Adi­das pred­sta­vuje revo­lučné tenisky z oce­án­skeho odpadu!

Alexandra Dulaková / 18. októbra 2015 / Tools a produktivita

O tom, že zne­čis­te­nie sve­to­vých morí a oce­ánov je jed­nou z najs­mut­nej­ších eko­lo­gic­kých zly­haní moder­nej doby, niet pochýb. Návrhy na nápravdu sa líšia, ale ešte nikto nepri­šiel s takým štý­lo­vým rie­še­ním ako Adi­das v spo­lu­práci s orga­ni­zá­ciou Par­ley for the Oce­ans. Z odpadu, ktorý zozbie­rali zo sve­to­vých sla­ných vôd, chcú vyrá­bať štý­lové tenisky. 

Par­ley for the Oce­ans tvorí sku­pina ľudí, ktorá už kvôli celo­sve­to­vému zne­čis­te­niu oce­ánov dávno bije na pop­lach a snaží sa ľudí detailne infor­mo­vať o závaž­nosti fak­tov. Ich nápad tvo­riť z odpadu, ktorý ľudia zaho­dia do morí, a ktorý sa potom šíri a ničí, čo mu príde do cesty, zau­jí­mavú módu, pred­čil spo­lu­prácu s Adi­da­som. Svoj prvý model odpre­zen­to­vali na val­nom zhro­maž­dení OSN už ako spo­lu­prácu so sve­to­zná­mou špor­to­vou znač­kou. Topánky sú vyro­bené z vylo­ve­ných plas­tov a sta­rých sietí, ktoré vo vodách plá­vali. 

Eric Liedtke z Adi­dasu pre­zen­tuje tenisky na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii OSN

Orga­ni­zá­cii padlo veľmi vhod, že sa ku pro­jektu pri­po­jilo také veľké meno, akým je Adi­das. Práve vzá­jom­nou spo­lu­prá­cou chcú obe strany doká­zať, že odpad v oce­ánoch sa nie­len dá rie­šiť, ale dá sa z neho aj vyrá­bať niečo pekné a funkčné. Práve posledné sezóny prajú tenis­kám ako obuvi na bežné nose­nie a všetky známe značky sa idú pred­be­hnúť v tom, ktorá navrhne tie naj­lep­šie. Zatiaľ mal navrch Nike a ich model Ros­her, ale to sa možno novou uve­do­me­lou kolek­ciou od Adi­dasu zmení. 

Naj­ťaž­šie bývajú začiatky, čo platí aj pre Par­ley, ktorý mate­riály na výrobu vzo­ro­vého modelu dlho zhá­ňal vo sve­to­vých vodách. Naj­skôr nie­koľko mesia­cov sto­po­vali pyt­liacku loď popri afric­kom pobreží a pri tejto prí­le­ži­tosti sa im poda­rilo naz­bie­rať 72 km pod­vod­ných sietí. Nabu­dúce to už vraj také kom­pli­ko­vané nebude — budú ho zbie­rať z rybár­skych sietí a odpadu, ktorý moria a oce­ány vypla­via na breh. Medzi­tým pra­cujú na tech­no­ló­gii, ktorá by im dovo­lila spra­co­vá­vať aj mik­ro­plasty a im podobné mate­riály. Je totiž vše­obecne známe, že hlavne ťažko roz­lo­ži­teľné plasty spô­so­bujú sve­to­vým vodám veľké prob­lémy a vo veľ­kom kán­tria ich zvie­ra­cie oby­va­teľ­stvo. Naprí­klad len mor­ských cicav­cov majú plasty ročne na sve­domí 100 mili­ó­nov. 

Obrov­skou výho­dou tohto pro­jektu je nie­len dobrá myš­lienka, ale aj fakt, že vďaka spo­lu­práci so skú­se­nou znač­kou vytvo­rili veľmi pôso­bivý dizajn. Ak by farba teni­siek navyše rov­nako ako pri prvom modeli odka­zo­vala na farbu oce­ánov, ich posols­tvo by to ešte umoc­nilo. Dúfajme, že one­dlho takto budeme môcť rie­šiť eko­lo­gické prob­lémy našej matičky Zeme vo veľ­kom.

Zdroj: Ecou­terre

Pridať komentár (0)