5 naj­lep­ších pred­ná­šok o biz­ni­se, osob­nom roz­vo­ji a posto­ji k živo­tu

Jaroslav Dodok / 9. októbra 2016 / Lifehacking

Dnes som si pre teba pri­pra­vil 5 mojich najob­ľú­be­nej­ších videí. Majú pre mňa nevy­čís­li­teľ­nú hod­no­tu, pre­to­že ma nie len inšpi­ro­va­li, ale dokon­ca ma pod­nie­ti­li k tomu, aby som začal pod­ni­kať, veno­vať sa osob­né­mu roz­vo­ju a neus­tá­le sa zamýš­ľať nad tým, čo je zmys­lom živo­ta.

Tak­tiež ma tie­to pred­náš­ky pri­vied­li k tomu, aby som zme­nil nie­koľ­ko svo­jich hlbo­ko zako­re­ne­ných posto­jov. Všet­kých 5 tal­kov, kto­ré som vybral, pova­žu­jem za nad­ča­so­vé. Kaž­dé z tých­to videí som videl nie­koľ­ko­krát, vystú­pe­nie Mariá­na Kuf­fu mini­mál­ne 10x a Pet­ra Kriš­to­fo­vi­ča si púš­ťam kaž­dé dva mesia­ce. To je vlast­ne aj samot­ný návod ako “pou­ží­vať” tie­to videá.

Nie sú len o inšpi­rá­cii. Ja osob­ne som v nich našiel veľ­mi veľa kľú­čo­vých prin­cí­pov. Pre­to odpo­rú­čam nasle­du­jú­ce videá sle­do­vať s perom v ruke a poznám­ko­vým blo­kom.

Už len zdô­raz­ním, že nej­de o 5 naj­lep­ších videí na tom­to sve­te. Ide o môj sub­jek­tív­ny výber. Pre­to bez ďal­ších zby­toč­ných slov, nech sa páči:

1. Peter Kriš­to­fo­vič 

Peter Kriš­to­fo­vič v tej­to pred­náš­ke zhr­nul svo­je 20-roč­né skú­se­nos­ti v oblas­ti manaž­men­tu, osob­né­ho roz­vo­ja, vede­nia a biz­ni­su. Hovo­rí o svo­jich začiat­koch v pod­ni­ka­ní, o tom ako pra­co­vať so svo­jou mys­ľou, pre­čo je dôle­ži­té učiť sa na vlast­ných chy­bách, čo odde­ľu­je úspeš­ných ľudí od neús­peš­ných, ale pre­dov­šet­kým odha­ľu­je svo­ju život­nú filo­zo­fiu slo­va ÚSPECH.

2. Jakub Pta­čin

Naj­väč­šia nakla­dač­ka, akú som zažil za 11 minút. Dokon­ca som mal tú česť zúčast­niť sa tej­to pred­náš­ky na TEDxB­ra­ti­sla­va aj osob­ne. Od toho momen­tu je talk Jaku­ba Pta­či­na jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších v mojej video kniž­ni­ci. Vo svo­jej pred­náš­ke hovo­rí o tom, ako si za 5 rokov doká­že­me Slo­ven­sko zme­niť sami. Uka­zu­je, aký má postoj k našej kra­ji­ne, k maji­te­ľom reštau­rá­cií, k suse­dom či k archi­tek­tom. Koľ­ko potles­kov zís­kal od pub­li­ka za 11 minút som spo­čí­tať nesti­hol, ale stan­ding ova­ti­on si pamä­tám veľ­mi dobe.

3. Marián Kuf­fa

Pozri­te si talk na Fóre inšpi­ra­tív­nych myš­lie­nok, kto­ré má do dneš­né­ho dňa viac ako 140 000 zhliad­nu­tí. Ja osob­ne som ho videl urči­te mini­mál­ne 10x. Vďa­ka tomu­to videu som sa inšpi­ro­val a počas uply­nu­lé­ho roka som sa roz­ho­dol nav­ští­viť na nie­koľ­ko dni Žakov­ce a pozrieť si prá­cu Marián Kuf­fu na vlast­né oči. Bol som dot­knu­tý, inšpi­ro­va­ný a usved­če­ný z toho, ako vytrva­lo ten­to člo­vek krá­ča za svo­jou vízi­ou.

4. Logan LaP­lan­te

Ten­to 13-násť roč­ný chla­pec z Neva­dy ana­ly­zu­je škol­ský vzde­lá­va­cí sys­tém. Zamýš­ľa sa nad spô­so­bom uče­nia a pri­ná­ša nie­koľ­ko veľ­mi prak­tic­kých tipov, ako hack­núť vlast­ný seba­roz­voj.,

5. Peter Hodák

Nie je na ško­du zamys­lieť sa ešte pred tým, než sa nie­kde zamest­ná­te. Ale­bo o tom, pre­čo sa opla­tí pod­ni­kať a ísť pro­ti múru. Peter Hodák je tvor­ca myš­lien­ky, kto­rá sa sta­la kré­dom môj­ho isté­ho život­né­ho obdo­bia: „Pra­cuj na sebe, kým sa ostat­ní zabá­va­jú, zabá­vať sa budeš, keď ostat­ní na sebe len začnú makať.”

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)