Aké bolo Pione­ers unp­lug­ged v Bra­ti­slave?

Luky Gašparík / 3. jún 2014 / Tools a produktivita

29.05. sme sa konečne doč­kali Pione­ers akcie aj v našom hlav­nom meste. Slušná účasť, či už na strane náv­štev­ní­kov alebo na strane reč­ní­kov, zabez­pe­čila pri­jemnú atmo­sféru, aj keď s drob­nými nedo­stat­kami. Ako vlastne bolo? 

Pri­znám sa, tro­cha som meš­kal, nakoľko ma GPS-ko vodilo krí­žom-krá­žom po Petr­žalke (mest­ská časť Bra­ti­slavy). Pod­nik, v kto­rom sa celý event odo­hral, bol totiž cel­kom šikovne zašitý. Až tak, že ho od cesty nebolo vôbec vidno.

Po nie­koľ­kých zúfa­lých “ups and downs” na miest­nej ceste som zazrel dvoch cha­la­nov, ktorí sa z nie­čoho bujaro tešili. Tak som ich nasle­do­val (neskôr som zis­til, že ich radosť pra­me­nila práve z náj­de­nia tohto, skoro až taj­ného miesta; teda, po 40 minú­tach hľa­da­nia). Ale nevadí, bola to čias­točne moja vina, ale hlavne vina GPS-ka. Nie­kedy mám pocit, že zablúdi ešte sko­rej ako ja.

Po prí­chode som bol milo prek­va­pený dob­rou orga­ni­zá­ciou. Milé (a hlavne pekné) slečny sa rýchlo ujali kaž­dého novop­ri­šelca. Hneď po regis­trá­cii som zamie­ril k reč­níc­kému pódiu. Tam prišlo mierne skla­ma­nie. Pries­tor totiž nebol vôbec pri­pra­vený na taký počet ľudí, ktorí tam bol, a len s ťaž­kos­ťami som počul, o čom vôbec bola reč. Samoz­rejme, mohol som prísť aj skôr a mať pohodlné miesto, ale mys­lím si, že pries­tor bol naozaj pri­malý. Po čase sa uvoľ­nilo jedno miesto na sede­nie, tak som sa k nemu pre­bo­jo­val a konečne sa mohol veno­vať tomu, kvôli čomu som pri­šiel.

Pioneers

Green Team

Pre­zen­tá­cie boli na úrovni, cel­kom infor­ma­tívne. Naj­viac vo mne zare­zo­no­vala tá od Ľudo­víta Petr­žala zo STUBA Green Teamu. Pre­zen­tá­cia ako má byť — žiadne more textu a zby­toč­ných infor­má­cii, ale vtipné, stručné info k veci. Green Team je štu­dent­ský pro­jekt, v rámci kto­rého tím štu­den­tov sta­via závodnu for­mulu s elek­tro­mo­to­rom. Následne pred­sta­vili aj svoj pro­to­typ, v kto­rom bolo možné sa odfo­tiť.

Green Team

Green Team

For­mula cel­kom ťahala, ale povrch asi nebol ide­álny a šofé­rovi tro­cha ušla na nespäv­nené plo­chy. Následky si potom aj ochotne pozbie­ral :)

Green Team

Naj­zau­jí­ma­vejší sa mi zdal záve­rečný reč­nícky panel s Micha­lom Maxiá­nom alias Maxom (Star­tup­we­e­kend), Miro­sla­vom Trn­kom (Eset) a s Eco­sys­tem Deve­lomp­ment mana­žé­rom z IBM pre SR a ČR. Presné otázky, a hlavne odpo­vede, nebu­dem rozo­be­rať, aby ste boli moti­vo­vaní nabu­dúce prísť aj osobne. Uve­diem len pár prí­kla­dov. Rie­šili sa veci ako “Aké vlast­nosti hľa­dajú na ľuďoch?”, “Do akých star­tu­pov by inves­to­vali?”, “Sú aj na Slo­ven­sku kva­litní ľudia, hlavne na oblasť pre­daja?” a ďal­šie. Odpo­vede určite stáli za to.

Resumé nako­niec spra­vila dele­gátka z Pione­ers, kto­rej meno som si bohu­žiaľ neza­pa­mä­tal. Kaž­do­pádne, pove­dala základné infor­má­cie o nad­chá­dza­jú­com Pione­ers fes­ti­vale vo Viedni a o ich pekelne dra­hých lís­tkoch. Ku koncu sa žre­bo­valo o jeden voľný lís­tok na tento fes­ti­val. Vyhral naj­lepší tweet, ktorý sa mohol post­núť až do ukon­če­nia samot­ného podu­ja­tia. Gra­tu­lu­jeme Maxovi k voľ­nej vstu­penke :))) Aká náhoda. Ale nie, Maxo dal naozaj dobrý tweet a mini­málne za ten si vstu­penku zaslú­žil.

Poslednú fotku venu­jem naj­väč­šiemu high­lightu celého večera. Ten nemôže chý­bať na žiad­nej star­tu­po­vej akcii!!!

Masážna teta

Pridať komentár (0)