Apple spúšta stre­a­mo­va­nie hudby

Lukáš Gašparík jr. / 6. marec 2015 / Tools a produktivita

Hudobná služba Apple stre­a­ming bude v úzkej spo­lu­práci s Beats a na trh by ju malo Apple uviesť už v júni tohto roku na WWDC. Pres­nej­šie by to malo byť 8. júla.

Apple stre­a­ming si ako hlavný cieľ kla­die, stať sa podob­ným poj­mom v stre­a­mo­vaní hudby, ako sa stal Beats poj­mom na trhu slú­cha­diel. Tento krok má pre Apple obrov­ský význam, pre­tože jeho iTu­nes je vo svete hudby už pojem. Prvotné infor­má­cie hovo­ria, že apli­ká­cia by mala byť dostupná na všet­kých plat­for­mách, čiže tešiť sa môžu aj pou­ží­va­te­lia Andro­idu. Tak ako sa už v minu­losti vysky­tol iTu­nes na ope­rač­ných sys­té­moch Win­dows, ani Apple stre­a­ming by nemalo byť výhradne pre Maci. Apple sa teda opäť chystá ovlád­nuť celý trh.

Čo sa týka ceny za Apple stre­a­ming tak tá bude pravdu pove­diac prek­va­pivá. Nie v tom, že bude stáť iba 7.99 USD, ale v tom, že táto je cena niž­šia ako kon­ku­ren­cia. Iba pre porov­na­nie, Spo­tify stojí na mesiac 9.99 USD. Nie je to nič pre­vratné, avšak u Apple sme zvyk­nutí skôr na opačný jav, že jeho pro­dukty sú zvy­čajne drah­šie ako tie kon­ku­renčné. Ďal­šou obrov­skou výho­dou pre Apple je aj jeho obrov­ská základňa pou­ží­va­te­ľov, ktorá je nepo­rov­na­teľne väč­šia ako naprí­klad u Spo­tify. Apple stre­a­ming tak môže byť hneď od začiatku mie­rený na všet­kých pou­ží­va­te­ľov Apple pro­duk­tov a tých je ich po celom svete cel­kom veľké množ­stvo. Navyše Apple už má od všet­kých uží­va­te­ľov AppS­toru ich pla­tobné údaje, takže tento krok môže vyrie­šiť jed­ným kli­kom a zjed­no­du­šiť, tak celý pre­chod na Apple stre­a­ming.

Medzi ďal­šie pred­nosti Apple stre­a­ming pat­ria už jeho uzav­reté zmluvy s tými naj­väč­šími nahrá­va­cími štú­diami po celom svete, takže nebudú mať mini­málny prob­lém s obsa­hom. Dokonca nie­ktoré sú exklu­zívne, takže daný obsah náj­dete jedine na Apple stre­a­ming. Takže obľú­be­nému Spo­tify pri­budne vážna kon­ku­ren­cia a chlapci budú mať čo robiť, aby ich nepre­val­co­vala kon­ku­ren­cia z Kali­for­nie.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)