6 cha­rak­te­ris­tík pod­ni­ka­teľa, ktoré využije každý

Tatiana Rumanovská. / 6. marca 2016 / Tools a produktivita

Úprimne, koľ­ko­krát si na svoju otázku „Čo by si chcel robiť po škole?“ dostal od zná­mych alebo aj tých menej zná­mych kama­rá­tov odpo­veď „..asi pod­ni­kať“ ? A koľ­ko­krát si sa sám po neús­peš­nom zápočte, či nud­nej a navyše aj zle pla­te­nej bri­gáde roz­ho­dol, že sa v tomto štáte rad­šej uži­víš sám, svo­jim pri­či­ne­ním a nápa­dom?

Či už robíš prácu, ktorú si dostal od šéfa alebo sa pokú­šaš pre­dať sám na trhu plnom vše­ve­dia­cich a skú­se­nos­ťami doslova pre­te­ka­jú­cich jedin­cov, nasle­du­júce riadky ťa môžu pri­viesť k pozna­niu, ako byť sku­točne dobrý a úspešný v tom, čo práve robíš. Nech je to aj len úloha na zaj­trajší povinný semi­nár.

foto: times.com

Pod­ni­ka­te­lia si robia všetko sami

Time mana­ge­ment. Pre prok­ras­ti­ná­to­rov nervy drá­sa­júci pojem. Vieš čo je naj­lep­šie na „práci“ pod­ni­ka­teľa? Že nemá šéfa. A naj­hor­šia? Nemáš šéfa. Všetko si musíš zaria­diť a zor­ga­ni­zo­vať sám. Mar­ke­ting, zákaz­nícky ser­vis, práca s verej­nos­ťou, mee­tingy… Čo si neuro­bíš, nemáš. Aspoň pokým neza­ro­bíš dosta­tok na to, aby si si na to najal svo­jich ľudí. No čo sa za mládí efek­tívne naučíš, v sta­robe akoby si našiel.

Neus­tále pre­mýš­ľajú nad rie­še­ním prob­lému

Pod­ni­ka­te­lia sú stra­té­go­via. Väč­šina ľudí sa neus­tále sťa­žuje na nepriaz­nivé okol­nosti, ktoré sa im v živote odo­hrá­vajú. Ani pod­ni­ka­te­lia nie sú deťmi šťas­teny. Ich recept na úspech ale spo­číva v tom, že pre­mýš­ľajú, ako sa týmto nega­tí­vam v budúc­nosti vyhnúť. Je to jed­no­du­ché, nega­ti­viz­mus nahrá­dzajú opti­miz­mom, čo ich v koneč­nom dôsledku moti­vuje k ešte väč­ším výsled­kom.

"Ako vyriešim problém?"

foto: nyt.com

Rad­šej práca ako „zábava“

Ako pove­dal Samuel Gol­dwyn „Čím tvr­d­šie pra­cu­jem, tým som šťast­nejší.“ Kaž­do­ví­ken­dové vyse­dá­va­nie po klu­boch ti posun v kari­ér­nej oblasti zrejme nepri­ne­sie. Pod­ni­ka­te­lia to vedia. Už len vízia dosa­ho­va­nia ich cieľa im pri­náša viac uspo­ko­je­nia než drink v bare. No dobre, možno nie. V kaž­dom prí­pade je ale kľú­čová rov­no­váha. Prí­liš veľa práce bez zábavy ťa dove­die k mizé­rií, nad­by­tok nečin­nosti zase k úpadku mysle.

Pod­ni­ka­te­lia len sotva plačú

Byť dob­rým líd­rom a záro­veň emočne roz­la­de­nou tros­kou, to je nemožné. Aby si mohol viesť dru­hých okolo seba, najprv musíš vedieť viesť samého seba. Seba­kon­trola. Pod­ni­ka­te­lia nie sú chlad­nými neľud­skými sochami, len vedia ako ustrá­žiť svoje vnútro. V dôle­ži­tých roz­hod­nu­tiach nemajú osobné emó­cie čo hľa­dať.

Neplač

foto: realsuccess.com

Rešpek­tujú fakt, že sú nie­kedy na mizine

Ak si pre niečo zapá­lený, peniaze nie sú nevy­hnut­nou moti­vá­ciou. Mnohí pod­ni­ka­te­lia vedia, že sta­bilný prí­jem je často krát luxu­som. Je to však spô­sob, ako sa naučiť správne pri­ori­zo­vať, sústre­diť sa len na dôle­žité, to čo naozaj potre­bu­ješ. Oce­níš to hlavne neskôr v otázke finan­cií.

Pri­jí­majú zly­ha­nia

Ľudia sú nasta­vení zúfalo sa vyhý­bať všet­kým chy­bám, pádom. Pre pod­ni­ka­te­ľov je to však len uhoľ pohľadu. A padajú často, možno čas­tej­šie než ty, ja, my všetci. Veria totiž, že zly­ha­nie ich posúva bliž­šie k úspe­chu. Prečo by sa mali báť pochy­be­nia, keď ich môže tak veľa naučiť? Pod­ni­kať zna­mená mať ambí­cie. Keď máš ambí­ciu, si vytrvalý na svo­jej ceste za cie­ľom. No čo je to za vytrva­losť, keď ťa odradí hneď prvý pád?

foto: entrepreneur.com

Zdroj: elitedaily.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sfc.com

Pridať komentár (0)