Aero­mo­bil je pri­pra­ve­ný na pre­dob­jed­náv­ky, ale bež­ný Slo­vák si ho zrej­me nekú­pi

Nikola Brehová / 20. apríla 2017 / Auto

zdroj: Aeromobil

Spo­loč­nosť Aero­Mo­bil, dnes pred­sta­vi­la svoj nový model lie­ta­jú­ce­ho auta Aero­Mo­bil — na naje­xk­lu­zív­nej­šej sve­to­vej auto­mo­bi­lo­vej výsta­ve Top Marqu­es Mona­co. Spo­loč­nosť tak spl­ni­la svoj závä­zok vyro­biť komerč­ne dostup­né vozid­lo v roku 2017 a umož­niť pre­dob­jed­náv­ky pre limi­to­va­nú prvú edí­ciu.

Dneš­ný deň je pre budúc­nosť ces­to­va­nia význam­ný. Pred­sta­ve­nie Aero­Mo­bi­lu zna­me­ná, že sme pri­pra­ve­ní pri­jať prvé pre­dob­jed­náv­ky a efek­tív­nej­šia osob­ná dopra­va sa čosko­ro sta­ne sku­toč­nos­ťou, “ pove­dal Juraj Vacu­lik, spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rál­ny ria­di­teľ Aero­Mo­bi­lu. „Za tým­to momen­tom sto­jí skú­se­ný tím exper­tov z oblas­ti auto­mo­bi­lo­vej a letec­kej dopra­vy, kto­rí chce­li pre­de­fi­no­vať hra­ni­ce toho, čo je v ces­to­va­ní mož­né. Je pre nás cťou, že jeho krá­ľov­ská výsosť, monac­ký princ, dnes odha­lil Aero­Mo­bil na Top Marqu­es Show,“ dodal.

zdroj: Aero­mo­bil

Uve­de­nie nové­ho mode­lu Aero­Mo­bi­lu je význam­ným míľ­ni­kom inži­nier­stva a dizaj­nu, kto­rý je posta­ve­ný na kre­a­ti­vi­te, pred­sta­vi­vos­ti, odhod­la­nos­ti a odbor­nej exper­tí­ze. Výsled­kom je ino­va­tív­ny pro­dukt, kto­rý je sku­toč­ne prog­re­sív­ny,” uvie­dol Doug­las MacAn­drew, CTO Aero­Mo­bi­lu. „Kaž­dý v tom­to odvet­ví musí v pro­ce­se vývo­ja vozid­la pre­ko­nať zlo­ži­té tech­nic­ké prob­lé­my a verí­me, že Aero­Mo­bil, kto­rý sme dnes pred­sta­vi­li, úspeš­ne vyrie­ši tie­to výzvy a umož­ní nám pre­zen­to­vať pro­dukt, kto­rý nero­bí kom­pro­mi­sy vo fun­kci­ona­li­te. Výsled­kom je lie­ta­jú­ci auto­mo­bil, kto­rý v sebe spá­ja ino­va­tív­ne prv­ky s vyso­ko kva­lit­ným zážit­kom, aký pilo­ti aj vodi­či oča­ká­va­jú,“ dodal.

Aero­Mo­bil pred­sta­ve­ný na výsta­ve Top Marqu­es je komerč­ne dostup­ný model, na kto­rý bude výrob­ca pri­jí­mať pre­dob­jed­náv­ky pria­mo na mies­te. Vozid­lo by malo ísť do plnej výro­by v najb­liž­ších rokoch. Prvé dodáv­ky môžu zákaz­ní­ci oča­ká­vať v roku 2020.

Nový Aero­Mo­bil bude k dis­po­zí­cii v limi­to­va­nej edí­cii 500 kusov a bude sa pre­dá­vať za cenu medzi 1,2 až 1,5 mili­ó­na EUR v závis­los­ti od požia­da­viek a špe­ci­fi­ká­cií zákaz­ní­kov. Prvých 25 mode­lov bude súčas­ťou špe­ciál­nej série Foun­ders Edi­ti­on, kto­ré budú obsa­ho­vať urči­té pro­duk­to­vé výho­dy. Ich detai­ly budú ozná­me­né neskôr.

Naj­nov­ší Aero­Mo­bil je zámer­ne kon­ci­po­va­ný ako atrak­tív­ne, sku­toč­ne výni­moč­né, tech­no­lo­gic­ky pokro­ko­vé a v nepo­sled­nom rade luxus­né vozid­lo, kto­ré­ho cie­ľom je uká­zať jedi­neč­né inži­nier­ske schop­nos­ti celé­ho tímu a pozi­ci­ono­vať Aero­Mo­bil ako ino­va­tív­nu znač­ku a líd­ra v rých­lo sa vyví­ja­jú­com prie­mys­le osob­ných lie­ta­jú­cich vozi­diel. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka je stra­té­gi­ou spo­loč­nos­ti roz­ví­jať celý rad mode­lov rôz­nych ceno­vých kate­gó­rií pre napl­ne­nie rôz­nych trho­vých prí­le­ži­tos­tí, od osob­nej dopra­vy až po mobi­li­tu ako služ­bu

Zdroj: Aero­mo­bil

Pridať komentár (0)