Toto sú MUST HAVE apli­ká­cie pre všet­kých, ktorí sa chys­tajú do sveta

Michaela Líšková / 1. februára 2017 / Tools a produktivita

Chys­táš sa na ďaleké cesty či na obchodné stret­nu­tia, dovo­lenku alebo krátky trip? Tieto appky sú roz­hodne niečo, čo ti uľahčí nie len plá­no­va­nie, ale aj samotný pobyt. Skrátka sú MUST HAVE.

Mobilné apli­ká­cie sú kaž­do­den­nou súčas­ťou našich živo­tov. Pomá­hajú nám, zabá­vajú nás a mno­ho­krát sú veci vďaka nim jed­no­duch­šie. To všetko platí aj v prí­pade týchto skve­lých apli­ká­cií, ktoré sú MUST HAVE pre všet­kých ces­to­va­te­ľov. Život môže byť predsa omnoho jed­no­duchší a plá­no­va­nie môže byť ešte väč­šia zábava.

Des­ti­na­ti­ons na Google

Obja­vuj mestá a rezer­vuj si lety s Google.

1-fMaD7rsxSLRyc5UEHJ9Q6w

foto: medium.com

Google je stále viac a viac inte­li­gentný. Ak teraz plá­nu­ješ výlet cez svoj mobilný tele­fón, stačí ti zadať kon­ti­nent či štát, ktorý chceš nav­ští­viť, k tomu pri­dáš slovo “des­ti­na­tion” a Google ti auto­ma­ticky ponúkne zoznamy miest, ktoré budú koreš­pon­do­vať s tvo­jimi záľu­bami. Dokonca sa môžeš vyhnúť pre­pl­ne­ným mies­tam alebo zlému poča­siu. Rov­nako môžeš book­nuť lety či hotely priamo cez Google

Quest Orga­ni­zer

Teraz môžeš na svo­jej ďal­šej ceste ušet­riť.

1-QaDxkCQ4qejPNDSt7OL8Bw

foto: medium.com

Občas môže byť naozaj únavné naplá­no­vať výlet, ktorý obsa­huje via­cero miest, ktoré chceš nav­ští­viť. Táto apli­ká­cia je ako stvo­rená práve na plá­no­va­nie tzv. multi-des­ti­na­tion tri­pov, takže si môžeš užiť náv­števu všet­kých miest, ktoré ťa lákajú. Apli­ká­cia ti pomôže nájsť voľné medzi­pris­tá­tia, ale aj nájsť tie naj­lac­nej­šie ceny.

Trip­nary

Nájdi tie naj­lep­šie miesta, ktoré vyho­vujú tvojmu roz­počtu.

1-vfql3UJZdDMLSCuVatDFiA

foto: medium.com

Super jed­no­du­chá apli­ká­cia. Zadaj slovo, ktoré hľa­dáš (či už letnú dovo­lenku, zimný výlet, domácu party) a rov­nako aj cenu, ktorú si ochotný zapla­tiť. Ak hľa­dáš v dosta­toč­nom pred­stihu, zakaž­dým, keď sa zníži cena tvojho vysní­va­ného iti­ne­ráru, dosta­neš upo­zor­ne­nie. Skvelá apli­ká­cia pre všet­kých, ktorí chcú ces­to­vať lacno záro­veň sa dokážu časovo pris­pô­so­biť.

Travo

Inte­li­gentné plá­no­va­nie výle­tov pre všet­kých biz­ni­sá­kov.

1-Cso9gsHjSpWNOhGiKv0qAw

foto: medium.com

Travo je apli­ká­cia, ktorá pomôže všet­kým, ktorí chcú ušet­riť čas a ener­giu plá­no­va­ním tri­pov za biz­ni­som. Na roz­diel od apli­ká­cií a strá­nok, ktoré sa zame­ria­vajú na naj­niž­šie ceny, Travo sa sústre­ďuje na to, aby ťa na miesto urče­nia dostala včas (ale tiež za výhodnú cenu).

Nomad List Col­lec­ti­ons

Zoznamy tých naj­lep­ších miest na býva­nie a ces­to­va­nie.

