33 skve­lých webov, kto­ré ťa naučia nie­čo nové

Ľudovít Nastišin, / 20. marca 2016 / Lifehacking

Dob­ré ško­ly sto­ja čas­to sku­toč­ne veľa, strá­viš dlhé dni v pre­pl­ne­ných trie­dach a neraz sú výsled­ky aj tak neus­po­ko­ji­vé. Tie­to weby a apli­ká­cie pokrý­va­jú neuve­ri­teľ­né množ­stvo vied, ume­nia či tech­no­lo­gic­kých tém. Sú schop­né naučiť ťa prak­tic­ky čokoľ­vek od príp­ra­vy humu­su, až k vytvá­ra­niu apli­ká­cií v node.js, a pri­tom je väč­ši­na z nich úpl­ne zadar­mo.

Neexis­tu­je reál­ne adek­vát­na výho­vor­ka na to, pre­čo sa nenau­čiť neja­ký nový skill, roz­ší­riť si svo­je odbor­né zna­los­ti, či vo výsled­ku dať svo­jej kari­é­re neja­ký boost. Môžeš sa učiť inte­rak­tív­ne z pohod­lia domo­va. Je ťaž­ké si pred­sta­viť, ako by to moh­lo byť ešte jed­no­duch­šie. Tak­že, na čo ešte čakáš?

ABSOL­VUJ ONLI­NE KURZ

edX - Onli­ne kur­zy z tých naj­lep­ších uni­ver­zít sve­ta.

Cours­mos -Mik­ro kur­zy kedy­koľ­vek chce­te a na ľubo­voľ­nom zaria­de­ní.

Highb­row — Ľah­ko strá­vi­teľ­né obje­my kur­zov kaž­dý deň pria­mo do inbo­xu.

Skills­ha­re — Onli­ne kur­zy a pro­jek­ty, kto­ré popus­tia uzdu kre­a­ti­vi­te.

Curi­ous — Zlep­ši svoj skill s onli­ne video lek­cia­mi.

lynda.com – Nauč sa tech­no­lo­gic­ké, kra­tív­ne a pod­ni­ka­teľ­ské skil­ly.

Cre­a­ti­ve­Li­ve — Kre­a­tív­ne kur­zy od sve­to­vých top exper­tov.

foto: pixabay.com

NAUČ­TE SA PROG­RA­MO­VAŤ

Code­ca­de­my — Nauč sa prog­ra­mo­vať inte­rak­tív­ne a zadar­mo.

Stuk.io — Nauč sa prog­ra­mo­vať od úpl­né­ho začiat­ku.

Uda­ci­ty — Zís­kaj Nano­deg­ree uzná­va­ný líd­ra­mi prie­mys­lu.

Plat­zi — Live stre­am kur­zy dizaj­nu, mar­ke­tin­gu a prog­ra­mo­va­nia.

Lear­nab­le — Naj­lep­ší spô­sob ako sa naučiť web deve­lop­ment.

Code Scho­ol — Nauč sa prog­ra­mo­vať na reál­nych veciach.

Think­ful — Posuň svo­ju kari­é­ru vpred vďa­ka 1on1 men­tors­hi­pu.

Code.org — Začni sa učiť už dnes vďa­ka ľah­kým tuto­riá­lom.

Base­Rails — Ovlád­ni Ruby on Rails a iné webo­vé tech­no­ló­gie.

Tre­e­hou­se — Nauč sa HTML, CSS, iPho­ne apps & mno­ho iné­ho.

One Month — Nauč sa prog­ra­mo­vať a vytvá­rať webo­vé apli­ká­cie za jeden mesiac.

Dash — Nauč sa robiť úžas­né weby.

foto: techcrunch.com

NAUČ­TE SA PRA­CO­VAŤ S DÁTA­MI

Data­Camp — Onli­ne R tuto­riá­ly a data scien­ce kur­zy.

Data­Qu­est — Nauč sa pra­co­vať s dáta­mi pria­mo vo svo­jom pre­hlia­da­či.

Data­Mon­key — Ana­ly­tic­ký skill jed­no­du­chou a zábav­nou for­mou.

foto: pixabay.com

OVLÁD­NI­TE NOVÝ JAZYK

Lin­gvist — Nauč sa jazyk v inter­va­le 200 hodín.

Busuu — Dostup­ná komu­ni­ta vzá­jom­ne sa učia­ca jazyk a zadar­mo.

Mem­ri­se — Využí­vaj flash­cards na nauče­nie sa slov­nej záso­by.

foto: pixabay.com

ROZ­ŠÍR­TE SI SVO­JE OBZO­RY

TED-Ed — Objav zod­po­ved­ne vybra­né edu­kač­né videá.

Guides.co — Pre­hlia­daj naj­väč­šiu kolek­ciu onli­ne návo­dov.

Squ­arek­not — Pre­zri si nád­her­né step by step návo­dy.

Lear­nist — Uč sa z webu spra­vo­va­né­ho expert­mi.

Pri­sma­tic — Nauč sa zau­jí­ma­vé veci na zákla­de social odpo­rú­ča­ní.

foto: imager.cc

BONUS

Chess­ca­de­my — Nauč sa hrať šach zadar­mo.

Pia­nu — Nový spô­sob, ako sa naučiť hrať na kla­ví­ry.

You­si­cian — Tvoj osob­ný gita­ro­vý lek­tor pre digi­tál­ne pou­ži­tie.

Webrebel.sk Nakop­ni sa a začni tvo­riť weby

Learn2code.sk - Nauč sa tvo­riť onli­ne a webo­vé apli­ká­cie

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: srfcdn.ch

Pridať komentár (0)