Pre naj­vyš­šiu pro­duk­ti­vi­tu a ide­ál­ny výkon by tvo­je rána mali vyze­rať tak­to

Henrieta Balázsová / 8. februára 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Pod­ľa pop­red­né­ho psy­cho­ló­ga zaobe­ra­jú­ce­ho sa moti­vá­ci­ou, Rona Fried­ma­na, doká­žu prvé 3 hodi­ny náš­ho dňa výraz­ne ovplyv­niť celý jeho prie­beh. Prá­ve počas nich sme totiž naj­pro­duk­tív­nej­ší.

Ron Fried­man tak potvr­dzu­je mno­hé štú­die hovo­ria­ce o tom, že mozog je po spán­ku oddýc­hnu­tý a zre­ge­ne­ro­va­ný. To je dôvo­dom, pre­čo sme v prie­be­hu troch hodín od pre­bu­de­nia schop­ní dosiah­nuť náš maxi­mál­ny výkon a vyrie­šiť aj tie naj­ná­roč­nej­šie úlo­hy ove­ľa ľah­šie a rých­lej­šie. Samoz­rej­me, je tak­mer nepred­sta­vi­teľ­né vstať a ešte s rozo­spa­tou mys­ľou rie­šiť tie naj­ná­roč­nej­šie úlo­hy. Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako naštar­to­vať svoj deň. Nasle­dov­né dve by si však vyne­chať urči­te nemal.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim morning

foto: favim.com

Raňaj­ky robia deň

Raňaj­ky sú zákla­dom dňa. Vyvá­že­né raňaj­ky obno­vu­jú rezer­vy ener­gie, kto­ré sme spot­re­bo­va­li počas noci. Pomô­žu nám tak zno­vu naštar­to­vať náš meta­bo­liz­mus, pod­po­ria čin­nosť moz­gu, zlep­šia kon­cen­trá­ciu a zabez­pe­čia prí­sun ener­gie. Odbor­ní­ci na výži­vu sa zho­du­jú, že by mali obsa­ho­vať pre­dov­šet­kým veľa biel­ko­vín a vlák­ni­ny.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim breakfast

foto: favim.com

Pre­cíť vďač­nosť za nový deň

Potom, ako si nasý­til svo­je telo, je čas nasý­tiť aj svo­ju dušu. Venuj kaž­dé ráno len 5, či 10 minút ran­nej mod­lit­be ale­bo medi­tá­cii a uvi­díš, že zme­ny na seba nene­cha­jú dlho čakať.

Ako využiť naj­pro­duk­tív­nej­šie 3 hodi­ny tvoj­ho dňa

Pred­po­kla­daj­me, že teraz si už nabu­de­ný a schop­ný fun­go­vať. Zákla­dom úspe­chu je hneď zrá­na „zjesť žabu“, teda spra­viť tú naj­ná­roč­nej­šiu úlo­hu (či už časo­vo ale­bo psy­chic­ky) hneď. O tom, že to fun­gu­je, píšu aj auto­ri ako Brian Tra­cy, Step­hen Covey a mno­hí iní. Celý trik je v tom, že je doká­za­né, že ráno je naša vôľa naj­sil­nej­šia a pro­duk­ti­vi­ta naj­vyš­šia. Čo to zna­me­ná? To, že počas prvých 3 hodín od tvoj­ho pre­bu­de­nia doká­žeš zvlád­nuť svo­je pra­cov­né úlo­hy o polo­vi­cu rých­lej­šie a s ove­ľa men­ší­mi ťaž­kos­ťa­mi. Bola by ško­da nevy­užiť to.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim productive work

foto: mykapp.com

Nene­chaj sa rušiť

Dôle­ži­té je vytvo­riť si pries­tor, počas kto­ré­ho nebu­deš ruše­ný žiad­ny­mi von­kaj­ší­mi vplyv­mi. Potreb­né stret­nu­tia, hovo­ry a mai­ly si odlož na poobe­die, kedy už dochá­dza k pri­ro­dze­né­mu pokle­su pro­duk­ti­vi­ty. A teraz pre nie­kto­rých tá naj­ná­roč­nej­šia časť – áno, počas prvých troch hodín od pre­bu­de­nia sa odpo­rú­ča zabud­núť na Face­bo­ok, Twit­ter, Ins­ta­gram a všet­ky ostat­né app­ky, kto­ré by ťa zby­toč­ne rozp­tý­li­li.

Koľ­ko času ti pri­bud­ne na kon­to?

Na zákla­de výsku­mov sa odha­du­je, že ak budeš robiť všet­ko správ­ne, ten­to spô­sob ti môže týž­den­ne ušet­riť až 20 hodín. Je len na tebe, ako ich využi­ješ. Ideš do toho? My roz­hod­ne áno!

Zdroj: medium.com,

Pridať komentár (0)