Ako vyzerá dizaj­nová lesná chata s roz­lo­hou 9 met­rov štvor­co­vých

Alexandra Dulaková / 26. august 2015 / Tools a produktivita

Fín­sky dizaj­nér Robin Falck si pred pár rokmi zau­mie­nil, že si v lese upro­stred divo­činy vybu­duje malé cha­tové hniez­dočko. Muselo byť tak malé, aby jeho na výstavbu nepot­re­bo­val od štátu povo­le­nie. Výsle­dok stojí za to. 

Trend extrémne sprat­ných les­ných obydlí s mul­ti­funkč­ným využi­tím sa za posledné roky stal veľmi popu­lár­nym. Žiadne pre­čač­kané a pre­hnane luxusné zaria­de­nie, len drevo, otvo­rené pries­tory a veľké okná pre maxi­málne využi­tie den­ného svetla. Tomuto trendu pod­ľa­hol aj Robin Falck.

Na začiatku išlo len o prí­jemnú pred­stavu, ktorá neskôr pre­rá­stla do obrov­ského zapá­le­nia. Keď si spí­sal všetky pre a proti, vypo­čí­tal náklady a uve­do­mil, že jeho cieľ je reálny, pus­til sa do práce. Výstavba, pri kto­rej mu s tech­nic­kými zále­ži­tos­ťami pomá­hali archi­tekti, trvala pri­bližne rok a jej cena sa nako­niec vyšpl­hala na 9,130 eur, plus výdavky za robot­ní­kov a tech­ni­kov.

Výsled­kom je maličká chata, kto­rej základná plo­cha nemá ani desať met­rov štvor­co­vých. Keďže je ale vyš­šia, do hor­nej časti vmes­til dizaj­nér lof­tové poscho­die s roz­lo­hou nece­lých päť met­rov štvor­co­vých. Na ňom má pries­tor aku­rát pre posteľ a odlo­žené oble­če­nie, zatiaľ čo na dol­nom poschodí sa nachá­dza útulná obý­vačka, z kto­rej si Falck užíva výhľad na fín­sky les a počúva džez. Sku­točná idylka.

Spodné poscho­die

Vrchné poscho­die

Zdroj: Tiny House Lis­tings 

Pridať komentár (0)