Abe­ceda šťas­tia alebo Recept na šťas­tie od A po Z

Henrieta Balázsová / 5. november 2016 / Tools a produktivita

Šťas­tie ako také má nespo­četné množ­stvo zlo­žiek — ingre­dien­cií. Tu sú tie naj­dô­le­ži­tej­šie z nich, pekne zora­dené od A po Z. Necháš sa inšpi­ro­vať?

A – Afir­má­cie. Sú to pozi­tívne tvr­de­nia – vety, ktoré defi­nujú tvoje žela­nia. Prácu za teba síce nespra­via, ale pre­prog­ra­mujú tvoje mys­le­nie a to ťa následne moti­vuje k činom. Afir­má­cia musí byť pozi­tívna, stručná, kon­krétna a musí v tebe vzbu­dzo­vať pozi­tívne emó­cie. Opa­kuj si ju nie­koľ­ko­krát denne a výsledky spo­zo­ru­ješ sám.

B – Beh. Beh pôsobí bla­ho­darne nie­len na naše fyzické zdra­vie, ale aj na psy­chiku. Nemu­síš si nasto­liť tré­ningy mara­tón­skeho bežca, aby si nedo­sia­hol opačný želaný efekt – demo­ti­vá­ciu. Behaj pre radosť. Pokiaľ sa zo zdra­vot­ných dôvo­dov nemô­žeš veno­vať behu, pokojne si vyber nejakú inú pohy­bovú akti­vitu a venuj jej aspoň 30 minút 3x týž­denne. Frek­ven­ciu a dĺžku tré­nin­gov môžeš postu­pom času zvy­šo­vať.

C – City. Svo­jim citom daj vždy voľný prie­beh a nehanbi sa za ne. Smú­tok či strach je rov­nako pri­ro­dzený, ako radosť a nad­še­nie. Vždy si preto dopraj pries­tor na pre­cí­te­nie všet­kých emó­cií.

D – Dob­ro­druž­stvo. Každý z nás nie­kedy potre­buje zažiť niečo nové. Dopraj si preto tento pocit vždy, keď sa v tebe pre­budí spiaci dob­ro­druh.

budget-travel

Zdroj: sandierpastures.com

E – Empa­tia. Je pri­ro­dze­nou ľud­skou schop­nos­ťou vcí­tiť sa do mys­le­nia a poci­tov dru­hého člo­veka. Dnes žiaľ v mno­hých medzi­ľud­ských vzťa­hoch chýba. Zau­jí­maj sa úprimne o dru­hých a nikdy nevá­haj podať pomocnú ruku.

F – Féro­vosť. Zostať féro­vým voči dru­hým je pre pocit šťas­tia naozaj dôle­žité, no ešte dôle­ži­tej­šie je zostať féro­vým sám voči sebe. Nespre­ne­ve­riť sa sebe a svojmu srdcu chce odvahu. Ty ju ale určite náj­deš.

G – Génius. Každý v sebe nosí toho svojho génia. Jeden vie kres­liť tie najk­raj­šie obrazy, ďalší píše najp­re­cí­te­nej­šie prí­behy, iný je zas tým naj­lep­ším kuchá­rom. Objav v sebe toho svojho a náj­deš svoje šťas­tie.

H – Hod­noty. Dbaj nato, aby tie tvoje nepod­ľahli glo­bál­nej deval­vá­cii. Urče­nie hod­nôt z teba robí člo­veka so zása­dami, ktorý má jasno vo svo­jich pri­ori­tách.

I – Igno­ruj. Igno­ruj nega­ti­vitu, nega­tív­nych ľudí, nepraj­nosť, závisť. Nedo­voľ, aby tento vírus napa­dol aj tvoju myseľ. Vytvor si ochranný štít zo svo­jej dobre nálady, úspe­chov a pozi­tívne nala­de­ných myš­lie­nok.

J – Jedlo. Nepod­ce­ňuj chutnú a zdravú výživu. Ak dáš pred­nosť zdrav­ším potra­vi­nám, sám spo­zo­ru­ješ, že sa budeš nie­len lep­šie cítiť, ale budeš aj lep­šie vyze­rať. Zvýši sa ti seba­ve­do­mie a ty sa budeš tešiť z lep­šej nálady. Nestojí to zato? Odo­lá­va­nie nezdra­vému jedlu ber ako tré­ning svo­jej sil­nej vôle.

