Apple plá­nuje dopo­siaľ naj­väč­šiu akvi­zí­ciu za 3,2 mld. USD

Šandi / 9. máj 2014 / Tools a produktivita

Den­ník Finan­cial Times na základe svo­jich zdro­jov tvrdí, že Apple rokuje o kúpe spo­loč­nosti Beats, ktorá sa zaoberá hud­bou a zvu­ko­vou tech­ni­kou. V hre je až 3,2 miliardy dolá­rov. Pre Apple by to bol his­to­rický obchod. Pri dote­raz naj­väč­šej akvi­zí­ciu z roku 1997 firma kúpila NeXT, vďaka čomu sa do spo­loč­nosti vrá­til aj Steve Jobs. Apple vtedy zapla­til 400 mili­ó­nov dolá­rov, čo by dnes pri zapo­čí­taní inflá­cie pred­sta­vo­valo pri­bližne 600 mili­ó­nov.

Apple už slú­chadlá alebo repro­duk­tory Beats pre­dáva vo svo­jom Store. Beats je však známe pre­dov­šet­kým svo­jimi väz­bami na HTC. Tai­wan­ská spo­loč­nosť kúpila v roku 2011 majo­ritný — 50,1% — podiel v Beats za 300 mili­ó­nov dolá­rov. HTC vďaka tomu uvá­dzala na trh špe­ciálne edí­cie tele­fó­nov s “béč­ko­vými” slú­chad­lami a do hudob­ného pre­hrá­vača vlo­žila zvláštne ekva­li­zéry, ktoré zod­po­ve­dali zvu­ko­vej pred­stave Beats.

HTC sa ale podielu nako­niec postupne zba­vilo. Tento rok pre­dalo spätne posledný, štvr­ti­nový podiel za asi 250 mili­ó­nov dolá­rov. Trhová hod­nota Beats je teda okolo miliardy dolá­rov.

Beats v roku 2008 zalo­žil rap­per Dr Dre spolu s hudob­ným pro­du­cen­tom Jim­mym Iovi­neom. Firma sa pýši výbor­ným mar­ke­tin­gom. Aj napriek výčit­kám voči kva­lite zvuku (dôraz na basy) sa totiž slú­chadlá výborne pre­dá­vajú. Môže za to aj spo­je­nie značky s celeb­ri­tami alebo špor­tov­cami. Firma vlani pred­sta­vila aj vlastnú hudobnú službu kon­ku­ru­júcu iTu­nes. Otáz­kou teda je, o čo má Apple väčší záu­jem — o techniku​alebo soft­vér a služby? Ide snáď o pokus zvrá­tiť stále upa­da­júci pre­daj iPo­dov?

Video — Posledná vyda­rená reklama od Bets

Zdroj: New York Times, Verge, Cnews

Pridať komentár (0)