40 web­strá­nok, ktoré z teba spra­via génia

Martina Ditrichová / 25. novembra 2016 / Tools a produktivita

Ako raz pove­dal Eins­tein: „Inte­lek­tu­álny rast by ma začať naro­de­ním a skon­čiť až smr­ťou.” A my s ním musíme len súhla­siť.

Roz­hľa­de­nosť, infor­mo­va­nosť a vzru­še­nie stále sa učiť niečo nové, je na neza­pla­te­nie.

Pozri sa na týchto 40 web­strá­nok, ktoré ti pri­ná­šajú vedo­mosti zo všet­kých obo­rov. Väč­šina z nich je free. :)

1. BBC — Future

Do hĺbky pokrýva vedu, zdra­vot­níc­tvo a tech­no­ló­gie.

2. 5-minute Drops

Naučíš sa nový jazyk za menej ako 5 minút denne.

3. Make­zine

DIY pro­jekty, elek­tro­nika, remeslá a nápady pre tých zruč­nej­ších.

4. Psy­cho­logy Today

Venuje sa výhradne kaž­dého obľú­be­nému pred­metu. Ssebe.

tumblr_inline_nnv3w0cjny1smgkdx_500

zdroj: medicinasanguis.tumblr.com

5. Daily Bits Of

Nauč sa čokoľ­vek, kde­koľ­vek, s mož­nos­ťou den­ného kurzu pro­stred­níc­tvom e-mailu.

6. The School of Life

Tu náj­deš odpo­vede na veľké otázky o živote za pomoci kul­túr­nych zvyk­lostí.

7. Chalk Ulica

Priuč sa veciam, ktoré sú pre teba dôle­žité.

8. Guides.co

Moderný “ako na to” sprie­vodca.

9. Highb­row

Roz­šír svoje vedo­mosti o ves­míre len za 5 minút denne.

center-universe

zdroj: urbansamurai.com

10. Ins­ta­Nerd

Buď múdry, okam­žite.

11. Degreed

Plat­forma celo­ži­vot­ného vzde­lá­va­nia.

12. Daily Curi­osity

Zisti 5 nových zau­jí­ma­vých vecí denne.

13. Lrn

Nauč sa kódiť z pohod­lia domova.

14. Flo­wkey

Naj­jed­no­duchší spô­sob, ako sa učiť hrať na kla­vír.

15. Big Think

Články a videá, ktoré z teba uro­bia “veľ­kého mys­li­teľa.

thethink

zdroj: rightnerve.com

16. Gre­a­tist

Sku­toč­nosti a usku­toč­ni­teľné kroky pre tvoj šťast­nejší život

17. 99U (You­Tube)

Nahliadni do pro­duk­ti­vity, orga­ni­zá­cie a vede­nia kre­a­tív­nych ľudí a ako usku­toč­ňujú svoje nápady.

18. Wiki­Wand

Úhľadné nové roz­hra­nie pre Wiki­pé­diu.

19. TED Ideas

Hlboké eseje o kre­a­ti­vite, nápa­doch a rie­še­niach glo­bál­nych prob­lé­mov.

20. iTu­nes U

Uč sa na ces­tách od pro­fe­so­rov z pop­red­ných sve­to­vých uni­ver­zít.

snimka-obrazovky-2016-11-23-o-12-53-42

zdroj: youtube.com

21. Insight­fu­lQu­es­ti­ons (sub­red­dit)

Inte­lek­tu­álne dis­ku­sie, ktoré nemu­sia byť nutne žán­rovo špe­ci­fické.

22. Cerego

Cerego ti pomôže vytvo­riť indi­vi­du­álny štu­dijný plán na základe tvo­jich sil­ných a sla­bých strá­nok, aby si mohol čo naje­fek­tív­nej­šie pri­jí­mať nové vedo­mosti.

23. Open­Se­same

Por­tál plný on-line ško­lení, teraz s vyše 22,000 kur­zami.

24. Cre­a­ti­ve­Live

Vezmi si kre­a­tívne dou­čo­va­nia od pop­red­ných sve­to­vých exper­tov.

25. Zid­bits

Roz­siahla zbierka vtip­ných fak­tov leg­race, zvlášt­nych novi­niek a člán­kov o všet­kom mož­nom.

26. Lear­n2code

Ponúka počí­ta­čové kurzy online aj pre­zenčne, od prog­ra­mo­va­nia až po dizajn pre všet­kých.

14096658316810

zdroj: zlavadna.sk

27. Scien­ti­fic Ame­ri­can

Skúma otázky, na kto­rých záleží vrá­tane ľud­skej mysle, Zeme a ves­míru.

28. Brain Pic­kings

Dlh­šie prís­pevky na témy ako život, ume­nie, veda, dizajn, his­tó­ria, filo­zo­fia a ďal­šie.

29. Peer 2 Peer Uni­ver­sity

Alebo P2PU, je otvo­rený vzde­lá­vací pro­jekt, ktorý ti pomôže učiť sa svo­jím vlast­ným tem­pom.

30. MIT Open­Cour­se­Ware

Kata­lóg bez­plat­ných on-line kur­zov a vzde­lá­va­cích zdro­jov od MIT.

31. Inves­to­pe­dia

Nauč sa všetko, čo potre­bu­ješ vedieť o svete inves­to­va­nia, trhu a osob­ných finan­ciách.

tf4wims

zdroj: wallpapercave.com

32. Uda­city

Inte­rak­tívne on-line kurzy a kurzy v rámci vyso­koš­kol­ského vzde­lá­va­nia.

33. Google Scho­lar

Posky­tuje vyhľa­dá­va­nie odbor­nej lite­ra­túry naprieč mno­hými odbormi a zdrojmi vrá­tane téz, kníh, abs­trak­tov a člán­kov.

34. Men­tal Floss

Otes­tuj svoje vedo­mosti zau­jí­ma­vými fak­tami, kvízmi a hla­vo­la­mami.

35. Platzi

Live pre­mie­ta­nia pred­ná­šok o dizajne, mar­ke­tingu a kódo­vaní.

30a1b2fba06d60bca55ec759483d21ad

zdroj: pinterest.com

36. Ali­son

Online kurzy z naj­lep­ších sve­to­vých vyda­va­te­ľov.

37. Curi­ous

Zahraj si hru celo­ži­vot­ného vzde­lá­va­nia.

38. Nauti­lus

Online maga­zín o vede, kul­túre a filo­zo­fii pre inte­lek­tu­álne zve­da­vých.

39. Now I Know

Nauč sa každý deň niečo nové, cez email.

A naj­lep­šie na záver.:)

40. Star­ti­tup

Moti­vuj a naštar­tuj sa kaž­do­den­nými zau­jí­ma­vos­ťami z oblasti biz­nisu, tech a ino­vá­cii. Navyše si môžeš pre­čí­tať roz­ho­vory a suc­cess story inšpi­ra­tív­nych osob­ností a dozvieš sa všetko o star­tu­poch.:)

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: cnn.com

Pridať komentár (0)