1-UwwtlSGCHEBnIvLbri7kqg

foto: medium.com

Skvelé miesto, kde náj­deš tie naj­lep­šie zdroje na prácu aj zábavu. Všetko môžeš pre­hlia­dať v kate­gó­riách, napr. aké ázij­ské mestá sú na život naj­lep­šie, tie naj­bez­peč­nej­šie miesta pre sólo ces­to­va­teľky, naj­lep­šie miesta na zača­tie star­tupu a ďal­šie. Toto je skrátka appka, ktorú si zami­lu­ješ.

Airbnb Live There

Nechoď tam. Ži tam.

1-UgLqJJ9NnESPZ0ybdkB6hA

foto: medium.com

Určite už poznáš skvelú stránku Airbnb (veľmi obľú­benú nie len medzi ces­to­va­teľmi). A teraz pri­chá­dza s vylep­še­nou app­kou, ktorá ti pomôže s hľa­da­ním nie­čoho tichého, rov­nako ako aj pul­zu­jú­ceho živo­tom, bez ohľadu na to, či chceš malý bun­ga­lov alebo rovno celý zámok. Tiež obsa­huje sprie­vod­cov, takže náj­deš jedlo, pitie a zábavu rých­lej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Grabr

Skvelý spô­sob náku­pov a doru­čo­va­nia tovaru.

1--HXNZeIEorBi_jEoY7MkQA

foto: medium.com

Ak sa chys­táš ces­to­vať, okrem míňa­nia môžeš tro­chu aj zaro­biť, nie? Táto apli­ká­cia pôsobí ako zásiel­ková služba. S tým, že doru­čo­va­te­ľom si ty. Alebo kto­koľ­vek iný. Naprí­klad si v New Yorku a chys­táš sa domov cez Lon­dýn s tým, že máš dosta­tok času na pre­stup a nie­kde v Lon­dýne si vyhlia­dol v NYC naj­nov­šie tenisky. Kúpiš a dosta­neš zapla­tené aj za doru­če­nie.

Over­night

Rezer­vuj si pobyt s domá­cimi na poslednú chvíľu.

1-q7mxLFBBVfn8KdfpBveP5g

foto: medium.com

Apli­ká­cia, ktorá sa špe­cia­li­zuje na booko­va­nie na poslednú chvíľu. Hľa­dáš miesto, kde by si rád strá­vil noc a hos­ti­te­lia sa roz­hodnú, či u nich môžeš zostať. Jed­no­du­ché. Účinné.

Plane

Spoj sa s ľuďmi na nových mies­tach.

1-iCHyjyKP1oar9wtRKNFdgg

foto: medium.com

Skvelá apli­ká­cia, ktorá slúži na pre­lo­me­nie ľadov. Kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek. Zadáš otázku a ostatní uží­va­te­lia ti na ňu odpo­ve­dia. Naprí­klad, keď chceš ísť do reštau­rá­cie nie­kde na Flo­ride – toto je skvelý spô­sob, ako nájsť nie­koho, kto sa k tebe pridá. Spoz­ná­vaj svet a záro­veň aj ľudí v ňom.

Out­site

Coworking/bývanie na úžas­ných mies­tach.

1-rLMJEwCveeYIcirBcBWVJw

foto: medium.com

Doko­nalá apli­ká­cia pre stále ras­túcu komu­nitu pod­ni­ka­te­ľov alebo digi­tál­nych nomá­dov, kto­rých už hote­lové izby neba­via. Či chceš ísť sur­fo­vať, bicyk­lo­vať sa po okolí alebo si nájsť nejaké pokojné a tiché miesto na prácu, táto apli­ká­cia ti pomôže nájsť presne to, čo hľa­dáš.

Party With a Local 2.0

Pre­tože párty s domá­cimi je vždy (naj)lepšia.

1-kYnHDxcfac80bDUfYRuscQ

foto: medium.com

Ak si nočný živel, milu­ješ bary a spoz­ná­va­nie nových ľudí, táto apli­ká­cia bola stvo­rená priamo pre teba. Stačí, ak si vytvo­ríš pro­fil a začneš hľa­dať ľudí v mies­tach, kam sa chys­táš vyces­to­vať. Potom už len dohod­núť detaily stret­nu­tia a pri­pra­viť sa na skvelé dob­ro­druž­stvo.

Roam

Prvá apli­ká­cia na celo­sve­tové (spolu)bývanie.

