Ako umelá inte­li­gen­cia nahra­dila šikovné ručičky web dizaj­néra

Tatiana Blazseková / 13. apríla 2015 / Tools a produktivita

Prí­beh, ktorý začína písať plat­forma The Grid, pou­žíva umelú inte­li­gen­ciu k nadi­zaj­no­va­niu stránky, ktorá bude záro­veň odzr­kad­ľo­vať osob­nosť pou­ží­va­teľa. Je veľa spô­so­bov, ako si vytvo­riť web stránku: pou­žiť tem­plate, face­book alebo ju nakó­do­vať od začiatku. The Grid však ponúka inte­li­gentnú alter­na­tívu, ako si vytvo­riť web stránku, bez akej­koľ­vek prog­ra­má­tor­skej zna­losti.

Dan Toc­chini, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti, pokladá za naj­väč­šiu výhodu fakt, že dizajn sa pris­pô­sobí obsahu a nie naopak. Bývalý ria­di­teľ Google AdSense Brian Axe spolu s tímom roky pra­co­val na vytvo­rení formy ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá by simu­lo­vala prácu dizaj­néra. 

Ako tento zázrak fun­guje? Pou­ží­va­teľ pridá text, obrázky či videá, služba následne zana­ly­zuje obsah a vytvorí stránku, ktorá bude najop­ti­mál­nej­šia pre daný obsah. The Grid vyhľadá vysoko a nízko kon­trastné plo­chy v obráz­koch, podľa toho umiestni text a zvolí farebnú schému stránky. Hlav­nou úlo­hou však je, aby stránka cha­rak­te­ri­zo­vala člo­veka a pris­pô­so­bo­vala jeho potre­bám.

Finančnú pod­poru spo­loč­nosť zís­kala od býva­lého pre­zi­denta Dis­ney Inte­rac­tive Johna Ple­a­santsa a Grega Bad­rosa, býva­lého Face­book VP of Pro­duct. Na stránke však spo­loč­nosť ponúka šľa­chetnú mož­nosť byť jed­ným zo zakla­da­jú­cich čle­nov a pris­pieť tak k cie­ľo­vej čias­tke $70,000, pri čom ponúka nie­koľko výhod.

Myš­lienka, ktorá sa zdá byť hud­bou galak­tic­kej budúc­nosti však uzrie svetlo sveta už túto jar! Podarí sa The Grid vytvo­riť inte­li­gentné stánky bez toho, aby boli roz­poz­na­teľné ako stránky z The Grid?

Zdroje:

https://thegrid.io/

http://www.fastcodesign.com/

Pridať komentár (0)