5 slo­ven­ských štu­den­tov, ktorí majú pred sebou veľkú budúc­nosť

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2016 / Business

Spája ich cie­ľa­ve­do­mosť, odvážne vízie a chuť uro­biť niečo nekon­venčné. Už dnes stihli absol­vo­vať stáže na tých naj­zná­mej­ších tech mies­tach, štu­dujú na top sve­to­vých uni­ver­zi­tách a pris­peli do vedy a tech­niky objavmi, na kto­rých budú sta­vať aj ich nasle­dov­níci. A sú záro­veň dôka­zom toho, že veľké veci sa dajú doká­zať rov­nako zo zahra­ni­čia, ako aj z domova. 

Mar­tin Ferianc – inži­nier­stvo a úsporná ener­ge­tika

Momen­tálne je štu­den­tom Impe­rial Col­lege v Lon­dýne. Ešte pred­tým, počas štú­dia na slo­ven­skom IB prog­rame, vymys­lel pro­jekt, ktorý sa zaobe­ral reku­pe­rá­ciou vzdu­chu – recyk­lá­ciou tep­lého a stu­de­ného vzdu­chu s mini­mál­nym pou­ži­tím ďal­ších ener­gií.

Vidina úspor­ného života uspela aj na zahra­nič­ných súťa­žiach. Dnes roz­mýšľa, ako výrobu kom­pakt­ného reku­pe­rač­ného zaria­de­nia masovo roz­ší­riť do našich domác­ností a pohráva sa aj s myš­lien­kou star­tupu. Okrem nároč­ného štú­dia inži­nier­stva sa rád venuje športu, číta­niu kníh, uče­niu jazy­kov a rôz­nym pra­cov­ným stá­žam.

Screen Shot 2016-05-16 at 13.20.48

Peter Ondrúška – robo­tika a umelá inte­li­gen­cia

Začí­nal na Kar­lo­vej uni­ver­zite, no po stáži v Sili­con Val­ley sa roz­ho­dol dokon­čiť magis­tra na Oxforde. Práve tam obja­vil svoju vášeň pre robo­tiku, ktorá ho nepres­táva fas­ci­no­vať. Momen­tálne sa venuje vývoju auto­nóm­nych robo­tov, ktorí by doká­zali bez­pečne šofé­ro­vať autá, využi­tiu neuró­no­vých sietí v robo­tike alebo jed­no­du­cho vdýc­hnu­tiu (ume­lej) inte­li­gen­cie do bež­ných robo­tic­kých zaria­dení.

Napriek tem­ným náme­tom sci-fi fil­mov uis­ťuje, že umelá inte­li­gen­cia ešte dlho nedo­siahne úro­veň nebez­peč­nej auto­nó­mie, pred kto­rou nás filmy a knihy stra­šia. Dodnes už sti­hol absol­vo­vať stáže vo Face­bo­oku, Google, Mic­ro­softe či Sili­con Val­ley. Vo voľ­nom čase uni­ver­zitu repre­zen­tuje v spo­lo­čen­ských tan­coch.

Screen Shot 2016-05-16 at 13.11.32

Micha­ela Brch­ne­lová – astro­fy­zika a letecké inži­nier­stvo

Miš­kin pre­lo­mový objav jej pri­nie­sol mnoho sve­to­vých oce­není a dostal ju naprí­klad aj do záku­tia CERN-u, kde by neskôr chcela aj stá­žo­vať. V skratke objas­nila spek­trum ener­gií, reps. vyso­ko­ener­ge­tic­kých koz­mic­kých lúčov, s kto­rým si vedci neve­deli cel­kom rady. Pomo­cou skú­ma­nia objas­nila, že tajom­stvo urých­ľo­va­nia ich čas­tíc sa skrýva vo vybuc­hnu­tých super­no­vách, teda hviez­dach.

Po tomto vysoko teore­tic­kom zábere momen­tálne štu­duje letecké inži­nier­stvo na Tech­nic­kej uni­ver­zite v Delfte (Holan­sko), ktoré, ako sama pri­znáva, dá poriadne zabrať. Ešte pred­tým cho­dila na IB prog­ram na Spo­je­nej škole Novoh­rad­skej v Bra­ti­slave. Popri štú­diu pra­cuje naprí­klad na 3D tlači kovov v mik­ro­koz­mic­kých pod­mien­kach alebo sa anga­žuje v pro­jek­toch pre Slo­ven­skú orga­ni­zá­ciu pre ves­mírne akti­vity.

Tycho_image_subtraction

Emí­lia Pet­rí­ková – bio­me­di­cína

Začí­nala v ban­sko­bys­tric­kom pane­láku, kde ako stre­doš­ko­láčka skú­mala úči­nok zinku na fazule. A neskôr, už v rámci vyso­koš­kol­ského štú­dia, sle­do­vala úči­nok aspi­rínu na mela­nómy v labá­koch v Brne. Pozi­tívne výsledky jej pri­niesli pozor­nosť sve­to­vých kapa­cít a miesto na Mayo Cli­nic, jed­nej z naj­lep­ších kli­ník v Ame­rike, kam sa dostala dokonca dva­krát.

Práve Ame­rika totiž v rámci medi­cín­skeho výskumu vedie na celo­sve­to­vej úrovni. Naj­skôr skú­mala liečbu moz­go­vých nádo­rov pomo­cou imu­no­te­ra­pie, potom na tej istej diag­nóze pra­co­vala pomo­cou zobra­zo­va­cích tech­no­ló­gií mag­ne­tic­kej rezo­nan­cie. V budúc­nosti by rada pra­co­vala nie­len v labáku, ale aj na kli­nike. Práve preto vyme­nila štú­dium mole­ku­lár­nej bio­ló­gie v Bra­ti­slave za medi­cínu v Prahe.

ttttttP10309211-e14564274178621

Jozef Marko – infor­ma­tika

Výhra na infor­ma­tic­kej olym­piáde v Syd­ney v roku 2013 mu okrem prvého miesta vyniesla aj stáž v Google. Neskôr zare­zá­val aj vo Face­bo­oku, kde si ho ako stá­žistu poriadne roz­maz­ná­vali. Okrem stret­nu­tia s Mar­kom Zuc­ker­ber­gom si domov pri­nie­sol aj záľubu pre open-space co-wor­king a rôzne zábavné team-buil­din­gové akti­vity.

Stál naprí­klad aj pri vzniku apli­ká­cie, ktorá pred­chá­dzala Face­book Mes­sen­ger. A to všetko sti­hol ešte počas baka­lára na infor­ma­tic­kej fakulte Masa­ry­ko­vej Uni­ver­zity v Brne. Je jeden z mno­hých dôka­zov toho, že na Slo­ven­sku máme zlatú baňu info­ma­ti­kov, ako aj toho, že medzi sve­to­vých tech ťahú­ňov sa dá dostať aj z miest­nych uni­ver­zít.

11824219_1108615319167273_149744558_n

zdroj foto­gra­fií: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)