Ako požia­dať o (a zís­kať) všet­ko, čo chce­te

Lukáš Gašparík jr. / 1. januára 2015 / Lifehacking

Kaž­dý z nás už zažil situ­áciu, keď nie­čo potre­bo­val, ale mal strach (rešpekt) z oso­by, od kto­rej danú vec poža­do­val.

Hlav­ným dôvo­dom pre­čo sa ľudom neda­rí dostať to čo chcú, je, že majú strach sa na to na rovi­nu spý­tať ale­bo sa ove­ľa viac sústre­dia na to čo chcú, namies­to toho, aby sa sústre­di­li na to, ako to zís­kať. 

Tre­ba si však nájsť zla­tú stred­nú ces­tu. K tomu ako ju nájsť, vám dopo­mô­že aj tých­to päť jed­no­du­chých rád.

Pre­svedč­te sami seba, že nie je čoho sa báť.

Strach z odmiet­nu­tia je hlav­ným dôvo­dom, pre­čo sa väč­ši­na ľudí bojí spý­tať na to, čo chcú.

Pre­to pred tým, ako pôj­de­te o nie­čo žia­dať, venuj­te dosta­tok času tomu, aby ste si pri­po­me­nu­li o čo žia­da­te a aký to má pre vás význam. Zame­raj­te sa na to ako bude vyze­rať vaša žia­dosť, nie na to, čo je jej obsa­hom.

Skôr ako sa pokú­si­te pre­dať ostat­ných, pre­daj­te sami seba.

Dva naj­dô­le­ži­tej­šie prv­ky podie­ľa­jú­ce sa na žia­dos­ti toho čo potre­bu­je­te sú seba­ve­do­mie a odhod­la­nie. Ak si vo svo­jom vnút­ri nebu­de­te veriť, je dosť prav­de­po­dob­né, že to nez­vlád­ne­te.

Hneď na začiat­ku si pove­dz­te, že to čo žia­da­te nemu­sí­te dostať ihneď. Ak by ste tak nespra­vi­li a vaša požia­dav­ka by nebo­la úspeš­ná, moh­lo by to nega­tív­ne ovplyv­niť vašu morál­ku a odhod­la­nie.

Uspo­ria­daj­te svo­je myš­lien­ky.

Nemô­že­te oča­ká­vať, že zís­ka­te výsled­ky, kto­ré chce­te v prí­pa­de, že dru­há stra­na nepo­ro­zu­mie vašej požia­dav­ke.

Pre­to by ste do vyjed­ná­va­nia mali vždy ísť pri­pra­ve­ný. Napíš­te si pres­ne body, kto­rý­mi bude­te argu­men­to­vať. Toto všet­ko vám môže pomôcť a uľah­čiť dosia­hnu­tie váš­ho cie­ľa.

Keď žia­da­te, žia­daj­te zo srd­ca.

Ak dôle­ži­té požia­dav­ky vychá­dza­jú z váš­ho srd­ca, tak zne­jú vždy pre­sved­či­vej­šie, pre­to­že do nich vkla­dá­te aj kus seba. Také­mu­to posto­ju je ťaž­ko odo­lať, pre­to­že z neho vychá­dza vaše odhod­la­nie, vášeň, zdvo­ri­losť či pria­teľ­skosť.

Udr­žia­vaj­te očný kon­takt s oso­bou, s kto­rou vyjed­ná­va­te. Dáte jej tak naja­vo úctu a obdiv, čím si ju môže­te zís­kať na svo­ju stra­nu. Je vše­obec­ne zná­me, že pokiaľ sa ľudia cítia viac v poho­de, je jed­no­duch­šie dosiah­nuť to, čo potre­bu­je­te.

Buď­te pri­pra­ve­ní na odpor.

Je prav­de­po­dob­né, že aj keď uro­bí­te všet­ko správ­ne, tak oso­ba, s kto­rou vyjed­ná­va­te bude pro­ti vám.

Tak­že aj v prí­pa­de, ak daná oso­ba odmie­ta vaše požia­dav­ky, nepres­tá­vaj­te byť zdvo­ri­lí a lás­ka­ví, nestrá­caj­te ner­vy a nene­chaj­te sa odra­diť. Namies­to toho, aby vás to vyko­ľa­ji­lo, ber­te to ako pries­tor pre ďal­šie vyjed­ná­va­nie.

Nauč­te sa hovo­riť čaro­vné slo­víč­ko Ďaku­jem. 

Či už sa vám poda­rí ale­bo nepo­da­rí zís­kať to, čo ste poža­do­va­li, vždy poďa­kuj­te, aj keď to bude len za čas, kto­rý vám daná oso­ba veno­va­la.

Je jed­no akým spô­so­bom danej oso­be poďa­ku­je­te, hlav­né je však poďa­ko­vať. Pre­to­že aj keď nebu­de vaša požia­dav­ka vysly­ša­ná, vytvá­ra­te tak pria­teľ­skú atmo­sfé­ru a hlav­ne pries­tor do budúc­nos­ti.

zdroj: success.com

Pridať komentár (0)