7 zau­jí­ma­vých fak­tov, ktoré doka­zujú, že Holand­sko je kra­jina budúc­nosti

interez.sk / 23. novembra 2016 / Zaujímavosti

Holand­sko nie je iba Amster­dam, mari­hu­ana či tuli­pány.

O Holand­sku už každý z nás niečo počul. Kra­jina tuli­pá­nov či veret­ných mly­nov, kde je lega­li­zo­vaná mari­hu­ana, však skrýva omnoho viac. Ich pro­jekty a rie­še­nia neohú­rili svet iba v minu­losti. Holand­sko aj naďa­lej pokra­čuje vo vývoji a v tejto chvíli sa radí medzi pop­redné kra­jiny sveta v rôz­nych oblas­tiach. A jed­no­značne je to jedna z naje­ko­lo­gic­kej­ších kra­jín sveta. Tieto fakty ťa o tom pre­sved­čia.

Je to jediná kra­jina, v kto­rej nenáj­dete ani jedno opus­tené domáce zviera

Pixabay
Pixa­bay

Holand­sko nedávno ofi­ciálne potvr­dilo, že v kra­jine už neexis­tujú žiadni bez­do­movci z ríše domá­cich zvie­rat. Vláde sa to poda­rilo spra­viť bez toho, aby aké­koľ­vek zviera prišlo o svoj život. Prí­slušné orgány vytvo­rili prí­sne zákony proti týra­niam zvie­rat, v snahe zabez­pe­čiť práva psom a iným domá­cim zvie­ra­tám.

Ako prvá kra­jina sveta vytvo­rili solárnu cyk­lo­trasu

inhabitat.com
inhabitat.com

Pro­jekt s náz­vom Sola­Road je výsled­kom spo­lu­práce medzi vlá­dou, súkrom­ným sek­to­rom a aka­de­mic­kou obcou. Prvá časť cesty bola otvo­rená v roku 2015 a jej dĺžka bola vtedy len 100 met­rov, no napriek tomu to bol obrov­ský pre­lom v kon­štruk­cii ciest budúc­nosti. Hlav­nou myš­lien­kou tohto pro­jektu je, že solárna ener­gia z ciest bude môcť slú­žiť na osvet­le­nie ulíc, a dobí­ja­nie elek­tric­kých vozi­diel. Dnes sa takáto cyk­lo­trasa nachá­dza už aj v Poľ­sku.

Dobí­ja­cie miesta pre autá na elek­trický pohon sú umiest­nené do vzdia­le­nosti 50 met­rov od seba

kasto
kasto

Jed­nou zo sil­ných strá­nok Holand­ska je ich udr­ža­teľný dopravný sys­tém. Časté dobí­ja­cie sta­nice sú sna­hou zní­žiť počet vozi­diel na ces­tách, ktoré tak ško­dia nášmu život­nému pro­stre­diu.

V Holand­sku je mesto, kde na aute nejazdí nikto

Pixabay
Pixa­bay

Holand­ské mesto Hou­ten je pova­žo­vané za naj­bez­peč­nej­šie miesto na svete. Na začiatku roku 1980 sa roz­hodlo až 4-tisíc oby­va­te­ľov tohto mesta, že začne jaz­diť na bicykli namiesto áut. Postu­pom času si na to zvykli všetci obča­nia.

Úrady majú v pláne zaká­zať pre­daj áut na ben­zín či naftu

googleado.com
googleado.com

Záži­hové a vzne­tové auto­mo­bily nebudú v tejto kra­jine k dis­po­zí­cii už v roku 2025. Maji­te­lia, ktorí vlast­nia elek­tro­mo­bily či iné alter­na­tívy auto­mo­bi­lov, nemu­sia pla­tiť daň z moto­ro­vých vozi­diel. Tieto opat­re­nia spra­vili tieto autá lac­nej­šie až o 15-tisíc eur.

Holand­sko muselo zavrieť nie­ktoré svoje väze­nia

Pixabay
Pixa­bay

Pýtaš sa prečo? Pre­tože v kra­jine nie je toľko kri­mi­nál­ni­kov. Už dáv­nej­šie pri­jala vláda opat­re­nia k zní­že­niu kri­mi­na­lity v kra­jine a výsledky sa dosta­vili. Do roku 2009 bolo v kra­jine zatvo­re­ných až 19 väz­níc, vzhľa­dom na nedos­ta­tok väz­ňov. Podľa posled­ných zis­tení je počet väz­ňov na 100-tisíc oby­va­te­ľov oby­va­te­ľov iba 163 kri­mi­nál­ni­kov. Je to viac než o polo­vicu menej, ako naprí­klad v Bra­zí­lii.

V Holand­sku exis­tujú takz­vané EKO­dukty

Pinterest
Pin­te­rest

Ďal­ším skve­lým kro­kom vlády bolo vytvo­re­nie EKO­duk­tov, ktoré majú za úlohu ochra­ňo­vať voľne žijúce živo­čí­chy. Sú navr­hnuté a vyro­bené tak, aby mohli zvie­ratá bez akých­koľ­vek násled­kov prejsť cez frek­ven­to­vané diaľ­nice či cesty z jed­ného lesa do dru­hého.

Súhla­síš s nami, že týmto sme­rom by sa mali ube­rať všetky kra­jiny, mini­málne v Európe?

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Pra­covní a au pair pobyt

Pridať komentár (0)