Anki: Naj­per­spek­tív­nej­ší star­tup roku 2013?

Šandi / 2. marca 2014 / Tech a inovácie

Pozre­li sme sa na star­tup, kto­rý má pod­ľa Crun­chies obrov­ský poten­ciál. Inte­rak­tív­na hra Anki, urče­ná pre celú rodi­nu si nachá­dza svo­je mies­to v obý­vač­kách.

Kaž­dý rok vzni­ká vo sve­te množ­stvo zau­jí­ma­vých star­tu­pov, o kto­rých sú mno­hí pre­sved­če­ní, že sú pre­dur­če­né na úspech. Často­krát sa však tie­to pre­sved­če­nia stre­tá­va­jú skôr s neús­pe­chom.

Z môj­ho pohľa­du extrém­ne poten­ciál­ny star­tup ANKI spá­ja gamin­go­vý onli­ne svet s tým off­li­no­vým. Aj keď cenu 199,99$ za Star­ter Kit urči­te nemô­žem pova­žo­vať za jed­nu z tých lac­nej­ších, po zvá­že­ní jej uni­kát­nos­ti by to až tak nemu­se­lo bolieť. Hra je dostup­ná v súčas­nos­ti iba pre iOS zaria­de­nia.

Autíč­ka, kto­ré ovlá­da­te, využí­va­jú ume­lú inte­li­gen­ciu. Tak sa sna­žia pred­ví­dať situ­áciu a loka­li­zo­vať sa voči ostat­ným autíč­kam na tra­ti. Kaž­dé autíč­ko je nie­čím výni­moč­né (69,99$ za jed­no), čo hre dodá­va novú dimen­ziu. Keď zohľad­ní­me úžas­ný fun fak­tor, kto­rý hra posky­tu­je, tak neos­tá­va nič iné iba si ju rov­no objed­nať.

Zdroj: autoblog.com

Pridať komentár (0)