5 kur­zov foto­gra­fo­va­nia, po kto­rých môžeš na svo­jich fot­kách začať zará­bať

Linda Cebrová / 9. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com

Mož­no aj teba zachy­til trend, kedy si bol pre­sved­če­ný, že aj ty sa sa môžeš stať pro­fi foto­gra­fom. Mno­hých však zápal pre foto­gra­fiu pre­šiel, hneď ako chy­ti­li do ruky svo­ju prvú zrkad­lov­ku. Zra­zu tam bolo prí­liš veľa gom­bí­kov a fun­kcií. Pred­sa len, nebol to iPho­ne s jed­ným tla­čid­lom. Dnes sme pre teba vybra­li 5 najp­re­dá­va­nej­ších kur­zov, vďa­ka kto­rým sa naučíš fotiť tak, aby boli tvo­je fot­ky súce viac ako len rodin­né­ho albu­mu.

Do 10. aprí­la máš mož­nosť pri­hlá­siť sa na kto­rý­koľ­vek kurz len za 10 eur. My sme pre teba vybra­li tie najp­re­dá­va­nej­šie s naj­lep­ší­mi recen­zia­mi z oblas­ti foto­gra­fie. Mož­no sa cez noc nesta­neš naj­lep­ším foto­gra­fom sve­ta ale­bo urči­te zís­kaš veľ­mi uži­toč­né “foto skills” do živo­ta. Tak nepre­meš­kaj prí­le­ži­tosť.

Kom­plex­ný kurz foto­gra­fie pre začia­toč­ní­kov aj pokro­či­lých

foto:udemy.com

Aj keď na inter­ne­te exis­tu­je množ­stvo foto­gra­fic­kých kur­zov, kto­ré sa zame­ria­va­jú na špe­ci­fic­ké štý­ly ale­bo na využí­va­nie rôz­nych zaria­de­ní, výber nie je jed­no­du­chý. Len ťaž­ko obja­víš naozaj kom­plex­ný kurz ako je ten­to, urče­ný ako pre začia­toč­ní­kov tak aj pre pokro­či­lých foto­gra­fov.

S tým­to kur­zom zvlád­neš zho­to­vo­va­nie fotiek aj v manu­ál­nom reži­me a prob­lém ti nebu­de robiť ani ich edi­to­va­nie. Dozvieš sa infor­má­cie o kľú­čo­vých veciach ako je sta­bi­li­zá­cia, kom­po­zí­cia ale tak­tiež zís­kaš tipy, ako na svo­jich fot­kách zaro­biť z pohod­lia domo­va.

Zľa­va z 50 € na 10 €

Zvlád­ni Light­ro­om a Pho­tos­hop za jeden týž­deň

foto:udemy.com

Ten­to kurz je urče­ný pre všet­kých tých, kto­rí chcú začať upra­vo­vať svo­je fot­ky na takej úrov­ni, aby vo finá­le vyze­ra­li ako sním­ky od pro­fe­si­oná­lov. Zís­kaš pred­sta­vu o tých naju­ži­toč­nej­ších nástro­joch vo Pho­tos­ho­pe, zvlád­neš prá­ce s HDR, no naučíš sa aj v dneš­nej dobe veľ­mi uži­toč­ný Digi­tal Blen­ding.

Ide o inten­zív­ne ško­le­nie, kto­ré kom­bi­nu­je hneď nie­koľ­ko kur­zov na zvlád­nu­tie Light­ro­om, Pho­tos­ho­pu a Digi­tal blen­ding. Pri­hlá­siť sa pokoj­ne môžeš aj keď si úpl­ný začia­toč­ník, za týž­deň sa s tro­chou sna­hy dosta­neš na úro­veň pokro­či­lé­ho uží­va­te­ľa.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Tipy a tri­ky na zho­to­ve­nie čier­no-bie­lej foto­gra­fie vyso­kej kva­li­ty

foto:udemy.com

Mno­ho tých naje­fekt­nej­ších foto­gra­fií sú prá­ve v čier­no-bie­lom tóne. V dneš­nej dobe digi­tá­lu to však so zho­to­vo­va­ním čier­no-bie­lych foto­gra­fií nie je až tak jed­no­du­ché. V tom­to kur­ze sa dozvieš, kto­ré tech­ni­ky pou­žiť na vyho­to­ve­nie čier­no-bie­lej foto­gra­fie tej naj­vyš­šej úrov­ne. Tak­že ak si zmä­te­ný, kto­ré čier­no-bie­le kon­verz­né tech­ni­ky by si mal pou­žiť pri foto­gra­fo­va­ní, ako nasta­viť tóno­vý roz­sah a vyvá­že­nie pomo­cou kri­viek a mas­ky, ten­to kurz je pre teba.

Zľa­va zo 150 € na 10 €

Nauč sa na tvo­jich foto­gra­fiách zará­bať onli­ne

foto:udemy.com

Zaslú­žia si tvo­je fot­ky viac ako len zhro­maž­ďo­va­nie pra­chu na pev­nom dis­ku? Za laj­ky na fot­kách uve­rej­ne­ných len na face­bo­oku si nové vyba­ve­nie zrej­me nekú­piš. Nauč sa ako zo svoj­ho hob­by vyťa­žiť maxi­mum, tak, aby si si doká­zal svo­jou foto­gra­fi­ou čo-to pri­vy­ro­biť.

V tom­to kur­ze zis­tíš ako na svo­je foto­gra­fie zís­kať licen­ciu. Kon­krét­ne ide o onli­ne licen­co­va­nie v spo­lu­prá­ci s agen­tú­ra­mi. To zna­me­ná, že ty jed­no­du­cho len nahráš svo­ju foto­gra­fiu a agen­tú­ra uro­bí všet­ko ostat­né za teba. Nej­de o rých­le penia­ze ale s tro­chou sna­hy si môžeš pre­fi­nan­co­vať svo­je hob­by, a ak to mys­líš váž­ne, tvo­je fot­ky ti môž­no zapla­tia aj účty. Nauč sa opti­ma­li­zo­vať tvoj pra­cov­ný postup na zís­ka­nie výsled­kov s mini­mál­nym úsi­lím, urči­te to pri­ne­sie svo­je ovo­cie.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Zvlád­ni foto­gra­fo­va­nie prí­ro­dy na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni

foto:udemy.com

Jed­nou z prác, kto­rá vie člo­ve­ka naozaj napl­niť je urči­te aj “kari­é­ra” out­do­or foto­gra­fa s orien­tá­ciu na prí­ro­du. Lek­tor toh­to kur­zu pub­li­ko­val svo­je foto­gra­fie vo viac ako 1000 sve­to­vých časo­pi­sov a tak­tiež zalo­žil dve agen­tú­ry zame­ra­né na foto­gra­fiu. V tom­to kur­ze ti uká­že, ako vytvá­rať sním­ky prí­ro­dy, s kto­rý­mi môžeš na trhu zará­bať. Dozvieš sa aké vyba­ve­nie pou­žiť, ako ho efek­tív­ne nasta­viť ale aj ako zvlád­nuť prí­rod­né svet­lo spo­lu s ďal­ší­mi dôle­ži­tý­mi tech­ni­ka­mi, vďa­ka kto­rým zho­to­víš foto­gra­fie prí­ro­dy hod­né The Nati­onal Geog­rap­hic.

Zľa­va zo 75 € na 10 €

Pridať komentár (0)