Ako je na tom tvo­ja pamäť? Tie­to zábav­né cvi­če­nia ti to pre­zra­dia

Kristína Šuvadová / 7. apríla 2016 / Zaujímavosti

Náš mozog je jeden veľ­ký leni­vý ľud­ský orgán, kto­rý naj­rad­šej nero­bí nič. No čím dlh­šie nič nero­bí­me, tým hor­šie na tom o pár rokov bude­me. Pre­to je potreb­né si aspoň raz za čas tú našú leni­vú pamäť pre­cvi­čiť.

Cvi­če­nie 1:

Aspoň na 1 minú­tu sa poriad­ne zapo­ze­raj na bod­ky a čiar­ky vo vrch­nej čas­ti. Násled­ne na to — bez toho, aby si sa poze­ral na vrch­nú časť si skús rozs­po­me­núť, kto­ré bod­ky a čiar­ky chý­ba­jú v dol­nej čas­ti.

1

Cvi­če­nie 2:

Poriad­ne si zapa­mä­taj čís­la a pred­me­ty, kto­ré su pod nimi. Kaž­dé čís­lo sa svo­jím tva­rom aspoň pri­bliž­ne podo­bá na dole spo­me­nu­tý pred­met. Po zapa­mä­ta­ní pred­me­tov si tabuľ­ku zakri a odpo­vedz na nasle­du­jú­ce otáz­ky:

(sno­wman = sne­hu­liak, ravi­ne = rok­li­na , cand­le = svieč­ka, sna­ke = had, egg = vaj­co, sai­ling boat = loď, bal­lo­on = balón, chil­drens sli­de = šmý­kal­ka, bird = vták, duck = kač­ka)

2

 1. Kto­ré čís­lo bolo spo­je­né so sne­hu­lia­kom? (sno­wman)
 2. Kto­ré čís­lo zná­zor­ňo­va­lo rok­li­nu a svieč­ku? (ravi­ne and cand­le)
 3. Kto­ré čís­lo pat­ri­lo k hado­vi, vaj­cu a k loď­ke? (sna­ke, egg, sai­ling boat)
 4. A na záver, kto­ré čís­la boli pri­ra­de­né k baló­nu, k šmý­kal­ke, k vtá­ko­vi a ku kač­ke? (bal­lo­on, chil­drens sli­de, bird, duck)

Cvi­če­nie 3:

Poze­raj sa 20 sekúnd na obrá­zok vľa­vo. Násled­ne na to si ho zakri a pokús sa nájsť rov­na­ký na pra­vej stra­ne.

3

Cvi­če­nie 4:

Poriad­ne si zapa­mä­taj ten­to nákup­ny zoznam. Môžeš si na to vynah­ra­diť toľ­ko času, koľ­ko len potre­bu­ješ. Potom si zoznam zakri a pokús sa uhád­nuť, kto­rý z dvoch zozna­mov niž­šie je ten správ­ny.

4

22

Cvi­če­nie 5:

Zapa­mä­taj si počas minú­ty čo naj­viac zvie­rat a potom sa ich pokús všet­ky vyme­no­vať.

5

Cvi­če­nie 6:

Toto cvi­če­nie je len pre tých, kto­rý majú aspoň zákla­dy z anglič­ti­ny. Ak slo­víč­kam niž­šie nero­zu­mieš, jed­no­du­cho toto cvi­če­nie pre­skoč.

Slo­vá v ľavom stĺp­ci su utvo­re­né z rov­na­kých pís­men, ako tie vpra­vo. Zapa­mä­taj si ich, a vyplň niž­šie uve­de­nú tabuľ­ku bez toho, aby si sa poze­ral na tú vyš­šie.

6

7

Cvi­če­nie 7:

Máš minú­tu a pol na to, aby si si zapa­mä­tal mená a oble­če­nie diev­čat na obráz­ku. Takis­to si vší­maj pred­me­ty, kto­ré držia v ruke a po minú­te a pol skús odpo­ve­dať na otáz­ky niž­šie.

8

 1. Kto mal mod­ré stu­hy vo vla­soch? Maria, ale­bo Vivian?
 2. Aké je meno diev­čat­ka, kto­ré malo mod­ré čiž­mič­ky?
 3. Kto­rá z nich mala krát­ky účes a ofi­nu?
 4. Kto­rá z diev­čat mala v ruke mač­ku? Juana, ale­bo Vivian?

Cvi­če­nie 8:

Skús si čo naj­lep­šie zapa­mä­tať obráz­ky niž­šie a násled­ne nato ich napíš na papier v správ­nom pora­dí. Pomôc­ka: medzi obráz­ka­mi je vždy aspoň mini­mál­na spo­ji­tosť.

9

Cvi­če­nie 9:

Poze­raj sa na obrá­zok tak dlho, ako uznáš za vhod­né. Potom skús odpo­ve­dať na otáz­ky niž­šie.

10

 1. Koľ­ko kve­tov s tro­ma lís­t­ka­mi sa v obráz­ku nachá­dza­lo?
 2. Koľ­ko tam bolo čier­nych kve­tov?
 3. Koľ­ko kve­tov malo 5 lís­tkov?

Cvi­če­nie 10:

Pred­stav si, že pre svo­je die­ťa naku­pu­ješ náby­tok do det­skej izby. Zapo­ze­raj sa na obrá­zok a zapa­mä­taj si čo naj­viac infor­má­cii. (bunk bed — poscho­do­vá posteľ, a round car­pet — kobe­rec, com­pu­ter desk chairs — sto­lič­ky, desk lamp — sto­lo­vá lam­pa, two-sec­ti­on ward­ro­be — skri­ňa)

11

Násled­ne skús odpo­ve­dať na túto otáz­ku: Koľ­ko by ťa to stá­lo, ak by si si chcel kúpiť poscho­do­vú posteľ, kobe­rec, 2x počí­ta­čo­vý stôl, 2 sto­lič­ky, 2x stol­nú lam­pu a šat­ník?

Ak si si pre­šiel všet­ký­mi výsled­ka­mi, gra­tu­lu­jem. Ak však tvo­je výsled­ky na pochva­lu veľ­mi nebo­li, neva­dí. Také­to cvi­če­nia zvlád­ne na 100% len málo­kto. Dôle­ži­té však je, že si si tvoj mozog aspoň troš­ku pre­cvi­čil, za čo si v budúc­nos­ti urči­te poďa­ku­ješ.

vedelisteze.sk

Zdroj: Vedeliseze.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)