaj­né­ro­vi. Urči­te to check­ni!

1. Fribbb­le

Iko­ny pre vaše weby, ipho­ne moc­ku­py ale­bo psd. na home­pa­ge.

2. Behan­ce pro­ject tem­pla­te

Člá­nok, v kto­rom sa dozvie­te ako správ­ne opí­sať svoj Behan­ce pro­jekt.

3. psddd.co

Ďal­šia skve­lá strán­ka kde zís­ka­te free PSD, roz­ma­za­né poza­dia či UI prv­ky.

4. COLOUR­lo­vers

Sna­ží­te sa dostať tú správ­nu fareb­nú kom­bi­ná­ciu? COLOUR­lo­vers je mies­to, kde náj­de­te tú správ­nu vizu­ál­nu ins­pi­rá­ciu.

5. CG tex­tu­res

Skve­lá strán­ka, z kto­rej môže­te čer­pať obráz­ky. Veľ­mi uži­toč­né pri maľo­va­ní či dokre­slo­va­ní.

6. Subt­le Pat­terns 

V prí­pa­de, že hľa­dá­te vyso­ko kva­lit­né pat­ter­ny, prá­ve ste našli to správ­ne mies­to. Náj­de­te tu roz­ma­ni­tú galé­riu s viac ako 400 rôz­ny­mi pat­ter­na­mi.

7. Weby­do

Pomo­cou toh­to toolu vytvo­rí­te strán­ky bez jedi­né­ho kódu — navy­še všet­ko free!

8. Guide­Gu­ide

Stiah­ni­te si tie správ­ne “guides” v prí­pa­de, že sa chys­tá­te na web­de­sign.

9. No more ban­ding

Nástroj, s kto­rým budú vaše pre­cho­dy vo Pho­tos­ho­pe vyze­rať ešte hlad­šie.

10. Gri­dzz­ly

Pomo­cou Gri­dzz­ly si môže­te vytvo­riť vlast­ný štv­ro­če­ko­vý papier, kto­rý si môže­te násled­ne vytla­čiť.

11. Make­ap­pi­con

Nástroj, kto­rý mení veľ­kosť a opti­ma­li­zu­je návrhy ikon všet­kých for­má­tov nut­ných na iOS a Andro­id apli­ká­cie.

12. Per­fect Effects 3

Navr­hnu­té špe­ciál­ne pre foto­gra­fov. Nástroj, kto­rý uľah­ču­je pri­da­nie rôz­nych efek­tov, kto­ré sú vo Pho­to­ho­pe, Light­ro­ome či Aper­tu­re časo­vo nároč­né.

13. Cut & Sli­ce

V prí­pa­de, že potre­bu­je­te vybrať iba jed­nu vrs­tu z váš­ho pro­jek­tu, toto je pre vás to správ­ne rie­še­nie.

14. Layrs Con­trol 2

Free roz­ší­re­nie pre Pho­tos­hop, kto­ré spo­čí­va v pri­da­ní kolek­cie sied­mych skrip­tov, kto­ré uro­bia únav­nú prá­cu jed­no­duh­šou.

15. Hexy

Ten­to nástroj umož­ňu­je vo Pho­to­so­pe pou­ží­vať “Eyed­rop­per” jed­no­duh­šie. Sta­čí ak kli­ne­te na žela­nú far­bu a ta sa pria­mo sko­pí­ru­je do vašej schrán­ky.

16. WhatT­he­Font!

S tým­to toolom sa vám už viac nesta­ne, že nebu­de­te vedieť o aký font ide.

17. Type­wolf

Uka­zu­je aktu­ál­ne pou­ži­tý font na web­strán­kach.

18. Size Marks

Je uži­toč­ný skript pre web-desig­ne­rov a front-end inži­nie­rov. Ten­to skript pre­ve­die obdĺž­ní­ko­vý rez na ozna­čom mies­te.

19. Velo­si­tey Ver­si­on 2

Umož­ní vytvo­riť webo­vé strán­ky počas pár kli­kov vo Pho­tos­ho­pe pomo­cou rôz­nych šab­lón.

20. Fon­tA­we­so­me 2

Náj­di­te si iko­nu a tú potom upra­vuj­te pod­ľa vašich pred­stáv.

21. Lives­ha­re PS

Nástroj pre zdie­ľa­nie vašich Pho­tos­hop pro­jek­tov. Ak spra­ví­te neja­kú zme­nu, tá sa po ulo­že­ní ihneď zobra­zí aj ostat­ným pou­ží­va­te­ľom.

22.Photoshop Sha­re plu­gin

Zdie­ľaj­te svo­je Pho­tos­hop návrhy okam­ži­te pomo­cou toh­to toolu.

23. Pri­sma

Chý­ba­li vám fareb­né vzor­kov­ní­ky z Illu­stra­to­ru vo Pho­tos­ho­pe? Tu je rie­še­nie.

24. Free Lorem Ipsum gene­ra­tor

Naj­lep­ší lorem impsum gen­rá­tor pre Pho­tos­hop, Inde­sign, Illu­stra­tor či Dre­a­mwe­a­wer.

25. Free Behan­ce Pre­sen­ta­ti­on Buil­der

Pomo­cou pár kli­kov vám pomô­že vytvo­riť si svo­je port­fó­lio na Behan­ce.

26. Kaku

Jed­no­du­chý Pho­tos­hop plu­gin, kto­rý pre­kla­dá tex­ty do iných jazy­kov.

27. Ins­ta­gram fil­ters

Balí­ček 13 pred­na­sta­ve­ných Ins­ta­gram fil­trov pre Pho­tos­hop.

28. VSCO Cam Effects in Pho­tos­hop Tuto­rial 

Tuto­riál, pomo­cou kto­ré­ho si môže­te vytvo­riť VSCO efekt vo vašom Pho­tos­ho­pe.

29. Social Kit

Pho­tos­hop plu­gin, kto­rý zobra­zu­je zdro­je obráz­kov a ban­ne­rov na webe.

30. Mobi­le UI Blu­ep­rint psd files

Mobil­né UI prv­ky v PSD od dizaj­né­ra Chro­me­tap­ho­re.

Zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)