Ako je na tom tvoja pamäť? Tieto zábavné cvi­če­nia ti to pre­zra­dia

Kristína Šuvadová / 7. apríla 2016 / Zaujímavosti

Náš mozog je jeden veľký lenivý ľud­ský orgán, ktorý naj­rad­šej nerobí nič. No čím dlh­šie nič nero­bíme, tým hor­šie na tom o pár rokov budeme. Preto je potrebné si aspoň raz za čas tú našú lenivú pamäť pre­cvi­čiť.

Cvi­če­nie 1:

Aspoň na 1 minútu sa poriadne zapo­ze­raj na bodky a čiarky vo vrch­nej časti. Následne na to — bez toho, aby si sa poze­ral na vrchnú časť si skús rozs­po­me­núť, ktoré bodky a čiarky chý­bajú v dol­nej časti.

1

Cvi­če­nie 2:

Poriadne si zapa­mä­taj čísla a pred­mety, ktoré su pod nimi. Každé číslo sa svo­jím tva­rom aspoň pri­bližne podobá na dole spo­me­nutý pred­met. Po zapa­mä­taní pred­me­tov si tabuľku zakri a odpo­vedz na nasle­du­júce otázky:

(sno­wman = sne­hu­liak, ravine = rok­lina , candle = sviečka, snake = had, egg = vajco, sai­ling boat = loď, bal­loon = balón, chil­drens slide = šmý­kalka, bird = vták, duck = kačka)

2

 1. Ktoré číslo bolo spo­jené so sne­hu­lia­kom? (sno­wman)
 2. Ktoré číslo zná­zor­ňo­valo rok­linu a sviečku? (ravine and candle)
 3. Ktoré číslo pat­rilo k hadovi, vajcu a k loďke? (snake, egg, sai­ling boat)
 4. A na záver, ktoré čísla boli pri­ra­dené k balónu, k šmý­kalke, k vtá­kovi a ku kačke? (bal­loon, chil­drens slide, bird, duck)

Cvi­če­nie 3:

Poze­raj sa 20 sekúnd na obrá­zok vľavo. Následne na to si ho zakri a pokús sa nájsť rov­naký na pra­vej strane.

3

Cvi­če­nie 4:

Poriadne si zapa­mä­taj tento nákupny zoznam. Môžeš si na to vynah­ra­diť toľko času, koľko len potre­bu­ješ. Potom si zoznam zakri a pokús sa uhád­nuť, ktorý z dvoch zozna­mov niž­šie je ten správny.

4

22

Cvi­če­nie 5:

Zapa­mä­taj si počas minúty čo naj­viac zvie­rat a potom sa ich pokús všetky vyme­no­vať.

5

Cvi­če­nie 6:

Toto cvi­če­nie je len pre tých, ktorý majú aspoň základy z anglič­tiny. Ak slo­víč­kam niž­šie nero­zu­mieš, jed­no­du­cho toto cvi­če­nie pre­skoč.

Slová v ľavom stĺpci su utvo­rené z rov­na­kých pís­men, ako tie vpravo. Zapa­mä­taj si ich, a vyplň niž­šie uve­denú tabuľku bez toho, aby si sa poze­ral na tú vyš­šie.

6

7

Cvi­če­nie 7:

Máš minútu a pol na to, aby si si zapa­mä­tal mená a oble­če­nie diev­čat na obrázku. Takisto si vší­maj pred­mety, ktoré držia v ruke a po minúte a pol skús odpo­ve­dať na otázky niž­šie.

8

 1. Kto mal modré stuhy vo vla­soch? Maria, alebo Vivian?
 2. Aké je meno diev­čatka, ktoré malo modré čiž­mičky?
 3. Ktorá z nich mala krátky účes a ofinu?
 4. Ktorá z diev­čat mala v ruke mačku? Juana, alebo Vivian?

Cvi­če­nie 8:

Skús si čo naj­lep­šie zapa­mä­tať obrázky niž­šie a následne nato ich napíš na papier v správ­nom poradí. Pomôcka: medzi obráz­kami je vždy aspoň mini­málna spo­ji­tosť.

9

Cvi­če­nie 9:

Poze­raj sa na obrá­zok tak dlho, ako uznáš za vhodné. Potom skús odpo­ve­dať na otázky niž­šie.

10

 1. Koľko kve­tov s troma lís­t­kami sa v obrázku nachá­dzalo?
 2. Koľko tam bolo čier­nych kve­tov?
 3. Koľko kve­tov malo 5 lís­tkov?

Cvi­če­nie 10:

Pred­stav si, že pre svoje dieťa naku­pu­ješ náby­tok do det­skej izby. Zapo­ze­raj sa na obrá­zok a zapa­mä­taj si čo naj­viac infor­má­cii. (bunk bed — poscho­dová posteľ, a round car­pet — kobe­rec, com­pu­ter desk chairs — sto­ličky, desk lamp — sto­lová lampa, two-sec­tion ward­robe — skriňa)

11

Následne skús odpo­ve­dať na túto otázku: Koľko by ťa to stálo, ak by si si chcel kúpiť poscho­dovú posteľ, kobe­rec, 2x počí­ta­čový stôl, 2 sto­ličky, 2x stolnú lampu a šat­ník?

Ak si si pre­šiel všet­kými výsled­kami, gra­tu­lu­jem. Ak však tvoje výsledky na pochvalu veľmi neboli, nevadí. Takéto cvi­če­nia zvládne na 100% len málo­kto. Dôle­žité však je, že si si tvoj mozog aspoň trošku pre­cvi­čil, za čo si v budúc­nosti určite poďa­ku­ješ.

vedelisteze.sk

Zdroj: Vedeliseze.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)