Ako a kde si nájsť správ­neho men­tora?

Michal Králik / 10. júna 2015 / Tools a produktivita

Aj keď si chytrý, máš super nápad, kopu vášne a veríš si, aj tak potre­bu­ješ men­tora. Nie­koho, nie­kde, kto už pre­šiel tým, čím pre­chá­dzaš práve teraz a vyšiel z toho boja s cen­nými radami. Dobrá rada nad zlato. :) Často vie byť tak pod­statná, ako finan­co­va­nie pro­jektu v jeho začiat­koch.

V POSLED­NEJ DOBE SA ROZ­ŠI­RUJE POJEM “STAL­KING”. TAK POZOR, NIE ŽE DOSTA­NEŠ ZÁKAZ PRI­BLÍ­ŽE­NIA.

Keď už je ti potreba men­tora jasná, hľa­da­nie toho správ­neho je často dosť ťažké a skľu­ču­júce.

Ako nájsť tú správnu osobu?

Je veľa rôz­nych ciest, ako sa dostať k tomu správ­nemu. Zvy­čajne je potrebné uro­biť si pries­kum. Mal by si nav­šte­vo­vať podu­ja­tia ako sú kre­a­tívne rána, semi­náre, besedy, výstavy, fes­ti­valy a kon­fe­ren­cie. Začni sa zapá­jať do komu­nit­ných sku­pín. Roz­prá­vaj sa s ľuďmi, počú­vaj ich prí­behy a hľa­daj tých, od kto­rých sa máš čo naučiť. Ja naprí­klad rád robím dob­ro­voľ­níka, na rôz­nych podu­ja­tiach. Dostane ťa to do užšieho kon­taktu s veľa zau­jí­ma­vými ľuďmi, stačí keď len podu­ja­tie nav­ští­viš ako divák.

Pri­dá­vam pár bodov, kto­rých sa môžeš držať:

 • Iden­ti­fi­kuj si svoju špe­cia­li­zá­ciu. Už len v dizajne je ich toľko, že je potrebné sa zara­diť. To ti pomôže vyčis­tiť tro­cha tú mno­žinu. Skús sa zamys­lieť, čo by si chcel v budúc­nosti robiť. Možno aj v blíz­kej.
 • Čo od tej osoby chceš. Hľa­dáš novú prácu? Nie­koho, kto ti pomôže s prob­lé­mom? Alebo nie­koho kto ti ohod­notí tvoju prácu? Znova si nasta­víš lepší fil­ter.
 • Vyber si preto tú naj­lep­šiu osobu. Nehľa­daj Fera, ktorý vie v PS ale AI viac ako ty, ale nie­koho, kto už naozaj niečo doká­zal. Nehľa­daj Ame­ri­čana, keď nevie poriadne po anglicky.

Ako sa pred­sta­viť a zau­jať?

Keď si sa dostal po užšiu mno­žinu ľudí je čas sa posu­núť, poďme do dru­hého kola. Tu je tro­cha roz­diel, či tá osoba žije v okruhu desia­tok alebo sto­viek kilo­met­rov. Pove­dzme, že je v okolí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Nauč sa o ňom čo je potrebné. Čo robí, pre koho robí a s kým robí. Nemu­síš vedieť jeho bio, ale mal by si byť v obraze o jeho pro­jek­toch atď. Nie je nič hor­šie, ako prísť za nie­kym a neve­dieť o ňom zhruba nič. Ak budeš mať pre­čí­tané niečo z toho, čo naprí­klad napí­sal, máš super “otva­rák”.
 • Zisti na akej kon­fe­ren­cii bude pred­ná­šať, ak pred­náša a buď tam (pop­rí­pade kam sa chystá). Na kon­fe­ren­ciách sa často reč­níci zdr­žia­vajú aj po ich pred­náš­kach a zvy­čajne sú otvo­rení komu­ni­ká­cii. Nie­kedy je možné takýchto ľudí stret­núť aj na after­kách. Mne sa poda­rilo v Lon­dýne ísť na spoz­ná­va­ciu after­party tour a Step­hen Hay šiel s nami. Pol hodinu sme sa bavili a bol to super roz­ho­vor, ktorý mi dal veľa.
 • Nájdi si ho na sociál­nych sie­ťach. Twit­ter a Face­book sú super miesta, kde sa môžeš pus­tiť do komu­ni­ká­cie s týmito oso­bami. Väč­šina z nich sú na týchto sie­ťach aktívny a ak má tvoj komen­tár úro­veň, a “pri­ne­sie niečo na stôl”, nemajú prečo neod­po­ve­dať.
 • Napíš mu e-mail. Teraz už nie je až taký prob­lém dostať sa na sociál­nych sie­ťach po e-mai­lové adresy. Tak to využi a spý­taj sa ho na to čo ťa zau­jíma. Buď špe­ci­fický a musíš vedieť čo ťa zau­jíma. Ak sa spý­tať moc gene­ra­li­zo­vane, zabudni že to bude rie­šiť. Ak sa spý­taš banálnu blbosť, tak ti asi ťažko bude odpo­ve­dať.
 • V posled­nej dobe som si obľú­bil pojem “stal­king“. Tak pozor, nie že dosta­neš zákaz pri­blí­že­nia. Nepre­há­ňaj to, lebo budeš za div­ného a máš vyma­ľo­vané.

Ako si zlep­šiť prav­de­po­dob­nosť komu­ni­ká­cie?

Ak ťa nikto nepozná, nemajú sa prečo s tebou baviť. Preto je pod­statné na seba upo­zor­niť nie­čím zau­jí­ma­vým. Písa­nie blogu je jeden z dob­rých nápa­dov. Blo­go­va­ním sa dostalo do pove­do­mia veľmi veľa ľudí, ako poslednú dobu zis­ťu­jem. Ukáž, že sa učíš a máš čo k téme pove­dať. Ak nebu­deš obo­zná­mený ani so základ­nými prob­le­ma­ti­kami špe­cia­li­zá­cie, nemáš veľkú šancu.

 • Píš blog a vyjadri čo si mys­líš.
 • Retwe­e­tuj a komen­tuj twe­ety.
 • Zdie­ľaj ich prácu, blogy alebo twe­ety.

Nehľa­daj nie­koho, kto ti napíše, že bude tvoj men­tor. Hľa­daj osobu, od kto­rej sa môžeš učiť už len tým, že ho budeš sle­do­vať na Twit­tery a v prí­pade potreby mu napí­šeš mail. Nie, že do neho budeš pla­to­nicky zami­lo­vaný.

Ak po tomto všet­kom osoba nebude s tebou komu­ni­ko­vať, nemá možno záu­jem. Neber to osobne, pouč sa a hľa­daj ďalej.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)