5 naj­lep­ších pred­ná­šok o biz­nise, osob­nom roz­voji a postoji k životu

Jaroslav Dodok / 9. októbra 2016 / Tools a produktivita

Dnes som si pre teba pri­pra­vil 5 mojich najob­ľú­be­nej­ších videí. Majú pre mňa nevy­čís­li­teľnú hod­notu, pre­tože ma nie len inšpi­ro­vali, ale dokonca ma pod­nie­tili k tomu, aby som začal pod­ni­kať, veno­vať sa osob­nému roz­voju a neus­tále sa zamýš­ľať nad tým, čo je zmys­lom života. 

Tak­tiež ma tieto pred­nášky pri­viedli k tomu, aby som zme­nil nie­koľko svo­jich hlboko zako­re­ne­ných posto­jov. Všet­kých 5 tal­kov, ktoré som vybral, pova­žu­jem za nad­ča­sové. Každé z týchto videí som videl nie­koľ­ko­krát, vystú­pe­nie Mariána Kuffu mini­málne 10x a Petra Kriš­to­fo­viča si púš­ťam každé dva mesiace. To je vlastne aj samotný návod ako “pou­ží­vať” tieto videá.

Nie sú len o inšpi­rá­cii. Ja osobne som v nich našiel veľmi veľa kľú­čo­vých prin­cí­pov. Preto odpo­rú­čam nasle­du­júce videá sle­do­vať s perom v ruke a poznám­ko­vým blo­kom.

Už len zdô­raz­ním, že nejde o 5 naj­lep­ších videí na tomto svete. Ide o môj sub­jek­tívny výber. Preto bez ďal­ších zby­toč­ných slov, nech sa páči:

1. Peter Kriš­to­fo­vič 

Peter Kriš­to­fo­vič v tejto pred­náške zhr­nul svoje 20-ročné skú­se­nosti v oblasti manaž­mentu, osob­ného roz­voja, vede­nia a biz­nisu. Hovorí o svo­jich začiat­koch v pod­ni­kaní, o tom ako pra­co­vať so svo­jou mys­ľou, prečo je dôle­žité učiť sa na vlast­ných chy­bách, čo odde­ľuje úspeš­ných ľudí od neús­peš­ných, ale pre­dov­šet­kým odha­ľuje svoju životnú filo­zo­fiu slova ÚSPECH.

2. Jakub Pta­čin

Naj­väč­šia nakla­dačka, akú som zažil za 11 minút. Dokonca som mal tú česť zúčast­niť sa tejto pred­nášky na TEDxB­ra­ti­slava aj osobne. Od toho momentu je talk Jakuba Pta­čina jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších v mojej video kniž­nici. Vo svo­jej pred­náške hovorí o tom, ako si za 5 rokov doká­žeme Slo­ven­sko zme­niť sami. Uka­zuje, aký má postoj k našej kra­jine, k maji­te­ľom reštau­rá­cií, k suse­dom či k archi­tek­tom. Koľko potles­kov zís­kal od pub­lika za 11 minút som spo­čí­tať nesti­hol, ale stan­ding ova­tion si pamä­tám veľmi dobe.

3. Marián Kuffa

Pozrite si talk na Fóre inšpi­ra­tív­nych myš­lie­nok, ktoré má do dneš­ného dňa viac ako 140 000 zhliad­nutí. Ja osobne som ho videl určite mini­málne 10x. Vďaka tomuto videu som sa inšpi­ro­val a počas uply­nu­lého roka som sa roz­ho­dol nav­ští­viť na nie­koľko dni Žakovce a pozrieť si prácu Marián Kuffu na vlastné oči. Bol som dot­knutý, inšpi­ro­vaný a usved­čený z toho, ako vytrvalo tento člo­vek kráča za svo­jou víziou.

4. Logan LaP­lante

Tento 13-násť ročný chla­pec z Nevady ana­ly­zuje škol­ský vzde­lá­vací sys­tém. Zamýšľa sa nad spô­so­bom uče­nia a pri­náša nie­koľko veľmi prak­tic­kých tipov, ako hack­núť vlastný seba­roz­voj.,

5. Peter Hodák

Nie je na škodu zamys­lieť sa ešte pred tým, než sa nie­kde zamest­náte. Alebo o tom, prečo sa oplatí pod­ni­kať a ísť proti múru. Peter Hodák je tvorca myš­lienky, ktorá sa stala kré­dom môjho istého život­ného obdo­bia: „Pra­cuj na sebe, kým sa ostatní zabá­vajú, zabá­vať sa budeš, keď ostatní na sebe len začnú makať.”

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)