5 slo­ven­ských štu­den­tov, kto­rí majú pred sebou veľ­kú budúc­nosť

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2016 / Business

Spá­ja ich cie­ľa­ve­do­mosť, odváž­ne vízie a chuť uro­biť nie­čo nekon­venč­né. Už dnes stih­li absol­vo­vať stá­že na tých naj­zná­mej­ších tech mies­tach, štu­du­jú na top sve­to­vých uni­ver­zi­tách a pris­pe­li do vedy a tech­ni­ky objav­mi, na kto­rých budú sta­vať aj ich nasle­dov­ní­ci. A sú záro­veň dôka­zom toho, že veľ­ké veci sa dajú doká­zať rov­na­ko zo zahra­ni­čia, ako aj z domo­va.

Mar­tin Ferianc – inži­nier­stvo a úspor­ná ener­ge­ti­ka

Momen­tál­ne je štu­den­tom Impe­rial Col­le­ge v Lon­dý­ne. Ešte pred­tým, počas štú­dia na slo­ven­skom IB prog­ra­me, vymys­lel pro­jekt, kto­rý sa zaobe­ral reku­pe­rá­ci­ou vzdu­chu – recyk­lá­ci­ou tep­lé­ho a stu­de­né­ho vzdu­chu s mini­mál­nym pou­ži­tím ďal­ších ener­gií.

Vidi­na úspor­né­ho živo­ta uspe­la aj na zahra­nič­ných súťa­žiach. Dnes roz­mýš­ľa, ako výro­bu kom­pakt­né­ho reku­pe­rač­né­ho zaria­de­nia maso­vo roz­ší­riť do našich domác­nos­tí a pohrá­va sa aj s myš­lien­kou star­tu­pu. Okrem nároč­né­ho štú­dia inži­nier­stva sa rád venu­je špor­tu, číta­niu kníh, uče­niu jazy­kov a rôz­nym pra­cov­ným stá­žam.

Screen Shot 2016-05-16 at 13.20.48

Peter Ondrúš­ka – robo­ti­ka a ume­lá inte­li­gen­cia

Začí­nal na Kar­lo­vej uni­ver­zi­te, no po stá­ži v Sili­con Val­ley sa roz­ho­dol dokon­čiť magis­tra na Oxfor­de. Prá­ve tam obja­vil svo­ju vášeň pre robo­ti­ku, kto­rá ho nepres­tá­va fas­ci­no­vať. Momen­tál­ne sa venu­je vývo­ju auto­nóm­nych robo­tov, kto­rí by doká­za­li bez­peč­ne šofé­ro­vať autá, využi­tiu neuró­no­vých sie­tí v robo­ti­ke ale­bo jed­no­du­cho vdýc­hnu­tiu (ume­lej) inte­li­gen­cie do bež­ných robo­tic­kých zaria­de­ní.

Napriek tem­ným náme­tom sci-fi fil­mov uis­ťu­je, že ume­lá inte­li­gen­cia ešte dlho nedo­siah­ne úro­veň nebez­peč­nej auto­nó­mie, pred kto­rou nás fil­my a kni­hy stra­šia. Dodnes už sti­hol absol­vo­vať stá­že vo Face­bo­oku, Goog­le, Mic­ro­sof­te či Sili­con Val­ley. Vo voľ­nom čase uni­ver­zi­tu repre­zen­tu­je v spo­lo­čen­ských tan­coch.

Screen Shot 2016-05-16 at 13.11.32

Micha­e­la Brch­ne­lo­vá – astro­fy­zi­ka a letec­ké inži­nier­stvo

Miš­kin pre­lo­mo­vý objav jej pri­nie­sol mno­ho sve­to­vých oce­ne­ní a dostal ju naprí­klad aj do záku­tia CERN-u, kde by neskôr chce­la aj stá­žo­vať. V skrat­ke objas­ni­la spek­trum ener­gií, reps. vyso­ko­ener­ge­tic­kých koz­mic­kých lúčov, s kto­rým si ved­ci neve­de­li cel­kom rady. Pomo­cou skú­ma­nia objas­ni­la, že tajom­stvo urých­ľo­va­nia ich čas­tíc sa skrý­va vo vybuc­hnu­tých super­no­vách, teda hviez­dach.

