5 krokov ako premeniť koníček na biznis, ktorý funguje

Henrieta Balázsová / 19. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com
  • Si v nie­čom dobrý, baví ťa to a rád by si to pre­me­nil na svoj dream job?
  • Dobrá správa pre teba – túto prí­le­ži­tosť máš na do­sah ruky
  • Ne­chaj sa in­špi­ro­vať tý­mito pia­timi krokmi.

Naj­dô­le­ži­tej­šie je za­čať

O tom, ako rád by si skon­čil so sú­čas­nou prá­cou a ko­nečne ro­bil niečo, čo ťa baví a na­pĺňa, len ne­roz­prá­vaj – sprav preto niečo. U mno­hých to­tiž toto sní­va­nie ostane navždy len v ro­vine ne­spl­ne­ného sna. Ty však máš prí­le­ži­tosť niečo zme­niť už dnes.

Mož­ností máš via­cero. Zisti si na­prí­klad, kto­rých 10 kníh je v da­nej ob­lasti TOP a za­ob­sta­raj si ich. Rov­nako mô­žeš vy­hľa­dať a oslo­viť as­poň 5 ľudí, ktorí v da­nej ob­lasti už pra­cujú. Chceš pí­sať blog? Kúp si do­ménu už te­raz. Chceš na­pí­sať knihu? Sprav si po­známky, čo by mala ob­sa­ho­vať. Jed­no­du­cho, ak chceš zmenu, mu­síš sa tou zme­nou stať sám. Ide­álne, ak za­čneš už dnes.

Po­lož si tieto otázky

Či už máš v pláne po­nú­kať ne­jaký pro­dukt alebo službu, mal by si si po­lo­žiť na­sle­dovné otázky:

Po­tre­buje svet to, čo mu idem po­núk­nuť? Od­po­vedz si na otázku, čím je to, čo vy­tvá­raš vý­ni­močné. Po­tre­bujú to ľu­dia? Od­li­šu­ješ sa od kon­ku­ren­cie? Ak nie, pop­re­mýš­ľaj nad tým, ako by si to ve­del zme­niť.

Som v tom dobrý? Pri­ro­dzene, na­učiť sa dá všetko. In­špi­rá­ciu mô­žeš hľa­dať aj u iných a si schopný na­učiť sa akú­koľ­vek te­óriu. Prav­dou však je, že sku­točne a dl­ho­dobo dobrý bu­deš zrejme len v nie­čom, na čo más pri­ro­dzený ta­lent.

Mô­žem si to do­vo­liť? Aj keď pe­niaze hrajú v tejto otázke jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších úloh, ne­týka sa to len nich. Pop­re­mýš­ľaj aj nad tým, aké sú tvoje ča­sové a pries­to­rové mož­nosti. Dô­le­žité je tiež to, či máš ak­tu­álne do­sta­tok ener­gie na to, aby si za­čal niečo nové.

Iden­ti­fi­kuj svoju cie­ľovú sku­pinu

Komu kon­krétne ideš svoj pro­dukt či službu po­núk­nuť? Kto sú to? Kde sa na­chá­dzajú v naj­väč­šej miere? Akým vý­zvam mu­sia če­liť? Ako im môže tvoj ná­pad po­môcť žiť lep­šie?

O svo­jich bu­dú­cich kli­en­toch mu­síš mať jasnú pred­stavu. Práca, ktorú ro­bíš, to­tiž musí byť presne cie­lená. Čím pres­nej­šie „za­mie­riš“, s o to väč­ším úspe­chom sa stret­neš. Svo­jich zá­kaz­ní­kov si ne­pres­tá­vaj vá­žiť a so­ciálne siete vy­uží­vaj aj nato, aby si s nimi os­tal v kon­takte.

Vy­tvor si check­list s presne sta­no­ve­nými ter­mínmi

Možno si už po­čul, že cieľ, ktorý nie je na pa­pieri, nie je cie­ľom. Preto si spíš všetky svoje ciele a roz­deľ si ich na tie naj­men­šie, čias­tkové kroky. Ná­sledne ku kaž­dému z nich pri­raď de­ad­line, do kto­rého ho mu­síš sti­hnúť do­kon­čiť.

Vý­bor­ným ná­stro­jom na zlep­še­nie se­ba­dis­cip­líny je v tomto prí­pade od­me­ňo­va­nie. Od­meň sa ne­ja­kou drob­nos­ťou (vô­bec ne­musí byť ma­te­riál­neho cha­rak­teru) za každú na­čas spl­nenú úlohu. Na­opak, za každý zmeš­kaný de­ad­line si urči ne­jaký trest.

Rá­taj s úspe­chom, no ne­ne­chaj sa od­ra­diť ani ne­ús­pe­chom

Pri­ro­dzene, ni­kto nejde do nie­čoho „na vlastnú päsť“ preto, aby zly­hal. Všetky za­čiatky sú však ťažké a bez ohľadu nato, aké fi­nančné zdroje bu­deš mať a ako dobre bu­deš pri­pra­vený, rá­taj aj s ne­ús­pe­chom. Mu­síš byť odolný, vy­trvalý a cie­ľa­ve­domý. Čo ťa dnes zrazí na ko­lená, zaj­tra ti po­môže byť ešte sil­nej­ším. Ne­ús­pech ber ako prí­le­ži­tosť pre ďal­šie vzde­lá­va­nie, rast a zlep­še­nie svojho po­zi­tív­neho mys­le­nia.

Viera v seba sa­mého je pre plné vy­užite po­ten­ciálu, ktorý v sebe máš, fak­to­rom úspeš­nosti č. 1. Buď sám se­bou, dô­ve­ruj si a buď hrdý na svoju tvrdú prácu. Žiť ži­vot, v kto­rom sa stane tvoja vá­šeň tvo­jou pro­fe­siou, sa na­ozaj oplatí.

Zdroj: suc­cess.com

Pridať komentár (0)