Andrej Kiska ala star­tu­pový atašé?

Martin Král / 27. september 2014 / Tools a produktivita

Cesta pre­zi­denta Andreja Kisku po Ame­rike rezo­nuje v spo­loč­nosti oveľa viac ako sa čakalo. Táto cesta je menej o poli­tike a viac o pod­pore ino­vá­cií, pod­ni­ka­nia a star­tu­pov. Andrej Kiska včera nav­ští­vil aj MIT, ktorý je pova­žo­vaný za mekku tech­no­lo­gic­kého vzde­lá­va­nia.

Nápa­dov je veľa. V prvom rade je potrebný dosta­tok času a v dru­hom rade súčin­nosť vlády, par­la­mentu a všet­kých inšti­tú­cií na to, aby sa zásadné zmeny, ktoré naprí­klad v škols­tve potre­bu­jeme, mohli usku­toč­niť,” zdô­raz­nil Kiska a pozna­me­nal, že digi­tálna eko­no­mika či pod­pora ino­vá­cií sú témami, ktoré sa v posled­nom čase často spo­mí­najú aj na Slo­ven­sku. “Verím, že sa to uve­die aj do praxe,” kon­šta­to­val.

V Bos­tone nav­ští­vil jednu z naj­lep­ších sve­to­vých uni­ver­zít — Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy (MIT). “Roz­prá­vali sme sa o e-lear­ningu a metó­dach, ktoré by mali na vyso­kých ško­lách fun­go­vať, o apli­ko­va­nom výskume. Práca vyso­kých škôl je priamo pre­po­jená na prax a pri­náša pra­covné miesta,” pove­dal Kiska.

Ďal­ším mies­tom v tour pre­zi­denta bol pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor Cam­bridge Ino­va­tion Cen­ter (CIC). ” Spolu so start-upis­tami, mla­dými začí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi, sme dis­ku­to­vali o mož­nos­tiach, ako vytvo­riť pro­stre­die pre tých mla­dých ľudí, ktorí majú nápady, tušia, že majú niečo vymys­lené, ale chýba im ešte zopár kro­kov k tomu, aby to dotiahli do konca ‚” pove­dal.

Aby to niečo pri­nieslo, treba to v prvom rade jasne pome­no­vať a v dru­hom rade o tom roz­prá­vať s tými, ktorí peniaze na pod­poru ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia majú, teda s vlá­dou. Pre­zi­dent nemá výkonnú moc, ale oča­ká­vam, že sa rýchlo stret­nem s mini­strom hos­po­dár­stva, mini­strom škols­tva a presne o týchto veciach budeme dis­ku­to­vať, ” pove­dal v závere dňa novi­ná­rom.

”Som rád, že okrem poli­tic­kých povin­ností som mal mož­nosť stret­núť sa v New Yorku aj s pánom pro­fe­so­rom Jánom Vil­če­kom a jeho man­žel­kou Mari­cou. Obaja, pôvo­dom zo Slo­ven­ska, nám robia skvelé meno v Spo­je­ných štátoch. Pán Vil­ček je filan­trop a sve­tová kapa­cita v oblasti imu­no­lo­gic­kého a mik­ro­bi­olo­gic­kého výskumu a výsledky jeho práce pri­niesli výrazný pokrok pri liečbe artri­tídy a ďal­ších chro­nic­kých zápa­lo­vých ocho­rení.

Spolu s man­žel­kou veno­val Newy­or­skej uni­ver­zite dar vo výške asi 105 mili­ó­nov dolá­rov, pochá­dza­jú­cich z práv, ktoré pro­fe­so­rovi Vil­če­kovi pri­slú­chajú z lie­kov vyvi­nu­tých na základe jeho výskumu.”

Zdroj: face­book, hnon­line


Pridať komentár (0)