Ako požia­dať o (a zís­kať) všetko, čo chcete

Lukáš Gašparík jr. / 1. januára 2015 / Tools a produktivita

Každý z nás už zažil situ­áciu, keď niečo potre­bo­val, ale mal strach (rešpekt) z osoby, od kto­rej danú vec poža­do­val.

Hlav­ným dôvo­dom prečo sa ľudom nedarí dostať to čo chcú, je, že majú strach sa na to na rovinu spý­tať alebo sa oveľa viac sústre­dia na to čo chcú, namiesto toho, aby sa sústre­dili na to, ako to zís­kať. 

Treba si však nájsť zlatú strednú cestu. K tomu ako ju nájsť, vám dopo­môže aj týchto päť jed­no­du­chých rád.

Pre­svedčte sami seba, že nie je čoho sa báť.

Strach z odmiet­nu­tia je hlav­ným dôvo­dom, prečo sa väč­šina ľudí bojí spý­tať na to, čo chcú.

Preto pred tým, ako pôj­dete o niečo žia­dať, venujte dosta­tok času tomu, aby ste si pri­po­me­nuli o čo žia­date a aký to má pre vás význam. Zame­rajte sa na to ako bude vyze­rať vaša žia­dosť, nie na to, čo je jej obsa­hom.

Skôr ako sa pokú­site pre­dať ostat­ných, pre­dajte sami seba.

Dva naj­dô­le­ži­tej­šie prvky podie­ľa­júce sa na žia­dosti toho čo potre­bu­jete sú seba­ve­do­mie a odhod­la­nie. Ak si vo svo­jom vnútri nebu­dete veriť, je dosť prav­de­po­dobné, že to nez­vlád­nete.

Hneď na začiatku si pove­dzte, že to čo žia­date nemu­síte dostať ihneď. Ak by ste tak nespra­vili a vaša požia­davka by nebola úspešná, mohlo by to nega­tívne ovplyv­niť vašu morálku a odhod­la­nie.

Uspo­ria­dajte svoje myš­lienky.

Nemô­žete oča­ká­vať, že zís­kate výsledky, ktoré chcete v prí­pade, že druhá strana nepo­ro­zu­mie vašej požia­davke.

Preto by ste do vyjed­ná­va­nia mali vždy ísť pri­pra­vený. Napíšte si presne body, kto­rými budete argu­men­to­vať. Toto všetko vám môže pomôcť a uľah­čiť dosia­hnu­tie vášho cieľa.

Keď žia­date, žia­dajte zo srdca.

Ak dôle­žité požia­davky vychá­dzajú z vášho srdca, tak znejú vždy pre­sved­či­vej­šie, pre­tože do nich vkla­dáte aj kus seba. Také­muto postoju je ťažko odo­lať, pre­tože z neho vychá­dza vaše odhod­la­nie, vášeň, zdvo­ri­losť či pria­teľ­skosť.

Udr­žia­vajte očný kon­takt s oso­bou, s kto­rou vyjed­ná­vate. Dáte jej tak najavo úctu a obdiv, čím si ju môžete zís­kať na svoju stranu. Je vše­obecne známe, že pokiaľ sa ľudia cítia viac v pohode, je jed­no­duch­šie dosiah­nuť to, čo potre­bu­jete.

Buďte pri­pra­vení na odpor.

Je prav­de­po­dobné, že aj keď uro­bíte všetko správne, tak osoba, s kto­rou vyjed­ná­vate bude proti vám.

Takže aj v prí­pade, ak daná osoba odmieta vaše požia­davky, nepres­tá­vajte byť zdvo­rilí a lás­kaví, nestrá­cajte nervy a nene­chajte sa odra­diť. Namiesto toho, aby vás to vyko­ľa­jilo, berte to ako pries­tor pre ďal­šie vyjed­ná­va­nie.

Naučte sa hovo­riť čaro­vné slo­víčko Ďaku­jem. 

Či už sa vám podarí alebo nepo­darí zís­kať to, čo ste poža­do­vali, vždy poďa­kujte, aj keď to bude len za čas, ktorý vám daná osoba veno­vala.

Je jedno akým spô­so­bom danej osobe poďa­ku­jete, hlavné je však poďa­ko­vať. Pre­tože aj keď nebude vaša požia­davka vysly­šaná, vytvá­rate tak pria­teľ­skú atmo­sféru a hlavne pries­tor do budúc­nosti.

zdroj: success.com

Pridať komentár (0)