1-SWN8S4JXjVFc4SG2LFflPA

foto: medium.com

Za 500 dolá­rov týž­denne (čiže cca 439 eur) môžeš bývať v akom­koľ­vek pries­tore, ktorý ti Roam ponúka. Je na tebe, kedy prí­deš a odídeš, či už mesačne alebo týž­denne. Každá z izieb obsa­huje: Pri­vátnu izbu s kúpeľ­ňou, samoz­rejme vodu, elek­trinu, cowor­kin­gový pries­tor, spo­ľah­livý pries­tor a fle­xi­bi­litu. Pozor, toto bude vysoko návy­kové.

Fre­e­bird

Pre­bo­okuj si zru­šené alebo meš­ka­júce lety akej­koľ­vek spo­loč­nosti.

1-9hruXjzhSV1cDFNb-TosZQ

foto: medium.com

Čo je hor­šie, ako keď prí­deš na letisko a zis­tíš, že tvoj let bol zru­šený? No ty napriek tomu musíš prísť na miesto urče­nia, pre­tože máš obchodné stret­nu­tie, začí­naš pra­co­vať, ideš na dovo­lenku alebo podobne. A teraz pozor, Fre­e­bird ti pomôže pre­bo­oko­vať zru­šené lety, bez poplat­kov.

Pana

Ces­tovná recep­cia k tvo­jim služ­bám.

1-SBB9fYRwXV-XSXXmRJPJYw

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia robí všetko. Moni­to­ruje lety a infor­muje ťa o cenách. Takisto ponúka mož­nosť rezer­vo­vať hotel priamo cez apli­ká­ciu a keď je čas vyra­ziť, môžeš si byť istý, že je všetko vyba­vené a o všetko je posta­rané.

Sygic

Navi­gá­cia, ktorá ťa dostane do cieľa.

sygic com

foto: sygic.com

Úžasný pro­jekt šikov­ných Slo­vá­kov, ktorý nie len že pre­ra­zil za hra­nice nášho malého štátu, ale je uzná­vaný celo­sve­tovo. Sygic ťa dostane na miesto, kam potre­bu­ješ, rýchlo a jed­no­du­cho. Čo to je? Skrátka navi­gá­cia. Veľmi dobrá a kva­litná navi­gá­cia. Takže kde­koľ­vek sa nachá­dzaš a kam­koľ­vek máš namie­rené, môžeš si byť istý, že Sygic ťa tam dostane a vo svete sa nestra­tíš.

Sky­pic­ker

Nájdi skryté ceny lete­niek.

hundredspires cz

foto: hundredspires.cz

Českí bra­tia sa činili a prišli so šikov­nou strán­kou, ktorá vďaka jedi­neč­nej tech­no­ló­gií vyhľadá tú naj­lep­šiu trasu a ponúkne ti tak nie­kedy aj o 40 – 90% lac­nejší let. To je cel­kom slušné, takže zapni a skús tro­chu pozrieť, či nenáj­deš to, čo hľa­dáš. Šikovný nápad, ktorý oce­nia mnohí.

Bonus: Boom

Nad­zvu­kové dopravné lie­tadlo, ktoré ťa dostane z New Yorku do Lon­dýna za 3 a pol hodiny.

1-8PxH-Uyh09XLCqut9URJbg

foto: medium.com

Skôr, ako začneš byť celý bez seba, musím ti pove­dať, že toto lie­tadlo ZATIAĽ neexis­tuje. Podo­tý­kam – zatiaľ. Už sa pra­cuje na jeho pro­to­type a je možné, že prvá skú­šobná jazda sa podarí nie­kedy v prie­behu budú­ceho roka. Ak sa to podarí, let zo San Fran­cisca do Tokya by mohol trvať neuve­ri­teľné 4 a pol hodiny.

Pri­prav sa na Mach 2.2, ktorý bude o 2,6x rých­lejší ako kto­rá­koľ­vek iná aero­linka. Ak ťa zau­jíma cena, tá bude údajne rov­naká ako busi­ness trieda. Do tohto pro­jektu vkla­dajú mnohí veľké nádeje. Ale treba spo­me­núť aj to, že tento pro­jekt nie je iba nespl­nený sen, ale sku­točná mož­nosť. Už na ňom pra­cuje tím pro­fí­kov z rôz­nych oblastí, takže veríme, že čoskoro pri­ví­tame nové lie­tadlá.

zdroj a foto­gra­fie: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)