33 skve­lých webov, ktoré ťa naučia niečo nové

Ľudovít Nastišin, / 20. marca 2016 / Tools a produktivita

Dobré školy stoja často sku­točne veľa, strá­viš dlhé dni v pre­pl­ne­ných trie­dach a neraz sú výsledky aj tak neus­po­ko­jivé. Tieto weby a apli­ká­cie pokrý­vajú neuve­ri­teľné množ­stvo vied, ume­nia či tech­no­lo­gic­kých tém. Sú schopné naučiť ťa prak­ticky čokoľ­vek od príp­ravy humusu, až k vytvá­ra­niu apli­ká­cií v node.js, a pri­tom je väč­šina z nich úplne zadarmo. 

Neexis­tuje reálne adek­vátna výho­vorka na to, prečo sa nenau­čiť nejaký nový skill, roz­ší­riť si svoje odborné zna­losti, či vo výsledku dať svo­jej kari­ére nejaký boost. Môžeš sa učiť inte­rak­tívne z pohod­lia domova. Je ťažké si pred­sta­viť, ako by to mohlo byť ešte jed­no­duch­šie. Takže, na čo ešte čakáš?

ABSOL­VUJ ONLINE KURZ

edX - Online kurzy z tých naj­lep­ších uni­ver­zít sveta.

Cours­mos –Mikro kurzy kedy­koľ­vek chcete a na ľubo­voľ­nom zaria­dení.

Highb­row — Ľahko strá­vi­teľné objemy kur­zov každý deň priamo do inboxu.

Skills­hare — Online kurzy a pro­jekty, ktoré popus­tia uzdu kre­a­ti­vite.

Curi­ous — Zlepši svoj skill s online video lek­ciami.

lynda.com – Nauč sa tech­no­lo­gické, kra­tívne a pod­ni­ka­teľ­ské skilly.

Cre­a­ti­ve­Live — Kre­a­tívne kurzy od sve­to­vých top exper­tov.

foto: pixabay.com

NAUČTE SA PROG­RA­MO­VAŤ

Code­ca­demy — Nauč sa prog­ra­mo­vať inte­rak­tívne a zadarmo.

Stuk.io — Nauč sa prog­ra­mo­vať od úpl­ného začiatku.

Uda­city — Zís­kaj Nano­deg­ree uzná­vaný líd­rami prie­myslu.

Platzi — Live stream kurzy dizajnu, mar­ke­tingu a prog­ra­mo­va­nia.

Lear­nable — Naj­lepší spô­sob ako sa naučiť web deve­lop­ment.

Code School — Nauč sa prog­ra­mo­vať na reál­nych veciach.

Think­ful — Posuň svoju kari­éru vpred vďaka 1on1 men­tors­hipu.

Code.org — Začni sa učiť už dnes vďaka ľah­kým tuto­riá­lom.

Base­Rails — Ovládni Ruby on Rails a iné webové tech­no­ló­gie.

Tre­e­house — Nauč sa HTML, CSS, iPhone apps & mnoho iného.

One Month — Nauč sa prog­ra­mo­vať a vytvá­rať webové apli­ká­cie za jeden mesiac.

Dash — Nauč sa robiť úžasné weby.

foto: techcrunch.com

NAUČTE SA PRA­CO­VAŤ S DÁTAMI

Data­Camp — Online R tuto­riály a data science kurzy.

Data­Qu­est — Nauč sa pra­co­vať s dátami priamo vo svo­jom pre­hlia­dači.

Data­Mon­key — Ana­ly­tický skill jed­no­du­chou a zábav­nou for­mou.

foto: pixabay.com

OVLÁD­NITE NOVÝ JAZYK

Lin­gvist — Nauč sa jazyk v inter­vale 200 hodín.

Busuu — Dostupná komu­nita vzá­jomne sa učiaca jazyk a zadarmo.

Mem­rise — Využí­vaj flash­cards na nauče­nie sa slov­nej zásoby.

foto: pixabay.com

ROZ­ŠÍRTE SI SVOJE OBZORY

TED-Ed — Objav zod­po­vedne vybrané edu­kačné videá.

Guides.co — Pre­hlia­daj naj­väč­šiu kolek­ciu online návo­dov.

Squ­arek­not — Pre­zri si nád­herné step by step návody.

Lear­nist — Uč sa z webu spra­vo­va­ného expertmi.

Pri­sma­tic — Nauč sa zau­jí­mavé veci na základe social odpo­rú­čaní.

foto: imager.cc

BONUS

Chess­ca­demy — Nauč sa hrať šach zadarmo.

Pianu — Nový spô­sob, ako sa naučiť hrať na kla­víry.

You­si­cian — Tvoj osobný gita­rový lek­tor pre digi­tálne pou­ži­tie.

Webrebel.sk Nakopni sa a začni tvo­riť weby

Learn2code.sk - Nauč sa tvo­riť online a webové apli­ká­cie

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: srfcdn.ch

Pridať komentár (0)