Anki: Naj­per­spek­tív­nejší star­tup roku 2013?

Šandi / 2. marca 2014 / Tech a inovácie

Pozreli sme sa na star­tup, ktorý má podľa Crun­chies obrov­ský poten­ciál. Inte­rak­tívna hra Anki, určená pre celú rodinu si nachá­dza svoje miesto v obý­vač­kách.

Každý rok vzniká vo svete množ­stvo zau­jí­ma­vých star­tu­pov, o kto­rých sú mnohí pre­sved­čení, že sú pre­dur­čené na úspech. Často­krát sa však tieto pre­sved­če­nia stre­tá­vajú skôr s neús­pe­chom.

Z môjho pohľadu extrémne poten­ciálny star­tup ANKI spája gamin­gový online svet s tým off­li­no­vým. Aj keď cenu 199,99$ za Star­ter Kit určite nemô­žem pova­žo­vať za jednu z tých lac­nej­ších, po zvá­žení jej uni­kát­nosti by to až tak nemu­selo bolieť. Hra je dostupná v súčas­nosti iba pre iOS zaria­de­nia.

Autíčka, ktoré ovlá­date, využí­vajú umelú inte­li­gen­ciu. Tak sa sna­žia pred­ví­dať situ­áciu a loka­li­zo­vať sa voči ostat­ným autíč­kam na trati. Každé autíčko je nie­čím výni­močné (69,99$ za jedno), čo hre dodáva novú dimen­ziu. Keď zohľad­níme úžasný fun fak­tor, ktorý hra posky­tuje, tak neos­táva nič iné iba si ju rovno objed­nať.

Zdroj: autoblog.com

Pridať komentár (0)