5 spô­so­bov, kto­rými môžeš bojo­vať so stre­som

Henrieta Balázsová / 4. november 2016 / Tools a produktivita

Všetci vieme, že život v strese môže mať ťažké emo­ci­onálne a fyzi­olo­gické následky. Úspešní ľudia mu však čeliť dokážu. Ako?

Oča­ká­vaj zmenu a buď na ňu pri­pra­vený

Pre­dov­šet­kým vo svete biz­nisu sa všetko mení závrat­nou rých­los­ťou. To, čo bolo dnes, už zaj­tra môže byť úplne inak. Väč­šina naozaj úspeš­ných ľudí sa nie­kedy ocitla úplne na dne, ostali bez práce, alebo ich spo­loč­nosť pre­chá­dzala naozaj ťaž­kými časmi. Sú si však vedomí toho, že musia byť psy­chicky pri­pra­vení aj na nega­tívne zmeny. Úspech nespo­číva len v dosa­ho­vaní cie­ľov, ale pre­dov­šet­kým v schop­nosti doká­zať sa odra­ziť odo dna. Neho­vo­riac o tom, že nie­kedy sa na prvý pohľad nega­tívna zmena môže v koneč­nom dôsledku uká­zať ako pozi­tívna. Buď teda otvo­rení kaž­dej a prijmi ju ako výzvu.

img_5019

Zdroj: huffingtonpost.com

Sústreď sa na svoje mož­nosti, nie obme­dze­nia

To, že neus­tále budeš rie­šiť, čo všetko ťa obme­dzuje, ti úspech nikdy nepri­ne­sie. Nie je ťažké vidieť pre­kážky, no je darom vedieť, ako ich zdo­lať. Tento dar v sebe máš aj ty, preto ho nevá­haj využiť. Začni sa sústre­diť na veci, ktoré môžeš uro­biť už dnes. Stre­so­va­nie sa vecami, ktoré aj tak nedo­ká­žeš ovplyv­niť, je len plyt­va­nie tvo­jím časom.

Zmeň nie­ktoré vzorce svojho pre­mýš­ľa­nia

Možno si ani neuve­do­mu­ješ, koľko auto­ma­ti­zo­va­ných vzor­cov sprá­va­nia sa v strese v sebe nosíš. Nie­kedy môžeš na nega­tívne situ­ácie rea­go­vať bez pre­mýš­ľa­nia, auto­ma­ticky – teda vždy rov­na­kým spô­so­bom. Zvy­čajne buď úte­kom, alebo bojom. Toto ale ani zďa­leka nie sú všetky mož­nosti, ktoré máš. Pop­re­mýš­ľaj nad tým, čo ti naozaj pomáha, keď si v strese. Spíš si krátky zoznam a vráť sa k nemu vždy, keď to budeš potre­bo­vať naj­viac.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt be positive people

foto: Good Rela­xa­tion

Iden­ti­fi­kuj a stopni svoje nega­tívne myš­lienky

Úspešní ľudia sa nega­tív­nemu mys­le­niu vyhý­bajú veľ­kým oblú­kom. Čím viac pries­toru venu­ješ vo svo­jej mysli tomu, čo ťa stre­suje, tým väč­šiu silu nabe­rajú tvoje nega­tívne myš­lienky. Aj tak, väč­šina tvo­jich nega­tív­nych myš­lie­nok je naozaj len myš­lien­kami, nie fak­tami. Sám naj­lep­šie vieš, asi koľko % z tvo­jich kata­stro­fic­kých sce­ná­rov sa naplní. Pomôcť ti môže tiež nie­kto, kto má tvoju plnú dôveru a môžeš sa mu s čím­koľ­vek zdô­ve­riť – iný pohľad na vec ti mno­ho­krát môže pomôcť zís­kať úplný nad­hľad.

Pre­mýš­ľaj nad vecami, za ktoré si vďačný

Je doká­zané, že ak si v stre­so­vých situ­áciách začneš pre­mie­tať veci, za ktoré si vďačný, pro­duk­cia stre­so­vého hor­mónu kor­ti­zolu klesne až o 23%. Ďalší výskum hovorí o tom, že ľudia, ktorí denne poďa­kujú za to, čo im v živote robí radosť, sa dlho­dobo tešia dob­rej nálade, ener­gii a menej čas­tým ata­kom úzkosti a stresu. Nevá­haj a napíš si zoznam vecí, za ktoré cítiš vďaku hneď teraz.

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: futurebrand.com

Pridať komentár (0)