Friends eating at picnic table in park

Zdroj: gruenderszene.de

K – Kre­a­ti­vita. Vytvor niečo – čokoľ­vek. Aj keď len pre seba a aj keď to hneď vyho­díš. Nejde o výsle­dok, ale o kre­a­tívny pro­ces tvorby nie­čoho, do čoho vlo­žíš kúsok zo seba.

L – Limity. Pri sta­no­vo­vaní si svo­jich cie­ľov a snov uver tomu, že žiadne limity neexis­tujú. Jediné limity sú v tvo­jej hlave. Čím skôr ich odstrá­niš, tým skôr ich miesto nahradí šťas­tie. (Však si čakal pri L lásku?)

M – Miluj. A tu pri­chá­dza na lásku. Na naj­vyš­šiu inštan­ciu v hre života. Šťastný môže byť len ten, kto úprimne miluje. Preto miluj – čokoľ­vek a koho­koľ­vek. Čokoľ­vek, čo ti robí radosť, aj keď z toho nemáš žia­den osoh a koho­koľ­vek, aj keď ostane tvoja láska neopä­to­va­nou.

N – Nádej. Vždy maj nádej a nikdy nepres­tá­vaj veriť v dobré konce. Pre­tože čo si raz zau­mie­niš, to vieš aj dosiah­nuť. Musíš tomu len uve­riť.

O – Odpúš­ťa­nie. Nauč sa odpúš­ťať iným, aj sám sebe. Každý nie­kedy spraví chybu a každý nie­kedy oľu­tuje svoje kroky. Odpus­tiť dru­hým a sebe je naozaj oslo­bo­dzu­júce.

P – Pýtaj sa. Mnoho nedo­ro­zu­mení vyplýva z nášho stra­chu klásť otázky. Ak sa ale na niečo neopý­taš, pod­ve­dome si vytvá­raš vlastné odpo­vede – dom­nienky, ktoré sú mno­ho­krát od pravdy vzdia­lené na míle. Tak vzni­kajú nedo­ro­zu­me­nia. Pre­díď im tým, že sa budeš pýtať.

R – Relax. Ku šťas­tiu nespo­chyb­ni­teľne patrí. Je len na tebe, pri čom sa doká­žeš zre­la­xo­vať naj­lep­šie, určite však túto zložku šťas­tia neza­ned­baj.

oswut-18-09-38

Zdroj: openskywilderness.com

S – Spá­nok. Kva­litný spá­nok lieči nie­len telo, ale aj dušu. Počas neho sa uvoľ­ňuje do nášho orga­nizmu mela­to­nín, ktorý v tele neut­ra­li­zuje škod­livé pro­cesy. Nedos­ta­tok spánku môže vyvo­lať zmeny nálad, pokles moti­vá­cie, podráž­de­nosť, ale aj zvý­šené napä­tie. Dopraj si preto denne mini­málne 6 hodín kva­lit­ného, ničím neru­še­ného spánku.

T – Ticho. Ticho lieči. Dopraj si nie­kedy čas len sám so sebou, ničím neru­šený. V upo­náh­ľa­nej a hluč­nej dobe sa ti zato tvoja myseľ určite odmení.

U – Uč sa. Neus­tále prahni po nových vedo­mos­tiach a infor­má­ciách. Člo­vek sa má čo učiť celý život. Veľa čítaj a nav­šte­vuj kurzy z oblastí, kto­rým sa venu­ješ. Svoje obzory neus­tále roz­ši­ruj.

V – Vďaka. Sku­točné šťas­tie zaži­ješ iba vtedy, ak budeš úprimne vďačný za všetko dobré vo svo­jom živote. Nájdi si každý deň pries­tor na poďa­ko­va­nie sa za tieto veci, zabe­rie ti to naozaj len pár minút, no výsledky spo­zo­ru­ješ ihneď.

Z – Zdie­ľaj. Zdie­ľaj svoj talent, svoj čas, svoje schop­nosti a zna­losti. Podeľ sa o všetko s inými – všetko, čo raz inves­tu­ješ, sa ti vráti.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)