Ako posta­viť vašu firmu na nohy?

Sumi Krishnan / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Pred nie­koľ­kými rokmi som sa vrá­tila z práce po ďal­šom dni, kedy boli mee­tingy neko­nečné a ja som mala ledva čas si vydých­nuť. Bola som na smrť una­vená. Vedela som , že slo­boda, ktorú som stra­tila a po kto­rej tak túžim, je zahra­baná pod kopou to-do lis­tov. Cítila som, že buď spra­vím vo svo­jom živote zásadné zmeny alebo budem ris­ko­vať, že prí­dem o rozum a o zdra­vie.

Tak som teda tie zmeny uro­bila. Tento pre­vrat bol naj­lep­šou vecou akú som kedy spra­vila. Koniec kon­cov, tie zmeny mi pomohli dať sa dokopy, začať si vážiť vlastný čas a vyús­tili do pod­pisu môjho prvého multi-mili­ó­no­vého kon­traktu.

Asi sa pýtate čo to boli za zmeny. Boli štyri, otvo­rili mi cestu k úspe­chu a podľa mňa poslú­žia kaž­dému pod­ni­ka­te­ľovi.

1. Pre­staňte byť stále zanep­ráz­dnený a nemuk­lujte

Kedysi som pova­žo­vala moje kopiace sa tasky a to-do listy ako znak toho, že pra­cu­jem poc­tivo a darí sa mi. Ale bol to pravý opak. Bola som tak rozp­tý­lená a zau­jatá na všetky smery, že som sa nedo­ká­zala sústre­diť a spra­viť aký­koľ­vek význam­nejší pokrok.

Aby som situ­áciu oto­čila vo svoj pros­pech, pre­mýš­ľala som nad tým, akou ženou chcem byť a čo by som chcela, aby moji zamest­nanci a kli­enti cítili, keď si spo­menú na moju firmu. Vyškr­tala som z diára všetko s čím som nebola sto­tož­nená a všet­kých, ktorí mi pre­ká­žali. Začala som hovo­riť zásadne „nie“ na všetko čo ma nepo­sú­valo ďalej.

Spo­me­nula som si na Stacy Snapp-Kil­lian, pod­ni­ka­teľku, matku a členku hnu­tia za rov­no­práv­nosť mužov a žien, ktorá je zakla­da­teľ­kou Jus­tUs Love. Keď začí­nala pod­ni­kať, musela matke sľú­biť, že rok nebude ran­diť.

Nechá­pala som prečo to mama odo mňa chce až kým som to nepl­nila. Zna­me­nalo to pre mňa obe­to­vať večery a víkendy, no bola som schopná spra­viť oveľa viac, keď som mala toľko času. Za rok sa môj biz­nis roz­rás­tol z you­tube kanálu, cez úplny roz­ruch na sociál­nych sie­ťach až po vyda­nie mojej prvej knihy.“ Pove­dala Stacy v jed­nom roz­ho­vore.

Môžete nasle­do­vať jej odpo­rú­ča­nia a neran­diť jeden rok, alebo spra­viť presný opak – upred­nost­nite ran­de­nie pred všet­kým ostat­ným a nechaj Váš biz­nis na ved­ľaj­šej koľaji. Zmys­lom je zosú­la­diť Váš deň s tým čo je pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie, aby ste dosiahli to, čo pova­žu­jete za úspech.

2. Uve­domte si, že pri­orita ste vy

Nechala som pad­núť moje duševné a fyzické zdra­vie na dno môjho reb­ríčka hod­nôt a táto kolo­sálna chyba ma tak­mer zni­čila. Zaží­vala som extrémne zmeny nálad, necho­dila som medzi ľudí a sústavne som sa sna­žila „vydr­žať“. Ale v tomto stave som nedo­ká­zala robiť nič poriadne.

Keď mi tré­ner, s kto­rým som pra­co­vala pomo­hol uve­do­miť si, že skôr ako budem mám byť prí­no­som pre moju firmu sa musím sama pozbie­rať. Pozbie­rala som odvahu na to, aby som zoškr­tala vše­tok nepot­rebný „biz­nis“ z môjho života a uro­bila si čas pre seba. To, že som sa zba­vila zby­toč­ných úloh mi umož­nilo sústre­diť sa a budo­vať svoju firmu tak ako som to vždy chcela, čo zohralo hlavnú úlohu pri pod­pise nášho prvého multi-mili­ó­no­vého kon­traktu.

Ako hovorí Mindy Lamont, zakla­da­teľka The Insu­rist : „Z chud­nu­tia musíte spra­viť zvyk!” Vždy sú vo vašom živote veci, ktoré musíte odstrá­niť, aby ste žili lep­šie — len si treba na to zvyk­núť. Je to prak­tická rada.

3. Spravte si časový plán podľa svo­jich potrieb

Dlho som sa zmie­tala v prob­lé­moch pri poku­soch natla­čiť môj bežný deň do roviny „akcep­to­va­teľ­ného pra­cov­ného času.“ Ale bola so práve v obd­bobí, keď mi to naj­viac mys­lelo okolo ôsmej večer. Teraz sama sebe občas dovo­lím pra­co­vať aj do ôsmej, či jede­nás­tej v noci, lebo vtedy mi to ide lep­šie. Odkedy som sa pre­stala nútiť do sere­otypu bež­ného pra­cov­ného času zís­kala som mož­nosť plá­no­vať si čas podľa seba a ener­gie, ktorú mám v daný deň. Moja pro­duk­ti­vita a výsledky mi dosved­čia, že to robím správne.

4. Sústreďte sa na jednu oblasť

Veľa pod­ni­ka­te­ľov sa snaží hnať sa za zis­kom a byť vo vedení, aj keď hos­po­dár­ske výsledky ich firmy hovo­ria proti. Môj tím kedysi pra­co­val s fir­mami z tak­mer všet­kých odvetví, vždy keď sa obja­vila prí­le­ži­tosť zaro­biť. No odkedy sme sa zame­rali len na zdra­vot­níc­tvo, boli sme schopný vyhrať zákazky od význam­ných a veľ­kých par­tne­rov, čo našu firmu posú­valo rých­lej­šie vpred a môj tím to zaťa­žo­valo menej.

Vez­mite si ponau­če­nie z mojej skú­se­nosti. Ak má byť cenou za váš úspech vaše duševné zdra­vie, je čas niečo zme­niť. Nedo­ká­žete možno uspieť vo všet­kom čo si zmys­líte, no ak si dobre vybe­riete, odstrá­nite všetko, čo Vás spo­ma­ľuje. Sústre­díte sa na jednu vec a uspe­jete v tom, čo je pre vás naozaj dôle­žité.

Zdroj: entrepreneur.com

Pre­lo­žil: Marek Lav­čák

Pridať komentár (0)