8 dôvodov, ktoré ti bránia v osobnom raste

Denisa Patáková / 14. decembra 2017 / Lifehacking

  • Na ceste za úspe­chom sa mno­ho­krát stret­neš s rôz­nymi pre­káž­kami
  • Pre­ta­viť sny do re­a­lity nie je vždy jed­no­du­ché
  • Ak sa však ne­vzdáš, si na naj­lep­šej ceste k ich spl­ne­niu
zdroj: unsplash.com / Justin Luebke
  • Na ceste za úspe­chom sa mno­ho­krát stret­neš s rôz­nymi pre­káž­kami
  • Pre­ta­viť sny do re­a­lity nie je vždy jed­no­du­ché
  • Ak sa však ne­vzdáš, si na naj­lep­šej ceste k ich spl­ne­niu

Ži­vot nám po­núka ne­spo­četné množ­stvo mož­ností na se­ba­re­a­li­zá­ciu. Znie to tak jed­no­du­cho, a predsa máš po­cit, že sa už ne­jaké to ob­do­bie to­číš v blud­nom kruhu? Ur­čite v tom nie si sám. Zau­jí­mavé je, že každý z nás si dobre uve­do­muje, čo by ho uro­bilo šťast­ným, ako by mal zme­niť svoj ži­vot, keď chce zdrav­šie fun­go­vať, alebo čo by do­po­mohlo k jeho osob­nost­nému rastu. A na­priek tomu, že často o svo­jich plá­noch  a snoch roz­prá­vame, kade cho­díme, naše úvahy sa akosi ne­pre­ta­vujú do re­a­lity. Čím to je?

Tu sú naj­čas­tej­šie pre­kážky, s kto­rými sa ľu­dia stre­tá­vajú – ak sa v nich náj­deš, je na­čase ich pre­ko­nať!

1. Máš pred­sudky

Chceš sa do nie­čoho pus­tiť, ale máš po­cit, že o tom ešte ne­máš do­sta­tok in­for­má­cií? Ur­čite máš po­cit, že po­kiaľ do nie­čoho ideš, mu­síš o tom ve­dieť všetko. A presne to je prob­lém. Mô­žeš sa ve­no­vať štu­do­va­niu kníh a od­bor­ných člán­kov tak dlho, ako je to možné, av­šak treba si uve­do­miť, že in­for­má­cie a sa­motná re­a­li­zá­cia môžu byť o nie­čom cel­kom inom. Nie­kedy je lep­šie ve­dieť me­nej. As­poň ti ne­hro­zia žiadne pr­vo­plá­nové pred­sudky.

2. Su­žuje ťa strach

Toto je asi naj­čas­tejší pô­vodca toho, že mnoho ľudí sa zmieta v ne­is­tote a kla­die si otázku „čo ak?“. Tu platí asi len jedno zá­kladné pra­vidlo: ne­skú­siš – ne­zis­tíš. Väč­šina z nás síce pre­mýšľa nad tým, čo by chceli do­siah­nuť, av­šak často sa orien­tu­jeme pri­márne na to, ako sa niečo nedá, než by sme rie­šili to, ako by sa to predsa len dalo. Nie je to len strach z toho, že sa niečo ne­po­darí a ne­bude to fun­go­vať, ale rie­šime aj to, čo si o nás oko­lie po­myslí a ako bude na náš prí­padný nez­dar re­a­go­vať.

Pa­mä­taj, že ty si sám sebe pá­nom a myš­lienky na mienku os­tat­ných ťa len zby­točne vy­čer­pá­vajú. Na svete ne­exis­tuje člo­vek, ktorý by ni­kdy ne­po­cí­til strach. A preto sa za­me­raj je­dine na seba a ko­naj tak, aby si ty bol so se­bou spo­kojný. Ne­do­voľ, aby ťa strach úplne ovlá­dol. Ak uro­bíš prvý krok, na­po­kon bu­deš šťastný, že sa ti po­da­rilo cez to všetko pre­niesť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: unsp­lash.com / Os­car Keys

3. Si per­fek­ci­onista

Ni­kto nie je do­ko­nalý a pri do­sa­ho­vaní vlast­ných cie­ľov to platí dvoj­ná­sobne. Každý nie­kde za­čí­nal, preto aj ty mu­síš rá­tať s tým, že sa na ceste za úspe­chom ne­vyh­neš ob­čas­ným pre­káž­kam a nez­da­rom. Tieto však mu­síš vní­mať ako niečo, čo ťa do­káže po­sú­vať vpred. Ne­zá­leží na tom, či si už hneď v úvode zví­ťa­zil. Na­ďa­lej sa mô­žeš po­kú­šať do­siah­nuť as­poň kú­sok do­ko­na­losti pri re­a­li­zá­cii vecí, na kto­rých ti zá­leží. Ak by si len ne­činne ča­kal na to, kedy sa bu­deš cí­tiť úplne pri­pra­vený, mohlo by sa stať, že by ti to trvalo celú več­nosť.

