Ako ume­lá inte­li­gen­cia nahra­di­la šikov­né ručič­ky web dizaj­né­ra

Tatiana Blazseková / 13. apríla 2015 / Lifehacking

Prí­beh, kto­rý začí­na písať plat­for­ma The Grid, pou­ží­va ume­lú inte­li­gen­ciu k nadi­zaj­no­va­niu strán­ky, kto­rá bude záro­veň odzr­kad­ľo­vať osob­nosť pou­ží­va­te­ľa. Je veľa spô­so­bov, ako si vytvo­riť web strán­ku: pou­žiť tem­pla­te, face­bo­ok ale­bo ju nakó­do­vať od začiat­ku. The Grid však ponú­ka inte­li­gen­tnú alter­na­tí­vu, ako si vytvo­riť web strán­ku, bez akej­koľ­vek prog­ra­má­tor­skej zna­los­ti.

 

Dan Tocchini, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti, pokladá za najväčšiu výhodu fakt, že dizajn sa prispôsobí obsahu a nie naopak. Bývalý riaditeľ Google AdSense Brian Axe spolu s tímom roky pracoval na vytvorení formy umelej inteligencie, ktorá by simulovala prácu dizajnéra. 

 

 

Ako tento zázrak funguje? Používateľ pridá text, obrázky či videá, služba následne zanalyzuje obsah a vytvorí stránku, ktorá bude najoptimálnejšia pre daný obsah. The Grid vyhľadá vysoko a nízko kontrastné plochy v obrázkoch, podľa toho umiestni text a zvolí farebnú schému stránky. Hlavnou úlohou však je, aby stránka charakterizovala človeka a prispôsobovala jeho potrebám.

Finančnú podporu spoločnosť získala od bývalého prezidenta Disney Interactive Johna Pleasantsa a Grega Badrosa, bývalého Facebook VP of Product. Na stránke však spoločnosť ponúka šľachetnú možnosť byť jedným zo zakladajúcich členov a prispieť tak k cieľovej čiastke $70,000, pri čom ponúka niekoľko výhod.

Myšlienka, ktorá sa zdá byť hudbou galaktickej budúcnosti však uzrie svetlo sveta už túto jar! Podarí sa The Grid vytvoriť inteligentné stánky bez toho, aby boli rozpoznateľné ako stránky z The Grid?

 

 

 

Zdroje:

https://thegrid.io/

http://www.fastcodesign.com/

Pridať komentár (0)