Ako som zvý­šil zisk svo­jej spo­loč­nosti zo 100 dolá­rov na 400 mili­ó­nov

Hayes Drumwright / Michal Sorkovský / 18. júna 2015 / Tools a produktivita

Zalo­žil som spo­loč­nosť s náz­vom Tra­ce3 a jej zisk som postupne doká­zal zvý­šiť zo 100 až na 400 mili­ó­nov dolá­rov. Moja spo­loč­nosť sa stala úspeš­nou v oblasti pora­den­stva a pre­daja tech­no­ló­gii, ale neza­lo­žil som ju preto, aby som sa stal bohá­čom.

A vy by ste to tiež nemali robiť iba preto, potre­bu­jete iný dôvod na zalo­že­nie vlast­ného biz­nisu. Ak chcete, aby váš biz­nis mal na trhu úspech a aby vydr­žal dlhú dobu, musíte v jeho základ­nej myš­lienke bojo­vať za pravdu. A v biz­nise „pravda“ zna­mená hod­nota. Ako pod­ni­ka­teľ by ste sa teda mali každý deň sna­žiť pocho­piť čo „hod­nota“ zna­mená pre vašich zákaz­ní­kov. Musíte doká­zať nájsť sku­točnú hod­notu a pravdu o tom, čo vaši kli­enti naozaj potre­bujú.

Hayes Dru­mwright

Odde­ľujte dobrú vôľu ľudí od pravdy

Keď chys­táte nový pro­jekt, mali by ste najprv nájsť pia­tich ľudí, poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, kto­rým pred­sta­víte kon­cept, váš pro­dukt či službu (podľa to čo sa chys­táte pri­niesť na trh). Pove­dzte im: „Zva­žu­jem, že spus­tím tento biz­nis a potre­bu­jem vašu pomoc. Bol by som vám vďačný, ak by ste mi pove­dali, prečo to nemám robiť. Dúfam, že si pozorne vypo­čujte infor­má­cie o kon­cepte a pre­sved­číte ma, prečo to nebude fun­go­vať.“

Potom ako pred­sta­víte kon­cept už neho­vorte nič. Nesnažte sa rovno pre­dá­vať. Ak vás poten­ciálni zákaz­níci vo vašej myš­lienke pod­po­ria a pora­dia vám pro­jekt spus­tiť, môžete uro­biť ďalší krok. Priamo na mieste im ponúk­nite mož­nosť kúpiť si váš pro­dukt. Nie inves­to­vať do pro­jektu, ale priamo kúpiť váš pro­dukt. Pove­dzte zákaz­ní­kom, že keď si pro­dukt pred­pla­tia, bude im doru­čený skôr. Zalo­žil som mnoho spo­loč­ností a preto môžem pove­dať, že vypý­ta­nie si peňazí od ľudí priamo na mieste je nesku­točne dôle­žité. Z ničoho nič sa potom celý roz­ho­vor zmení na sku­točnú kon­ver­zá­ciu a to takú, ktorá pomôže prog­resu. Z ničoho nič vám títo ľudia môžu pove­dať, že momen­tálne nemajú peniaze, alebo že najprv chcú vidieť ako im uká­žete 100 iných ľudí, ktorí pro­dukt pou­ží­vajú a sú s ním spo­kojní či iní dôvod prečo nie. 

Potom sa ich spý­tajte, prečo by ste pro­dukt na trh pri­viesť nemali a ak roz­ho­vor dopadne dobre, vypý­tajte si od nich znovu peniaze. Väč­ši­nou vám síce polo­vica ľudí povie iné ospra­vedl­ne­nie, prečo si pro­dukt kúpiť nemôžu, no vy už máte to, čo ste chceli.

Buď ochotný rýchlo zme­niť kurz 

Kri­tický moment v raste mojej spo­loč­nosti Tra­ce3 pri­šiel na jed­nom stret­nutí, keď mi jeden smelý kli­ent pove­dal, že ak bude naša spo­loč­nosť pokra­čo­vať vo svo­jej súčas­nej ceste s aktu­ál­nou ponu­kou, do troch rokov to môžeme zaba­liť. Bolo to pre mňa neprí­jemné tvr­de­nie, ale bola to pravda.
Tento kli­ent si totiž uve­do­mil, že náš pro­dukt, vďaka kto­rému sme enormne rástli, už dosia­hol svoj strop, a že už naďa­lej nebude ničím výni­moč­ným. A to aj napriek tomu, že naše zisky narástli zo 100 dolá­rov na 300 mili­ó­nov dolá­rov len za dva roky. Po zvá­žení som sa roz­ho­dol vybu­do­vať dva nové pro­jekty a všetky zisky z tohto roku do nich inves­to­vať. Roz­ho­dol som sa pokra­čo­vať v sta­rom biz­nise, no pop­ri­tom finan­co­vať nové pro­jekty a hľa­dať cestu ako dostať naj­pok­ro­či­lej­šie tech­no­ló­gie k našim kli­en­tom, ponúk­nu­tím tých naj­lep­ších next-gene­ra­tion pro­duk­tov, ktoré vzni­kali v Sili­con Val­ley.

Spra­vil som roz­hod­nu­tie, ktoré ma síce stálo peniaze, no malo zais­tiť našu budúc­nosť a vytvo­riť novú obrov­skú prí­le­ži­tosť. Síce s mojim plá­nom najprv nesú­hla­sil každý, nako­niec sme sa ale pus­tili do jeho rea­li­zá­cie a fun­go­valo to. Chcem tým pove­dať to, že prog­res nemusí vždy zna­me­nať len hnať sa vpred tak rýchlo ako to ide, ale nie­kedy to zna­mená pri­jať neprí­jemný feed­back a zba­viť sa vecí, ktoré už nefun­gujú.

Zly­ha­nie je povinné

Prog­res vpred k pravde často vyža­duje sys­tém pokus-omyl. Kla­sické tvr­de­nie zo Sili­con Val­ley „fail fast“, by sa malo stať vašim mot­tom, ak so svo­jou spo­loč­nos­ťou iba začí­nate. Keď som zakla­dal moju novú spo­loč­nosť POP, spý­tal som sa pia­tich poten­ciál­nych kli­en­tov, prečo by som to nemal robiť. Chcel som rýchle zly­ha­nie, ale tri roz­dielne spo­loč­nosti mi dali každá po 35 tisíc dolá­rov čisto na základe kon­ceptu a dnes mám novú spo­loč­nosť, ktorá je úžasná. 

POP je cro­wd­sour­cin­gová appka. Počas prvých šies­tich mesia­cov sme spra­vili asi 20 pivo­tov, aby sme odha­lili sku­točnú hod­notu POP-u. Dnes máme kli­en­tov ako DirecTV, Com­cast, Core­Lo­gic či Kai­ser Per­ma­nente a ja oča­ká­vam ešte ďal­ších mini­málne 20 pivo­tov. Neús­pech je nevy­hnutný pred­po­klad pre budúci úspech. Neús­pech je súčasť prog­resu sme­rom k sku­toč­nej hod­note, čo zna­mená, že je aj súčas­ťou prog­resu sme­rom k pravde.

Hovorí sa, že bez zly­ha­nia sa nedoč­káte úspe­chu. Väč­šina veľ­kých pod­ni­ka­te­ľov si musela prejsť najprv zly­ha­niami, kým pri­šiel vytú­žený úspech. Preto by si sa ani ty nemal po prvom, dru­hom, alebo dokonca aj tre­ťom neús­pe­chu vzdá­vať, pre­tože nikdy si nemô­žeš byť istý tým, že práve ten ďalší pro­jekt bude úspešný.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)