4. Po­rov­ná­vaš sa s inými

Mať nie­koho, kto je tvo­jou in­špi­rá­ciou, ne­musí byť vô­bec zlé. Mu­síš si však dať po­zor, aby si sa s ním jed­ného dňa ne­za­čal po­rov­ná­vať. Každý z nás je je­di­nečný a mohlo by to viesť k po­ci­tom me­nej­cen­nosti. V tomto ohľade platí jed­no­du­chá rada – snaž sa dať viac, než sám do­stá­vaš. Ak sa ti to po­darí, zmení to tvoj ži­vot k lep­šiemu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: unsp­lash.com / Har­jan Pam­budi

5. Uvia­zol si v ste­re­otype

Asi každý z nás po­cíti z času na čas ur­čitú ru­tinu, ktorá nás síce nudí, ale zá­ro­veň aj brzdí v tom, aby sme pod­nikli ne­jaké kroky a uro­bili ži­votné zmeny. Po­znáš ten po­cit, keď práca alebo škola za­berá tak­mer vše­tok tvoj čas a možno ne­máš toľko času na veci, na kto­rých ti zá­leží? Ak áno, je po­cho­pi­teľné, že ča­som na­do­bud­neš po­cit, že ži­vot ti zá­vrat­nou rých­los­ťou uniká po­me­dzi prsty. Je­di­ným vý­cho­dis­kom z tejto si­tu­ácie je to, že sa ti po­darí roz­vr­hnúť svoj čas na­ozaj dobre. Ne­za­budni však, že v tomto ohľade je dô­le­žitá aj dis­cip­lína a ni­kto iný ne­môže pre­vziať za tvoj ži­vot zod­po­ved­nosť.

6. Chýba ti plá­no­va­nie

Ak pat­ríš me­dzi tých, čo by chceli sti­hnúť čo naj­viac vecí, ale ne­jako sa im to ne­darí do­siah­nuť, za­mysli sa nad lep­ším plá­no­va­ním svo­jich ak­ti­vít. Ak si vy­tvo­ríš svoj vlastný sys­tém, eli­mi­nu­ješ ne­čin­nosť a zba­víš sa po­chyb­ností. Mať jasno v tom, čo a kedy máš uro­biť je dô­le­žité v do­sa­ho­vaní tvo­jich cie­ľov. Ne­bu­deš sa už viac mu­sieť za­mýš­ľať nad tým, čo je po­trebné uro­biť, ale jed­no­du­cho to uro­bíš.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: unsp­lash.com / Thought Ca­ta­log

7. Ča­káš na schvá­le­nie od dru­hých

Skôr ako sa do nie­čoho pus­tíš máš ten­den­ciu rie­šiť, či s tým os­tatní sú­hla­sia? Chyba! Možno sa ti už nie­koľ­ko­krát stalo, že si bol zo svojho úžas­ného plánu úplne uve­le­bený, no na­ko­niec ťa re­ak­cie tvojho oko­lia zne­chu­tili. Ne­za­mie­ňaj si však sch­va­ľo­va­nie tvo­jich plá­nov s hľa­da­ním spät­nej väzby. Tá môže byť na­opak veľmi pros­pešná pre tvoje na­pre­do­va­nie.

8. Rýchlo sa vzdá­vaš

Je fajn mať ur­čité ná­vyky, do­konca sú ľu­dia, kto­rým ani kaž­do­denná ru­tina ne­robí vrásky. Ak sa ti však nie­kedy stane, že ne­spl­níš niečo, čo za nor­mál­nych okol­ností ro­bíš, nejde o ko­niec sveta. Deň alebo týž­deň od­dy­chu ti len pros­peje. Hlavné je, aby si sa ne­vzdal svo­jej myš­lienky, ale po­kra­čo­val v jej re­a­li­zá­cii hneď ako to bude možné.

Zdroj: me­dium.com

Pridať komentár (0)