Ako spra­viť mobilnú kam­paň tak aby bola Top?

Peter Řehánek / 18. august 2015 / Tools a produktivita

Mobilná reklama sa od ban­ne­rov na desk­to­poch výrazne líši. Ako z nej vyž­mý­kať maxi­mum?

Prečo robiť mobilné kam­pane?

1. Mobil je najin­tím­nej­šie zaria­de­nie, aké váš spot­re­bi­teľ má

Denne spraví člo­vek až 200 inte­rak­cií so svo­jim smart­fó­nom. Toto číslo sa zdá neuve­ri­teľne vysoké ale obzrite sa späť a zrá­tajte si, koľ­ko­krát ste sa pozreli na tele­fón kvôli hodin­kám, koľ­ko­krát ste skon­tro­lo­vali e-mail, Face­book, pobro­wso­vali ste web…

V mobi­loch trá­vime obrov­ské množ­stvo času a žiadne iné zaria­de­nie nie je s nami tak­mer celý deň. Všetku túto pozor­nosť môžu inze­renti využiť!

2. CTRko je omnoho vyš­šie v porov­naní s desk­to­po­vými kam­pa­ňami

Pri via­ce­rých kam­pa­niach našich kli­en­tov nám ana­lýzy uká­zali, že miera pre­kliku z mobi­lov je omnoho vyš­šia. Dôvo­dov je via­cero – na strán­kach je menej reklám, ktoré by si delili uží­va­te­ľovu pozor­nosť, plo­cha ban­neru je v pomere k obra­zovke omnoho väč­šia ako na desk­to­poch a mobilné reklamy sú supers­tručné – a teda okam­žite pocho­pi­teľné. To je pre mar­ke­téra obrov­ské plus.

3. Dajú sa robiť aj s men­šími bud­getmi, než desk­to­pové kam­pane

A toto je správa, na ktorú ste čakali :) Mobilné kam­pane sú spra­vidla lac­nej­šie a teda za rov­naký výkon miniete menej peňazí. Je to hlavne preto, že reklamný pries­tor v mobi­loch ešte nie je taký zapl­nený ako na desk­tope.

Ako robiť mobilné kam­pane dobre?

1. Opti­ma­li­zujte web

Prvé a základné pra­vidlo znie „ak nemáte opti­ma­li­zo­vaný web, nespú­ťajte mobilnú kam­paň“. Cel­kom logické, však? Neve­rili by ste, koľko kam­paní sme­ruje na weby, ktoré sa nedajú na mobile ani otvo­riť, nieto ešte pou­žiť…

Žiadne pop-upy, žiadny flash a maxi­málne jed­no­du­ché menu. Dôle­žité je ale aj pone­chať uží­va­te­ľom mož­nosť zapnúť si plnú ver­ziu stránky – keď nie­kto bro­wsuje z phab­letu, nie­kedy je to preňho pohodl­nej­šie.

2. Majte jed­no­du­ché for­mu­láre

Kde sa dá, pou­žite mož­nosť pri­hlá­siť sa cez Face­book alebo Google účet. Väč­ši­nou aj tak viac ako meno a mail nepot­re­bu­jete. Ak áno, udr­žte for­mu­lár taký krátky, ako je len možné. Vyťu­ká­vať dlhé texty je na mobile extrémne nepo­hodlné.

3. Merajte výkon podľa plat­fo­riem

Doslova tisícky rôz­nych zaria­dení, stovky mož­ných roz­lí­šení obra­zo­viek, desiatky ver­zií všet­kých ope­rač­ných sys­té­mov. Sle­do­vať by ste mali všetky tieto pre­menné. Ak zba­dáte vysoký bounce rate v nie­kto­rej zo sku­pín zaria­dení, môžete lep­šie opti­ma­li­zo­vať web. Ak zba­dáte vysoké kon­ver­zie z jed­nej plat­formy, môžete lep­šie opti­ma­li­zo­vať kam­paň.

4. Merajte výkon web vs. appky

Výho­dou mobil­nej reklamy je, že sa zobra­zuje nie­len na weboch ale aj v apli­ká­ciách. To vám dáva mož­nosť pres­nej­šieho cie­le­nia – reklamu môžete zacie­liť podľa kate­gó­rií appiek (zábava, pro­duk­ti­vita, atď.). V kate­gó­riách „hry“ a „maga­zíny“ môžet cie­liť dokonca podľa žán­rov. To otvára veľmi veľké mož­nosti pre kre­a­tívu. O nej je pri mobil­ných kam­pa­niach dole­žité vedieť ešte jednu vec:

5. Robte bru­tálne jed­no­du­chú kre­a­tívu

Mobilné ban­nery majú maxi­málne dva frejmy, sú maličké a nein­te­rak­tívne. Kre­a­tíva musí byť veľmi jed­no­du­chá a jasná, pre­tože na inú nie je pries­tor. Head­line musí byť krátky, aby mohol byť veľ­kým fon­tom. Ak pou­ži­jete but­ton, často vám zabe­rie celý jeden frejm ban­nera. Spra­viť dobrú kre­a­tívu je výzva, ale pre­verí vášho copy­wri­tera aj gra­fika :)

Zdroj: paravan.sk

Pridať komentár (0)