Po tom­to vyso­ko teore­tic­kom zábe­re momen­tál­ne štu­du­je letec­ké inži­nier­stvo na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Delf­te (Holan­sko), kto­ré, ako sama pri­zná­va, dá poriad­ne zabrať. Ešte pred­tým cho­di­la na IB prog­ram na Spo­je­nej ško­le Novoh­rad­skej v Bra­ti­sla­ve. Pop­ri štú­diu pra­cu­je naprí­klad na 3D tla­či kovov v mik­ro­koz­mic­kých pod­mien­kach ale­bo sa anga­žu­je v pro­jek­toch pre Slo­ven­skú orga­ni­zá­ciu pre ves­mír­ne akti­vi­ty.

Tycho_image_subtraction

Emí­lia Pet­rí­ko­vá – bio­me­di­cí­na

Začí­na­la v ban­sko­bys­tric­kom pane­lá­ku, kde ako stre­doš­ko­láč­ka skú­ma­la úči­nok zin­ku na fazu­le. A neskôr, už v rám­ci vyso­koš­kol­ské­ho štú­dia, sle­do­va­la úči­nok aspi­rí­nu na mela­nó­my v labá­koch v Brne. Pozi­tív­ne výsled­ky jej pri­nies­li pozor­nosť sve­to­vých kapa­cít a mies­to na Mayo Cli­nic, jed­nej z naj­lep­ších kli­ník v Ame­ri­ke, kam sa dosta­la dokon­ca dva­krát.

Prá­ve Ame­ri­ka totiž v rám­ci medi­cín­ske­ho výsku­mu vedie na celo­sve­to­vej úrov­ni. Naj­skôr skú­ma­la lieč­bu moz­go­vých nádo­rov pomo­cou imu­no­te­ra­pie, potom na tej istej diag­nó­ze pra­co­va­la pomo­cou zobra­zo­va­cích tech­no­ló­gií mag­ne­tic­kej rezo­nan­cie. V budúc­nos­ti by rada pra­co­va­la nie­len v labá­ku, ale aj na kli­ni­ke. Prá­ve pre­to vyme­ni­la štú­dium mole­ku­lár­nej bio­ló­gie v Bra­ti­sla­ve za medi­cí­nu v Pra­he.

ttttttP10309211-e14564274178621

Jozef Mar­ko – infor­ma­ti­ka

Výhra na infor­ma­tic­kej olym­piá­de v Syd­ney v roku 2013 mu okrem prvé­ho mies­ta vynies­la aj stáž v Goog­le. Neskôr zare­zá­val aj vo Face­bo­oku, kde si ho ako stá­žis­tu poriad­ne roz­maz­ná­va­li. Okrem stret­nu­tia s Mar­kom Zuc­ker­ber­gom si domov pri­nie­sol aj záľu­bu pre open-spa­ce co-wor­king a rôz­ne zábav­né team-buil­din­go­vé akti­vi­ty.

Stál naprí­klad aj pri vzni­ku apli­ká­cie, kto­rá pred­chá­dza­la Face­bo­ok Mes­sen­ger. A to všet­ko sti­hol ešte počas baka­lá­ra na infor­ma­tic­kej fakul­te Masa­ry­ko­vej Uni­ver­zi­ty v Brne. Je jeden z mno­hých dôka­zov toho, že na Slo­ven­sku máme zla­tú baňu info­ma­ti­kov, ako aj toho, že medzi sve­to­vých tech ťahú­ňov sa dá dostať aj z miest­nych uni­ver­zít.

11824219_1108615319167273_149744558_n

zdroj foto­gra­fií: archív star­ti­tup

Pridať komentár (0)